IBPBII/2/415-1410/11/HS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1410/11/HS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 13 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 1 grudnia 1997 r. na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 grudnia 1997 r. wnioskodawca wraz z żoną na wolnym rynku zakupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48 m 2 za kwotę 50 000 zł. Od 2004 r. mieszkanie ma ustanowioną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy. W dniu 20 października 2009 r. w formie aktu notarialnego z dnia 20 października 2009 r. sporządzona została umowa przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego ustanawiająca odrębną własność lokalu mieszkalnego o powierzchni 48 m 2 położonego na parterze w budynku wielolokalowym wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,8 m 2. Z własnością związany jest udział wynoszący 498/382762 w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali mieszkalnych lub dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz taki sam udział w prawie użytkowania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej do dnia 10 grudnia 2075 r.

W dniu 17 listopada 2011 r. w oparciu o akt notarialny z dnia 17 listopada 2011 r. ww. lokal mieszkalny małżonkowie sprzedali za kwotę 200 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tym stanie rzeczy w związku ze zbyciem mieszkania wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia PIT-39 i rozliczenia przychodu ze sprzedaży mieszkania, a następnie uiszczenia podatku dochodowego.

Zdaniem wnioskodawcy, w lokalu mieszkalnym zakupionym w 1997 r. mieszka już 14 lat, a co za tym idzie w związku z zamieszkiwaniem powyżej lat 5-ciu zwolniony jest z obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży mieszkania. W 2009 r. zmieniła się jedynie forma własności. Zmiana formy własności nie przysporzyła żadnych dochodów małżonkom. Małżonkowie nie są też właścicielami gruntu, na którym położona jest nieruchomość, a jedynie dzierżawcami. W przeszłości na konto spółdzielni wnioskodawca wpłacał pieniądze na podatek od nieruchomości jak i za wieczyste użytkowanie gruntu. Od momentu ustalenia odrębnej własności należności podatkowe od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu bez pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowej wnioskodawca wpłaca osobiście na kontu Urzędu Miejskiego. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu naliczona jest przez Urząd Miejski w następujący sposób: 30020 m 2 (powierzchnia) x 100,98 zł (cena metra kwadratowego) x 1% (% opłaty x498/382762 (udział) =39,44 zł (opłata na rok).

zmieniając formę własności mieszkania wnioskodawca chciał zabezpieczyć swoje prawo do własności w momencie upadłości spółdzielni. Z roku na rok wzrasta liczba członków spółdzielni nie płacących czynszu. Wnioskodawca wie, że prawo odrębnej własności jest silniejsze od ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego prawa do lokalu, gdzie właścicielem budynku i mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2011 r. udziału w nieruchomosci nie będzie, zdaniem wnioskodawcy, stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym małżonkowie zakupili mieszkanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu. W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw będzie miał moment i forma prawna pierwotnego nabycia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1997 r. wnioskodawca wraz z żoną nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w 2009 r. prawo to zostało przekształcone w odrębną własność lokalu. W 2011 r. małżonkowie sprzedali przedmiotową nieruchomość wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Wskazać należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - "Własność i inne prawa rzeczowe".

Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej (prawa wieczystego użytkowania gruntu).

Wobec powyższego, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienie prawa własności nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem (prawem użytkowania wieczystego) należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w 1997 r., w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zatem w przedmiotowej sprawie sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w 2011 r. nie stanowi dla wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Reasumując, sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego ani od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, ani od sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w gruncie (współużytkowaniu wieczystym gruntu).

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż zupełnie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy są przesłanki, którymi wnioskodawca się kierował zmieniając formę własności przedmiotowego lokalu jak również fakt zamieszkiwania w nim przez okres ponad 5 lat przed datą zbycia. Istotny jest natomiast fakt nabycia lokalu przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wydana dla wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Małżonka wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl