Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-223/14/MZa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 grudnia 2013 r. (data otrzymania 7 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymywanych w ramach konkursu organizowanego na portalu internetowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród otrzymywanych w ramach konkursu organizowanego na portalu internetowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi w branży reklamowej i usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca ogłasza i organizuje konkursy za pośrednictwem Internetu. Konkursy internetowe ogłaszane i organizowane są przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotów trzecich, za pośrednictwem serwisów internetowych tych podmiotów umieszczonych pod ich domenami lub za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage). Wnioskodawca również zarządza ww. serwisami internetowymi i profilami w serwisie społecznościowym Facebook.com, w szczególności prowadząc na ich łamach inne aktywności oraz przekazując treści, których celem jest reklama i promocja produktów lub usług podmiotów, na których zlecenie działa.

Nagrody w konkursach internetowych organizowanych przez Wnioskodawcę sponsorowane są przez podmioty, na których zlecenie działa Wnioskodawca. Konkursy są co do zasady powszechnie dostępne dla użytkowników Internetu, jednak niekiedy Wnioskodawca wprowadza ograniczenia wiekowe. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Wnioskodawcy oraz podmiotu, na zlecenie którego organizowany jest konkurs, członkowie ich organów zarządzających oraz nadzorczych, inne podmioty i ich pracownicy współpracujący w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. W konkursach prowadzonych w serwisie społecznościowym Facebook.com mogą brać udział tylko osoby, które posiadają w nim swój profil. Profil ten można zakładać nieodpłatnie, zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com.

Każdy konkurs ma swój regulamin regulujący jego zasady. Regulamin publikowany jest przez Wnioskodawcę w serwisie internetowym lub na profilu w serwisie Faceboook.com, na którym prowadzony jest ów konkurs. Konkursy organizowane są wyłącznie za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że są ogłaszane, przeprowadzane, a wyniki są publikowane tylko przy wykorzystaniu Internetu. Polegają one na rywalizacji, której przedmiotem jest wykonanie określonego zadania konkursowego (np. wykonanie zdjęcia, udzielenie odpowiedzi na pytanie). Konkursy dotyczą różnej tematyki. Użytkownik może przystąpić do konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego wykonane zadanie konkursowe za pomocą odpowiednich funkcjonalności serwisów internetowych lub serwisu Facebook.com.

Ostatecznego wyboru zwycięzców konkursu dokonuje powoływana przez Wnioskodawcę komisja konkursowa, która przyznaje nagrody tym uczestnikom konkursu, których zgłoszenia ocenia jako realizujące w najbardziej oryginalny, najzabawniejszy i najbardziej kreatywny sposób zadanie konkursowe. Nagrodami w konkursach internetowych są towary o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł brutto. Nagrody nie są związane ze sprzedażą premiową, przekazuje je laureatom konkursów Wnioskodawca.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy wygrane w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotów trzecich wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych tych podmiotów umieszczonych pod odpowiednimi zarezerwowanymi dla tych podmiotów domenami, a także za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage), których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę na zlecenie podmiotów trzecich za pośrednictwem serwisów internetowych tych podmiotów umieszczonych pod odpowiednimi zarezerwowanymi dla tych podmiotów domenami, a także za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage), których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W przepisach prawa podatkowego brak jest legalnej definicji środka masowego przekazu, co wywołuje konieczność wykładni tego pojęcia i przyjęcie jego potocznego znaczenia. W definicji zawartej w słowniku wydawnictwa PWN S.A. - "środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności". Również internetowa Encyklopedia PWN definiuje środki masowego przekazu jako "mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet". Wnioskodawca uważa, że wobec powyższego wyjaśnienia nie może być wątpliwości, że konkursy organizowane i ogłaszane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem serwisów internetowych umieszczonych pod odpowiednimi domenami, a także w serwisie społecznościowym Facebook.com, są organizowane i ogłaszane za pomocą środka masowego przekazu, którym jest Internet (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lutego 2012 r. Znak: IBPBII/1/415-966/11/BD).

W orzecznictwie organów podatkowych wskazuje się jednak, że literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby konkursy internetowe były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczyć o tym ma użyty spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu". W tym kontekście stawiana jest zwykle teza, że jeżeli podmiot organizujący konkurs internetowy nie jest środkiem masowego przekazu, nagrody otrzymane w takim konkursie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko takie nie jest zgodne z prawidłową wykładnią powołanego przepisu. W szczególności, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 21 czerwca 2013 r. o sygn. akt III SA/Wa 2769/12 (CBOSA) nie jest prawidłowe twierdzenie, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursów, były środki masowego przekazu. Jak wiadomo zarówno prasa, radio jak i telewizja są przekaźnikami najprzeróżniejszych artykułów programów i reklam, które tworzy określony właściciel środka masowego przekazu lub wydawca konkretnego programu. Tak więc właścicielem i/lub wydawcą jest określona organizacja np. spółka, przedsiębiorstwo państwowe, stowarzyszenie, fundacja, a nawet osoba fizyczna jako przedsiębiorca. To właściciel lub wydawca za zgodą właściciela jest technicznym organizatorem konkursu określonego rodzaju, nie może być organizatorem sieć połączeń, a więc sieć nośników. Nośniki stanowią sieć technicznego przekazu tak jak dla prasy drukowanej stanowi ją gazeta. Internet to połączenie słów "Inter" z łacińskiego między i "net" - z angielskiego sieć - Słownik Wyrazów Obcych Europa 2001 r., str. 330, 331. Zdaniem Wnioskodawcy, interpretowany przepis należy rozumieć w ten sposób, że na łamach środka masowego przekazu jest organizowany i ogłaszany dany konkurs, organizuje go autor konkursu, a publikuje wraz z techniczną organizacją właściciel nadajnika albo osoba działająca na jego zlecenie. Internet tym różni się od telewizji czy radia, że każdy może być nadawcą, o ile zarejestruje się u użytkownika sieci. Sieci mogą być sieciami telefonicznym (jeszcze), satelitarnymi czy też światłowodami. Należy też zważyć, że celem omawianego zwolnienia jest premiowanie samych uczestników konkursów społecznie użytecznych nie zaś właścicieli poszczególnych środków masowego przekazu w zależności od ich cech technicznych.

W konsekwencji trudno uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej. Zatem zwolnieniu wynikającemu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji - portalu internetowego, np. Onet. pl, Google.com (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lutego 2012 r. Znak: IBPBII/1/415-966/11/BD). Wobec tego, skoro Wnioskodawca organizuje konkursy na zlecenie podmiotów trzecich za pośrednictwem ich serwisów internetowych umieszczonych pod odpowiednimi zarezerwowanymi dla tych podmiotów domenami (np. pl, com.pl, com), a także za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage), to zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach. Należy także dodać, że w ocenie Wnioskodawcy dla uznania go za środek masowego przekazu w rozumieniu instytucji, nie stoi na przeszkodzie konieczność rejestracji w celu utworzenia Profilu w serwisie Facebook.com przez uczestników konkursu. Należy powiem zauważyć, że uczestnictwo w takim konkursie ma charakter wtórny wobec takiej rejestracji, bowiem konkurs jest kierowany w takiej sytuacji do użytkowników serwisu Facebook.com. Sam wymóg braku rejestracji nie wynika również z żadnej normy prawnej, a wobec tego zgodnie z zasadą legalizmu nie może stanowić podstawy rozstrzygnięć organu podatkowego. Ponadto należy zauważyć, że także w tym wypadku liczba osób, do których kierowany jest konkurs jest bardzo liczna i zróżnicowana, gdyż w samej tylko Polsce liczba użytkowników serwisu Facebook.com wynosi już 11,56 mln osób (źródło: http://www.sotrender.pl/fanpage-trends7hp, dane na 19 listopada 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy - przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy - za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy - wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł - jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

* organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i

* podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu nie jest wystarczający. Bowiem literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". A to oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "środki masowego przekazu". Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Jednakże dostępne definicje słownikowe pojęcia "środki masowego przekazu" określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako "mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet".

Zatem środki masowego przekazu są definiowane zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Powyższe wyjaśnienie Organu jest potwierdzane przez orzecznictwo sądowe, czego przykładem może być prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1189/09.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi, wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu - z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji - portalu internetowego (np. Onet.pl, Google.com).

Tymczasem w niniejszej sprawie organizatorem konkursów na zlecenie podmiotów trzecich jest Wnioskodawca, który nie jest instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu. Prowadzi on bowiem działalność polegającą na świadczeniu usług w branży reklamowej i usług marketingowych, a w ramach tej działalności zamierza przeprowadzać konkursy, wykorzystując w tym celu współczesne narzędzie komunikowania się jakim jest Internet. Informacja o konkursach będzie emitowana na ogólnodostępnych stronach internetowych pod adresami domen należących do podmiotów trzecich zlecających zorganizowanie konkursu Wnioskodawcy lub za pośrednictwem profili podmiotów trzecich w serwisie społecznościowym Facebook.com, tzw. fanpage poprzez wcześniejszą rejestrację uczestników konkursu w swoim serwisie, na podstawie której będą posiadać swój profil.

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu zostały spełnione wszystkie przesłanki wymienione w zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc w sytuacji Wnioskodawcy wartość nagród wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym przez Wnioskodawcę (za pośrednictwem Internetu) pod adresami domen internetowych należących do podmiotów trzecich lub za pośrednictwem profili tych podmiotów w serwisie społecznościowym Facebook.com (tzw. fanpage) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku, który zdaniem Wnioskodawcy przemawia za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku należy podkreślić, że Organ nie podziela zawartego w nim stanowiska zwłaszcza, że znane są orzeczenia potwierdzające prawidłowość stanowiska Organu podatkowego zawartego w uzasadnieniu interpretacji. Orzeczenie, na które powołuje się Wnioskodawca jest nieprawomocne, została od niego złożona skarga kasacyjna.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) - w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl