IBPBII/2/415-1244/12/JG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1244/12/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 12 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w kwietniu 2006 r., z majątku osobistego, nabył-kupił na podstawie umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych-niżej wymienione nieruchomości:

1.

niezabudowane działki stanowiące wody płynące oraz las, przy czym pomiędzy działkami stanowiącymi wody płynące zlokalizowany jest jaz wodny o konstrukcji żelbetowej, przegradzający zasadnicze koryto rzeki;

2.

działkę zabudowaną, na której posadowiony jest młyn wodny (ze względów na stan techniczny nie nadający się do wykorzystania w aktualnym stanie).

Nabycie ww. nieruchomości nie było obciążone podatkiem od towarów i usług (VAT) - wnioskodawca uiścił natomiast, z tytułu zawarcia przedmiotowych umów, podatek od czynności cywilnoprawnych, który został pobrany przez notariusza.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach o przeznaczeniu rolnym i według ewidencji gruntów i budynków mają charakter rolny. Wnioskodawca z tytułu posiadania wyżej wymienionych nieruchomości opłaca podatek rolny oraz leśny. Wnioskodawca nie jest rolnikiem i nie prowadzi działalności handlowej w przedmiocie nieruchomości.

Wyżej wymienionych nieruchomości nie nabył w celach odsprzedaży, lecz z myślą o ich ewentualnym wykorzystaniu w przyszłości dla potrzeb wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w małej elektrowni wodnej, w związku z czym wystąpił do stosownych organów o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącego młyna wodnego wraz z infrastrukturą techniczną dla ww. potrzeb energetycznych - pozytywną decyzję otrzymał w 2009 r.

Wnioskodawca ponadto wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki dla celów energetycznych oraz na budowę urządzeń wodnych z tym związanych - do chwili obecnej nie została wydana prawomocna decyzja.

Wnioskodawca od 1994 r. prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów. Był i jest nadal zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe nieruchomości nie zostały wprowadzone do jego majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. W żaden sposób nie stanowiły i nie stanowią składnika tego majątku wykorzystywanego w jakikolwiek sposób w jego działalności gospodarczej, a wydatki związane z tymi nieruchomościami nigdy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu z tej działalności, jak również nie były nigdy przedmiotem w rozliczeniach VAT, nie ponosił też wydatków na ich ulepszenie.

Zniechęcony wieloletnimi, bezowocnymi staraniami i trudnościami w uzyskaniu ww. pozwolenia wodnoprawnego, niechęcią do niego społeczności tych terenów, a także upływem lat i coraz częstszymi problemami zdrowotnymi wnioskodawca postanowił zrezygnować z podjętych kilka lat temu zamierzeń wytwarzania energii elektrycznej. Tym samym zbędnym dla niego stają się przedmiotowe nieruchomości w związku z czym postanowił je sprzedać w najbliższym czasie.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy od przychodu uzyskanego w przyszłości ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ przedmiotowych nieruchomości nie nabył dla celów prowadzonej przeze niego działalności gospodarczej i nie są one w jakikolwiek sposób z nią związane, a ich zamierzona sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat od ich nabycia, tym samym źródłem przychodu będzie odpłatne zbycie nieruchomości określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie przychód ze sprzedaży tych nieruchomości nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Za takim stanowiskiem przemawia również treść art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego dla uznania przychodu za przychód z działalności gospodarczej konieczne jest, aby odpłatnie zbywane składniki majątku były wykorzystywane w działalności gospodarczej - w opisanym w niniejszym wniosku przypadku przedmiotowe nieruchomości nie stanowią majątku wykorzystywanego i związanego z działalnością gospodarczą i nie są ujęte w ewidencji środków trwałych.

Reasumując powyższe, do przychodu uzyskanego z przyszłej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości zastosowanie będą miały zasady określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1). W zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) określa źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jednym z nich jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Innym ze źródeł przychodów jest - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi,

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca planuje sprzedać dwie nieruchomości, które nabył w 2006 r. pierwsza z nich stanowi niezabudowane działki a druga z nich stanowi działkę zabudowaną, na której posadowiony jest młyn wodny. Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko zaznaczył, że obie nieruchomości, które planuje sprzedać nigdy nie zostały wprowadzone do majątku zawiązanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i nie stanowiły składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Skoro tak, to Organ nie może przyjąć odmiennego poglądu. Jednakże zastrzec należy, że w postępowaniu w sprawie wydania interpretacji indywidualnej Organ rozstrzygnięcie sprawy opiera wyłącznie o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawione przez wnioskodawcę. Nie jest natomiast jego rolą prowadzenie postępowania dowodowego celem zbadania, czy sprzedaż nieruchomości rzeczywiście nie spełnia znamion prowadzenia działalności gospodarczej i nie następuje w ramach tej działalności, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż dla ustalenia zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży obu nieruchomości będzie miał zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi nie w wykonywaniu działalności gospodarczej i po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie przychód jaki wnioskodawca uzyska w 2012 r. czy też po tej dacie z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nie będzie stanowił w ogóle źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że przychód ten uzyskany zostanie po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Ww. pięcioletni termin w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości po dniu 31 grudnia 2011 r. w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w 2012 r. czy też w okresie późniejszym nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl