IBPBII/2/415-1274/09/CJS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1274/09/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 28 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. W związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W przyszłości zamierza objąć funkcje dyrektorskie w cypryjskiej spółce kapitałowej (dalej: "Spółka"), tzn. będzie członkiem tzw. Board of Directors Spółki. Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, będzie więc cypryjskim rezydentem podatkowym.

Z tytułu pełnionych w Spółce funkcji dyrektorskich, Spółka będzie wypłacać wnioskodawcy wynagrodzenie tzw. directors fee.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy całkowity dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce cypryjskiej, który uzyska wnioskodawca, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), dalej "Umowa" i w konsekwencji, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy, uzyskiwane przez niego w przyszłości z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w cypryjskiej Spółce będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Umowy. W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce i będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoby fizyczne mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednakże, w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których strona jest Polska.

Z treści art. 16 umowy wynika, że wynagrodzenie dyrektorów i inne podobne należności, które osiąga osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie (tekst jedn. w Polsce) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie (tekst jedn. na Cyprze) mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie (tekst jedn. na Cyprze).

W przypadku należności, uzyskiwanych przez polskich rezydentów ze źródeł przychodów położonych na Cyprze, unikanie podwójnego opodatkowania następuje na podstawie art. 24 ust. 1 Umowy. Artykuł 24 ust. 1 lit. a) Umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Zgodnie z art. 16 Umowy, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, wypłacane na Cyprze polskim rezydentom mogą być opodatkowane na Cyprze. W myśl art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, powyższe oznacza, że dochody te są opodatkowane tylko na Cyprze, a w Polsce znajduje do nich zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją. Przesądza o tym art. 24 ust. 2 Umowy, który stanowi, że jeżeli - zgodnie z Umową-dochód lub majątek jest zwolniony z opodatkowania w państwie rezydencji podatnika, wówczas państwo rezydencji może uwzględnić ten dochód lub majątek przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku podatnika.

Podsumowując, jeżeli polski rezydent (tekst jedn. Podatnik) osiąga dochód (wynagrodzenie z tytułu pełnieni a funkcji dyrektorskich w cypryjskiej Spółce), który - zgodnie z postanowieniami Umowy (art. 16) - może być opodatkowany na Cyprze, to Polska jest zobowiązana do zwolnienia takiego dochodu lub majątku od opodatkowania (przy zastosowaniu metody tzw. "wyłączenia z progresją").

W świetle brzmienia art. 16 Umowy - w jej polskiej wersji językowej-wątpliwości mogą dotyczyć jedynie sposobu interpretacji pojęcia wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z samą Umową (art. 30) w przypadku trudności związanych z interpretacją jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie jest brzmienie przepisów Umowy zawarte w tekście angielskim.

Art. 16 Umowy w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji w organie cypryjskiej spółki określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"). Także Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, w art. 16 zamiast rady nadzorczej (jak ma to miejsce w polskiej wersji językowej Umowy) wskazuje wyraźnie na radę dyrektorów.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołał:

* interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. (znak: IPPB2/415-321/08-2/AK), z dnia 21 listopada 2008 r. (znak: IPPB2/415-1283/08-2/SP) oraz z dnia 22 lipca 2009 r. (znak: IPPB4/415-392/09-2/JK),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 17 października 2008 r. (znak: ILPB2/415-519/08/JK),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. (znak: IBPB II/2/415-22/09/ASz).

W świetle powyższego zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie osiągane przez niego z tytułu pełnienia funkcji dyrektorskich w Spółce będzie stanowić wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 Umowy i podlegać opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze. Jednocześnie wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce (metoda "wyłączenie z progresją").

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy - w myśl art. 4a cyt. powyżej ustawy - stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Stosownie do postanowień art. 30 ww. umowy międzynarodowej w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji zarządczych w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

Do tego rodzaju wynagrodzeń wnioskodawcy znajdzie zastosowanie art. 16 umowy polsko-cypryjskiej. W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania; w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Artykuł 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwane przez wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl