IBPBII/2/415-1204/09/MW - Skutki podatkowe darowizny akcji i udziałów w spółkach kapitałowych dokonanej na rzecz spółki z siedzibą w Czechach.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1204/09/MW Skutki podatkowe darowizny akcji i udziałów w spółkach kapitałowych dokonanej na rzecz spółki z siedzibą w Czechach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 4 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji i udziałów w spółkach kapitałowych dokonanej na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji i udziałów w spółkach kapitałowych dokonanej na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, będącą rezydentem podatkowym w Polsce, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Posiada akcje i udziały w polskich spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które zamierza przekazać spółce czeskiej, rezydentowi podatkowemu Republiki Czeskiej (dalej Spółka), w której posiada udziały (objęte wspólnością majątkową małżeńską). Zgodnie z intencją stron, przekazanie udziałów i akcji ma nastąpić w drodze umowy darowizny, w rozumieniu polskich przepisów prawa cywilnego. Zarówno akcje i udziały w spółkach polskich jak i udział w spółce czeskiej są objęte majątkową wspólnością małżeńską, w ramach ustroju rozszerzonej wspólności majątkowej.

W ramach realizacji ww. umowy wnioskodawczyni - działając wraz z małżonkiem - przekaże nieodpłatnie udziały i akcje na rzecz Spółki, tj. ani ona ani jej małżonek nie otrzymają w zamian żadnego świadczenia, zgodnie z konstrukcją umowy darowizny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekazaniem na rzecz Spółki, w drodze umowy darowizny, udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych, powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem wnioskodawczyni, przekazanie Spółce, w drodze darowizny, udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy "przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń."

W świetle powyższej definicji przychodem są pieniądze, wartości pieniężne, jak również wszelkie świadczenia, pod warunkiem, że zostały otrzymane przez podatnika bądź pozostawione do jego dyspozycji.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się "należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych."

Jednocześnie art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że poprzez umowę darowizny "darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku".

Umowa darowizny jest umową jednostronnie zobowiązującą. Oznacza to, że wyłącznie na jednej ze stron umowy, tj. darczyńcy, ciąży obowiązek świadczenia określonego w umowie. Darczyńca spełnia swoje świadczenie nieodpłatnie, nie otrzymując w zamian żadnego świadczenia.

Wnioskodawczyni wskazuje, że umowa darowizny udziałów i akcji na rzecz Spółki będzie spełniać wszystkie powyższe przesłanki zakwalifikowania umowy jako umowy darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przekazanie przez darczyńcę (wnioskodawczynię) na rzecz obdarowanego (Spółki) udziałów i akcji nie spowoduje powstania po stronie Spółki jakiegokolwiek obowiązku świadczenia względem wnioskodawczyni ani jej małżonka, który pozostaje z nią we wspólności majątkowej. Tym samym, w związku z wykonaniem umowy wnioskodawczyni nie uzyska żadnej korzyści majątkowej w postaci pieniędzy, wartości pieniężnych ani świadczeń w naturze, będącej dla wnioskodawczyni realnym przysporzeniem majątkowym. Należy ponadto zaznaczyć, że spełnienie na rzecz Spółki świadczenia w postaci darowizny udziałów i akcji nie będzie się wiązać dla wnioskodawczyni z objęciem udziałów w obdarowanej Spółce.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że jednostronnie zobowiązujący i nieodpłatny charakter umowy darowizny udziałów i akcji wyklucza uznanie, że w ramach realizacji umowy dojdzie do "odpłatnego zbycia udziałów w spółkach kapitałowych", o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, przekazanie Spółce, w drodze darowizny, udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych nie spowoduje powstania po stronie wnioskodawczyni przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r., sygn. IPPB4/415-229/08-2/MO oraz z dnia 2 września 2009 r., sygn. IPPB4/415-544/09-2/JK2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Natomiast w myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego wynika, że jej zamiarem jest przekazanie w formie darowizny udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje udziały i akcje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej udziałów i akcji w polskich spółkach kapitałowych po stronie wnioskodawczyni nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wnioskodawczyni nie otrzyma w zamian żadnej innej korzyści, w tym nie obejmie w zamian udziałów lub akcji w tej spółce czy to w drodze nowej emisji czy to poprzez podwyższenie wartości nominalnej posiadanych dotychczas.

Gdyby jednak okazało się, że przedmiotowa "darowizna" ma charakter zwrotny np. będzie elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że nie wystąpił tu przypadek darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy może wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl