IBPBII/2/415-1295/09/JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1295/09/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2009 r.) uzupełnionego w dniu 11 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do ww. lokalu mieszkalnego komórkami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2009 r. do tut Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do ww. lokalu mieszkalnego komórkami.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych. Dlatego też pismem z dnia 3 lutego 2010 r. Znak: IBPB II/2/415-1295/09/JG wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 11 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Małżonkowie uiszczając kwotę wkładu budowlanego w wysokości 41.369,38 zł w dniu 18 listopada 1996 r. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, na które składa się lokal mieszkalny nr 15 i komórka nr 15/1. Następnie uchwałą Nr 3/1/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości zwiększył powierzchnię użytkową ww. lokalu mieszkalnego o zaadaptowaną powierzchnię - tj. komórkę nr 15/2 o powierzchni 4,7 m2. Wartość dodatkowej komórki lokatorskiej - pomieszczenia przynależnego do przydzielonego lokalu - została zapłacona na rzecz Spółdzielni w kwocie 4.145,87 zł W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż przedmiotem uchwały nr 3/1/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. były następujące postanowienia. "W związku z przeprowadzoną inwentaryzacyjną architektoniczną i stwierdzeniem: występowania dodatkowych powierzchni (zaadaptowanych przez Członków Spółdzielni w części wspólnych budynku), zwiększających powierzchnie użytkowe lokali, przydzielonych na zasadzie spółdzielczych własnościowych praw do lokali, pokrycia równowartości zaadaptowanej dodatkowej powierzchni przez Członków Spółdzielni (równowartość zatwierdzona przez Radę Wierzycieli), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości postanawia: sporządzić Aneks do przydziału z dnia 18 listopada 1996 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszalnego nr 15, przydzielonego małżonkom wprowadzający zwiększenie powierzchni użytkowej o zaadaptowaną powierzchnię tj. 4,7 m2. Za zaadaptowaną dodatkową powierzchnię pobierana jest opłata eksploatacyjna, w wysokości ustalonej Zarządzeniem Syndyka masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej (...)". Wnioskodawca wskazał, iż właścicielem komórki nr 15/2 stał się na podstawie ww. aneksu z dnia 16 stycznia 2004 r. do przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 z dnia 18 listopada 1996 r. o treści: "Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (...) zmienia powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nr 15, przydzielonego małżonkom na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o część zaadaptowaną tj. 4,7 m 2.

W dniu 10 września 2008 r. została podpisana w formie aktu notarialnego umowa ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego oraz umowa przenosząca własność, w wyniku której na rzecz małżonków przeniesiono samodzielny lokal mieszkalny nr 15 wraz z przynależnymi dwoma komórkami o nr 15/1 i 15/2 wraz z udziałem wynoszącym 1497/100 000 części w częściach wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony i prawie wieczystego użytkowania działki o powierzchni 60 arów, 44 m2.

W dniu 24 sierpnia 2009 r. małżonkowie dokonali sprzedaży nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,30 m2 oraz przynależne do tego lokalu komórki tj. komórkę nr 15/1 o powierzchni 6,10 m2 i komórkę nr 15/2 o powierzchni 4,7 m2. Z własnością lokalu związany był udział w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego, część wspólną budynku - części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Chronologię zdarzeń wnioskodawca przedstawia następująco:

1.

w dniu 18 listopada 1996 r. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego za kwotę 41.369,38 zł,

2.

w dniu 16 stycznia 2004 r. zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu o komórkę nr 15/2 za kwotę 4.145,87 zł,

3.

w dniu 10 września 2008 r. przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi dwiema komórkami 15/1 i 15/2 oraz udziałem we współwłasności nieruchomości wynoszącym 1497/100 000 części, w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony i w prawie wieczystego użytkowania działki,

4.

w dniu 24 sierpnia 2009 r. sprzedaż nieruchomości za kwotę 338.000,00 zł.

Wnioskodawca podkreślił, że sprzedaż dotyczyła wszystkich elementów nieruchomości wymienionych powyżej, nabywanych w różnym czasie, dla których data nabycia warunkuje zasady opodatkowania sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż w dniu 24 sierpnia 2009 r. nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,30m2 oraz komórki nr 15/1 o powierzchni 6,1 m2, z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy jest zwolniona z opodatkowania, a natomiast ta sama sprzedaż w dniu 24 sierpnia 2009 r. komórki nr 15/2 o powierzchni 4,7m2, która została nabyta 16 stycznia 2004 r., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy jest zwolniona z opodatkowania.

Zdaniem wnioskodawcy, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w dniu 18 listopada 1996 r. nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, ponieważ odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - komórki nr 15/2 o pow. 4,7m2, która została nabyta w dniu 16 stycznia 2004 r. mają zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy podatek od przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w dniu 16 stycznia 2004 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a.

w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.

w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,

c.

w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,

d.

w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,

e.

w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Małżonkowie planują wydatkować kwotę przychodu w części odpowiadającej zakupionemu w dniu 16 listopada 2004 r. spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu mieszkalnego - komórki nr 15/2 o pow. 4,7m2 na remont własnego budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatem na podstawie ww. przepisów ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu nie będą naliczać i wpłacać do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, iż przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie w dniu 18 listopada 1996 r. otrzymali przydział na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną do tego lokalu komórką. Następnie aneksem z dnia 16 stycznia 2004 r. zwiększono powierzchnię użytkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o drugą komórkę. Tym samym do ww. lokalu mieszkalnego były przynależne dwie niezależne komórki. W dniu 10 września 2008 r. została ustanowiona odrębna własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi komórkami. W dniu 24 sierpnia 2009 r. dokonano sprzedaży ww. nieruchomości. Wnioskodawca zajmując własne stanowisko w sprawie uważa, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w dniu 18 listopada 1996 r. nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, z uwagi na fakt, iż jego odpłatnego zbycia dokonano po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast uważa, że opodatkowaniu w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. będzie podlegała sprzedaż komórki nr 15/2 o pow. 4,7m2 przynależnej do mieszkania, która została nabyta aneksem w dniu 16 stycznia 2004 r.

W przypadku lokalu mieszkalnego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jego nabycia. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym dla ustalenia 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma skutek prawny w postaci nabycia na własność przedmiotowej nieruchomości. Użyty bowiem w ww. przepisie termin "nabycie" oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy w ramach spadku, innej jednostronnej czynności, na podstawie aktu prawnego, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości.

Jak wynika z analizy stanu faktycznego sprzedaną w dniu 24 sierpnia 2009 r. nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny wraz z przynależnymi komórkami małżonkowie nabyli w następujący sposób:

* w dniu 18 listopada 1996 r. w drodze przydziału zostało nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. 63,30m2 wraz z przynależną do tego lokalu komórką nr 15/1 o pow. 6,10m2

* w dniu 16 stycznia w drodze aneksu do uzyskanego przydziału została powiększona powierzchnia lokalu mieszkalnego o dodatkową drugą komórkę o pow. 4,7m2

* w dniu 10 września 2008 r. w formie aktu notarialnego została zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego oraz umowa przenosząca własność, na mocy której na rzecz małżonków został przeniesiony na własność samodzielny lokal mieszkalny wraz z przynależnymi dwiema komórkami oraz z udziałem wynoszącym 1497/100 000 części w częściach wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony i prawie wieczystego użytkowania działki.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - "Własność i inne prawa rzeczowe". Natomiast ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba, której przysługuje to prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości gruntowej. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bieg terminu pięcioletniego w odniesieniu do części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z przynależną komórką nr 15/1 należy liczyć od 18 listopada 1996 r., natomiast w odniesieniu do części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 - komórki nr 15/2 o pow. 4,7m2 należy liczyć od dnia 16 stycznia 2004 r.

I tak odnosząc się do skutków podatkowych odpłatnego zbycia w dniu 24 sierpnia 2009 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 wraz z przynależną komórką nr 15/1 stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości nie będzie stanowił w ogóle źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu z uwagi na fakt, iż odpłatnego zbycia dokonano po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie tj. 1996 r. Tym samym przedmiotowa sprzedaż nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości.

Z kolei skutki podatkowe sprzedaży w dniu 24 sierpnia 2009 r. komórki nr 15/2 nabytej na podstawie aneksu z dnia 16 stycznia 2004 r., z uwagi na fakt, iż jej sprzedaży dokonano przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jej nabycie należy oceniać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

I tak w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu podatek od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (art. 28 ust. 2a ww. ustawy).

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Niewątpliwie jednym z celów mieszkaniowych jest remont własnego budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z wniosku wynika, że kwotę przychodu w części odpowiadającej powierzchni mieszkania zwiększonej w dniu 16 stycznia 2004 r. o komórkę nr 15/2 (4,7m2) małżonkowie zamierzają przeznaczyć na remont własnego budynku mieszkalnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w przedmiotowej sprawie przychód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w dniu 16 stycznia 2004 r. przeznaczony na remont własnego domu o ile istotnie ww. wydatki zostaną poniesione w ciągu 2 lat od sprzedaży ww. nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, gdyż ta część przychodu zostanie wydatkowana na cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.

Reasumując, zbycie nieruchomości nabytej w dniu 18 listopada 1996 r. nie będzie stanowiło źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1996 r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną komórką nr 15/1, a zatem 10% zryczałtowany podatek dochodowy od tej sprzedaży nie wystąpi. Natomiast opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego podlegała będzie ta część ceny sprzedaży przypadająca na komórkę nr 15/2 nabytą w dniu 16 stycznia 2004 r. jako że sprzedaż tej części nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, chyba że wystąpią warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a). ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla wnioskodawczyni. Stosownie do powyższego żona wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl