IBPBII/2/415-267/11/MM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-267/11/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 25 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, nie prowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni posiada udziały i akcje w spółkach kapitałowych, których zakres działalności obejmuje również usługi najmu nieruchomości.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który jest przedmiotem najmu. Z tytułu najmu wnioskodawczyni uzyskuje przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawczyni nie prowadzi i nigdy nie prowadziła w sposób zorganizowany jakiejkolwiek aktywności w zakresie wynajmu nieruchomości w szczególności m.in. nie organizowała biura lub zaplecza administracyjnego dla celów najmu (dzierżawy), nie zgłaszała w ewidencji działalności gospodarczej działalności w zakresie wynajmu lub obrotu nieruchomościami ani nie zakładała osobnego rachunku bankowego w związku z rozpoczęciem wynajmu nieruchomości.

Wnioskodawczyni planuje nabyć w 2011 r. udział wynoszący 1/2 we współwłasności nieruchomości o powierzchni ok. 840 m 2 stanowiącej lokal użytkowy (dalej: "nieruchomość"). Nieruchomość będzie stanowiła majątek prywatny i nie będzie stanowiła składnika działalności gospodarczej.

Transakcja sprzedaży nieruchomości będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawczyni rozważa wynajęcie nabytej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować przychód uzyskany z tzw. prywatnego najmu nabytego udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej w formie 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in.:

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Definicja działalności gospodarczej na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tejże definicji działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych in fine (" (...), z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9") wskazuje na wyraźnie subsydiarny (uzupełniający) charakter źródła przychodów w postaci działalności gospodarczej. Definicja wskazuje, iż zaliczenie określonych przychodów do działalności gospodarczej powinno być poprzedzone stwierdzeniem, iż przychody z określonych czynności nie mieszczą się w zakresie pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłaniają się dwie wyraźne przesłanki, od łącznego spełnienia których zależne jest uznanie określonej czynności za wykonanej w ramach działalności gospodarczej. Do przesłanej tych należy działanie przez podatnika w zakresie danej czynności w sposób:

a.

zorganizowany,

b.

ciągły.

Dalszych kryteriów warunkujących działanie podatnika w wykonaniu działalności gospodarczej dostarcza lektura orzecznictwa Sądu Najwyższego (Uchwała SN z dnia 6 grudnia 1991 r. w sprawie III CZP 117/91, publ. OSP 1992, z. 11-12, poz. 235). Jako cechy działalności gospodarczej Sąd Najwyższy wskazuje:

a.

zawodowy (zatem nie amatorski, nie okazjonalny) charakter działalności,

b.

podporządkowanie się zasadom racjonalnego gospodarowania (regułom opłacalności i zysku),

c.

powtarzalność działań (standaryzacja transakcji, seryjność produkcji, stała współpraca),

d.

uczestnictwo w obrocie gospodarczym.

Tylko łączne spełnienie wymienionych powyżej przesłanek pozwoliłoby na stwierdzenie istnienia działalności gospodarczej wykonywanej przez wnioskodawczynię w zakresie wynajmu nieruchomości należącej do majątku prywatnego wnioskodawczyni.

Zdaniem wnioskodawczyni, stan faktyczny przedstawiony we wniosku wyraźnie wskazuje na to, iż zarówno przesłanka zorganizowanego charakteru działalności, jak i związana z nią cecha profesjonalności nie zostaną w tym wypadku spełnione. Nie można mówić również o zawodowym charakterze wynajmu nieruchomości przez wnioskodawczynię. Oceniając działania wnioskodawczyni z punktu widzenia uczestnictwa w obrocie gospodarczym oraz racjonalności gospodarowania również trudno doszukać się zachowań o takich znamionach.

Jak wynika z powyższych argumentów oraz ze stanu faktycznego działanie wnioskodawczyni w postaci wynajmu nabytej nieruchomości nie będzie mieścić się w zakresie wykonywania działalności gospodarczej stosownie do definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni na kwalifikację, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynności wynajmu nieruchomości do źródła innego niż działalność gospodarcza nie będzie wpływać ewentualne podleganie przez wnioskodawczynię z tytułu czynności najmu nieruchomości zakresowi ustawy o podatku od towarów i usług. Należy bowiem zauważyć, iż definicja działalności gospodarczej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług (jak i wcześniejszej ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym) sformułowana została w sposób szerszy, pomijając w szczególności warunek wykonywania działalności w sposób "zorganizowany i ciągły". Różnicę tę uwypukla również orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach: "Także podnoszone przez organy argumenty o rozliczaniu przez podatnika podatku VAT nie muszą jednoznacznie przemawiać za tezą o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie wynajmu lokalu. (...) Z brzmienia tego przepisu nie wynika, aby podatnikami VAT stawały się tylko osoby wykonujące czynności określone w ustawie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.". (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I SA/Łd 769/07).

Stosownie do art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać 8,5% ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawczyni powołuje stanowisko przedstawione w interpretacjach Ministra Finansów:

"...Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza..." (interpretacja Dyrektora Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2010 r. Znak: ITPB1/415-269/10/DP)

"...Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni jako osoba fizyczna wynajmuje nieruchomość, w skład której wchodzi hala magazynowa wraz z biurem oraz powierzchnia utwardzona asfaltem, osobie prowadzącej w przedmiotowej nieruchomości działalność gospodarczą. W dniu 15 stycznia 2010 r. wnioskodawczyni złożyła do właściwego miejscowo urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z najmu przedmiotowej nieruchomości. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wynajem nieruchomości który nie jest dokonywany w ramach działalności gospodarczej, którego przedmiotem są składniki majątkowe niezwiązane z działalnością gospodarczą jest zaliczany do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tego źródła mogą być opodatkowane - zgodnie z wolą podatnika - na zasadach ogólnych określonych w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ww. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik złoży pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania...." (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2010 r. Znak: IBPBII/2/415-144/10/MMa)

"...najem budynku przeznaczonego na działalność handlową stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane - zgodnie z wolą podatnika - na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych..." (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2010 r. Znak: ITPB1/415-96/10/TK)

Tym samym, wnioskodawczyni, o ile złoży stosowne oświadczenie, będzie mogła opodatkować przychód uzyskany z tzw. prywatnego najmu nabytego w 2011 r. udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności lokalu użytkowego biurowego stanowiącego odrębną własność w formie 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998, nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

* zarobkowym celu działalności,

* wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

* prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Jak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawczyni osiąga przychody z najmu lokalu mieszkalnego, które opodatkowuje w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2011 r. wnioskodawczyni planuje nabyć 1/2 udziału w nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, który będzie stanowił jej majątek prywatny i nie będzie składnikiem działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni rozważa wynajęcie tej nieruchomości. Z wniosku wynika również, iż wnioskodawczyni nie prowadzi i nigdy nie prowadziła w sposób zorganizowany jakiejkolwiek aktywności w zakresie wynajmu nieruchomości.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie należy stwierdzić, że w związku z tym, iż przedmiotem najmu nie będą składniki związane z działalnością gospodarczą - najem nieruchomości może stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustanie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Należy również wyjaśnić, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a czyli przychody z najmu, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Reasumując, stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym przychód uzyskany z najmu nabytego w 2011 r. udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności lokalu użytkowego biurowego stanowiącego odrębną własność w formie 8,5% ryczałtu uznano za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawczynię rozstrzygnięć Sądów należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Odnosząc się natomiast do powołanych interpretacji indywidualnych podkreśla się, iż każda interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie konkretnej sprawy, w danym stanie prawnym i wiąże tylko w sprawie, w której zapadła.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl