IBPBII/2/415-195/11/CJS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-195/11/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania warrantów subskrypcyjnych w ramach programu opcyjnego oraz ich zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania warrantów subskrypcyjnych w ramach programu opcyjnego oraz ich zbycia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracownikiem spółki S.K.A. ("Pracodawca"), która wchodzi w skład grupy kapitałowej B. Działalność grupy B. prowadzona jest przez trzy spółki operacyjne: Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością II S.K.A. określaną jako "B. II" oraz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością III S.K.A. określaną jako "B. III".

Członkowie Zarządu komplementariusza spółek operacyjnych B. i inni kluczowi pracownicy zatrudnieni są w Spółce S.K.A.

Grupa B. zamierza wprowadzić dla kluczowych pracowników, w tym dla wnioskodawcy Program Motywacyjny ("Program"). Celem Programu jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i umotywują "Beneficjentów", tj. członków kadry kierowniczej, kluczowych pracowników i wszystkich innych pracowników, współpracowników, konsultantów do działania w interesie akcjonariuszy Pracodawcy poprzez umożliwienie im nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji dwóch pozostałych spółek operacyjnych grupy B. (tj. B. II i B. III). Uczestnikami Programu będą Beneficjenci, których wkład uznany został za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności grupy B., oraz którzy będą się przyczyniać do generowania zysków dla akcjonariuszy spółek z grupy B. Program zakłada, że w określonej perspektywie czasowej (4-5 lat) nastąpi sukces (wzrost wartości) budowanych marek produktów farmaceutycznych.

Sukces ten będzie zrealizowany na jeden ze sposobów ("Transakcja"):

a.

wprowadzenie niektórych lub wszystkich spółek do obrotu publicznego, w tym po ich przekształceniu w spółki akcyjne lub

b.

zbycie całości lub części ich aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub

c.

zbycie niektórych lub wszystkich spółek (rozumiane jako odpłatne przeniesienie bezpośredniej i pośredniej kontroli nad spółkami, w tym przez zbycie akcji).

Program oparty będzie na wartości końcowej wszystkich ww. trzech spółek operacyjnych z grupy B., ale warranty subskrypcyjne nabywane w wyniku Programu będą dotyczyły dwóch spółek, obu będących już spółkami komandytowo-akcyjnymi, tj. B. II i B. III, czyli podmiotów, w których wnioskodawca nie jest i nie będzie zatrudniony w okresie Programu Motywacyjnego ("Opcje").

Pierwszy Program, dotyczący określonej puli warrantów subskrypcyjnych będzie trwał przez pełny zakładany okres (4-5 lat). Po roku, co do kolejnej docelowej puli opcji można otworzyć kolejny program motywacyjny. Wówczas krąg beneficjentów może być poszerzony o ewentualnych nowych pracowników (tak samo w kolejnym roku).

Realizacja programu rozpocznie się poprzez wyemitowanie nowych warrantów subskrybycjnych, które na końcu Programu będą odpłatnie nabyte przez ww. spółki lub spółkę operacyjną z grupy B., w tym również odpłatnie w celu ich umorzenia.

We wszystkich wypadkach kwota za umarzane warranty będzie zgodnie z regulaminem Programu określoną pochodną wartości trzech ww. spółek operacyjnych grupy B. Regulamin Programu będzie określał zobiektywizowane i jednocześnie zindywidualizowane kryteria oceny efektów pracy określonych kategorii Beneficjentów, m.in.: kierowników produktów, kierowników działów, kierowników regionów, przedstawicieli medycznych, pracowników administracji, pracowników hurtowni farmaceutycznej oraz innych pracowników i współpracowników.

Płatność w ramach Programu za umorzenie warrantów w każdym wypadku będzie odroczona na czas po Transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przyznanie wnioskodawcy warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu będzie skutkowało dla niego powstaniem przychodu (ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w momencie wykonania Opcji, tj. odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych przez wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 punkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, samo przyznanie mu Opcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę, że warranty subskrypcyjne obejmowane w wykonaniu Programu będą następnie nabywane przez spółki, w tym w celu ich umorzenia, w ocenie Podatnika, zastosowanie będzie miał art. 17 ust. 1 punkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem wnioskodawcy w świetle powyższego przepisu przekazanie pracownikowi Opcji dzięki którym uzyska możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych po spełnieniu szeregu warunków określonych w Programie nie będzie skutkować u niego powstaniem przychodu. Przyznanie Opcji stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Objęte warranty subskrypcyjne będą mogły być odpłatnie nabyte, w tym również w celu ich umorzenia przez emitujące je spółki. Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W konsekwencji samo przyznanie Opcji nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu ze stosunku pracy zaś przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych warrantów i stanowić będzie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zatem należy przyjąć, iż realne przysporzenie majątkowe Podatnik może otrzymać dopiero w momencie sprzedaży lub zbycia w celu umorzenia Opcji. Sprzedaż warrantów subskrypcyjnych przez Podatnika będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19% stawką podatku.

Dodatkowo wnioskodawca na poparcie własnego stanowiska wskazał interpretacje przepisów prawa podatkowego:

* Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 4 kwietnia 2006 r. Znak 1435/F03/415-30/06/KSW;

* Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 14 lipca 2006 r. Znak 1442/DP-II/415-111/MG/06.

* Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12 maja 2006 r. Znak 1471/DPF/415/26/06/PP.

* Podobne stanowisko znaleźć można również w interpretacjach Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2009 r. Znak (ILPB1/415-344/09-2/AG) i z dnia 14 sierpnia 2009 r. (ILPB1/415-604/09-2/TW).

Wnioskodawca wskazał, że zaprezentowane stanowisko potwierdzają także orzeczenia sądów administracyjnych:

* wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 2009 r. Sygn. akt III SA/Wa 570/09;

* wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 411/09.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi - w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

W świetle ww. przepisu, wspomniane we wniosku warranty subskrypcyjne mieszczą się w pojęciu "papierów wartościowych".

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Z treści wniosku wynika, iż wnioskodawca jest pracownikiem spółki S.K.A. wchodzącej w skład grupy B. prowadzonej przez trzy spółki operacyjne: S.K.A., B. II i B. III. Członkowie zarządu komplementariusza spółek operacyjnych i inni kluczowi pracownicy zatrudnieni są w S.K.A. Grupa B. zamierza wprowadzić dla kluczowych pracowników, w tym dla wnioskodawcy program motywacyjny. Program zakłada, że w określonej perspektywie czasowej nastąpi sukces (wzrost wartości) budowanych marek produktów farmaceutycznych. Program oparty będzie na wartości końcowej trzech spółek operacyjnych z grupy B. Celem programu jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i umotywują członków organów i kadry kierowniczej, kluczowych pracowników i wszystkich innych pracowników, współpracowników, konsultantów do działania w interesie akcjonariuszy Spółki poprzez umożliwienie im nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji dwóch pozostałych spółek operacyjnych grupy B. (tj. B. II i B. III) mających siedzibę na terytorium Polski. Wnioskodawca nie jest i nie będzie zatrudniony w okresie programu motywacyjnego w spółkach operacyjnych grupy B. tj. B. II i B. III czyli spółek, których będą dotyczyły warranty subskrypcyjne. Regulamin Programu będzie określał zobiektywizowane i jednocześnie zindywidualizowane kryteria oceny efektów pracy określonych kategorii uczestników programu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że ponieważ z wniosku nie wynika aby przyznanie warrantów subskrypcyjnych wiązało się z jakąkolwiek odpłatnością i że zarazem będą dawać ich właścicielom prawa korporacyjne, tj. prawa do dywidendy, uprawnienia do objęcia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej do czasu wykonania praw przysługujących uczestnikom programu polegających na objęciu akcji na podstawie wyemitowanych i przydzielonych uprzednio warrantów na warunkach określonych w programie, jak również, że prawa te będą zbywalne i będą mogły być przenoszone na rzecz osób trzecich w związku z nabyciem spadku po wnioskodawcy z wyjątkiem ich nabycia przez podmiot prowadzący program w celu ich umorzenia oraz, że na dzień objęcia warrantów będzie można ustalić ich wartość rynkową - to w momencie przyznania warrantów subskrypcyjnych niemożliwe będzie ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym, nabycia przez nie prawa do ich realizacji i wykonania tego prawa poprzez objęcie akcji Spółek na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały Walnych Zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.

Uwzględniając zatem powyższe zgodzić się należy z wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji polskich spółek komandytowo - akcyjnych przez wnioskodawcę nie powstanie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne i odnosząc się bezpośrednio do drugiego pytania wnioskodawcy należy zgodzić się z argumentacją wnioskodawcy, że ewentualny dochód po stronie wnioskodawcy wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia na rzecz Spółek, w tym również odpłatnego zbycia w celu umorzenia otrzymanych w ramach programu warrantów subskrypcyjnych. Ewentualne zbycie warrantów subskrypcyjnych przez wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy zakwalifikować, zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych.

Reasumując w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne przyznanie niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powoduje powstania przychodu po stronie wnioskodawcy.

W chwili zbycia otrzymanych warrantów wnioskodawca uzyska przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych tez wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl