Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/2/415-1167/13/MMa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25 listopada 2013 r. (data otrzymania 27 listopada 2013 r.), uzupełnionym 9 grudnia 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia skutków podatkowych objęcia przez Wnioskodawcę większości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, przy pierwotnie niewielkim wkładzie Wnioskodawcy w spółkę jawną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2013 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie ustalenia skutków podatkowych objęcia przez Wnioskodawcę większości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, przy pierwotnie niewielkim wkładzie Wnioskodawcy w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje przystąpienie do spółki jawnej. Obecnie spółka jawna ma dwóch wspólników, z których jednym jest ojciec Wnioskodawcy. Każdy z obecnych wspólników spółki jawnej posiada równy, 50% udział kapitałowy w spółce jawnej.

Oprócz Wnioskodawcy przystąpienie do spółki jawnej planuje druga osoba (dalej: Y), będąca synem drugiego z obecnych wspólników spółki jawnej.

W przypadku wstąpienia Wnioskodawcy oraz Y do spółki jawnej w charakterze wspólników, dojdzie do zmiany postanowień umowy spółki, dotyczących w szczególności udziałów kapitałowych wspólników oraz prawa wspólników do udziału w zysku. Planowana zmiana polegać będzie na tym, że Wnioskodawca oraz Y otrzymają prawa do udziałów w zysku spółki jawnej znacznie przekraczające wartość wniesionych przez siebie wkładów.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku przekształcenia udział poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odpowiadał udziałowi w zysku, który poszczególni wspólnicy spółki jawnej otrzymaliby w wyniku postanowień zmienionej umowy spółki jawnej.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy objęcie przez Wnioskodawcę większości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, przy pierwotnie niewielkim wkładzie Wnioskodawcy w spółkę jawną, będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcie przez Wnioskodawcę większości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych - spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Ponadto wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Z powyższych przepisów wynika, że spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca zwraca uwagę, że brak jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych regulacji kwalifikujących jako przychód objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład pieniężny.

Co więcej, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest podstaw do opodatkowania przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Jedynym przypadkiem w jakim powstaje przychód związany z wniesieniem wkładu do spółki jest art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, jednakże nie znajduje on w zaistniałym stanie faktycznym zastosowania bowiem dotyczy wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu). W związku z powyższymi okolicznościami w razie braku regulacji kształtujących w danej sytuacji prawnej powstanie przychodu nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na interpretacje indywidualne dotyczące przekształcenia spółek jawnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i twierdzenie przez organy, że czynności te są neutralne podatkowo:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 września 2013 r. Znak: IPTPB1/415-401/13-2/AP: "Reasumując należy stwierdzić, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, u Wnioskodawcy - w wyniku przekształcenia spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, w spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 sierpnia 2013 r., Znak: IBPBII/2/415-586/13/MM: "Mając na uwadze fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, w związku z powyższym proces ten nie powinien generować przychodu po stronie wspólnika spółki przekształcanej. Oczywiście dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy przekształcenie spółek nie staje się okazją do przyznania lub wypłaty wspólnikowi jakichkolwiek świadczeń ze spółek z jakiegokolwiek tytułu. Istotne jest bowiem czy na skutek przekształcenia zachodzi ekwiwalentność wartości posiadanego w spółce przekształcanej udziału z wartością udziałów w spółce przekształconej oraz czy środki zgromadzone na kapitałach spółki przekształcanej zostaną przeniesione w dniu przekształcenia w tożsamej wysokości na odpowiadające im kapitały spółki przekształconej".

Opierając się na powyższych rozstrzygnięciach należy stwierdzić, że w przypadku przekształcenia spółki przychód po stronie wspólników powstaje jedynie w sytuacji, w której wypłacane są im jakiekolwiek świadczenia, a w opisanym stanie faktycznym do takiej sytuacji nie dochodzi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na moment przekształcenia tych spółek będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z okoliczności przedstawionych powyżej, a w szczególności z braku podstawy prawnej do opodatkowania tych czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania nr 2. Natomiast w zakresie pytania nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Treścią niniejszej interpretacji jest zatem ustalenie skutków podatkowych objęcia przez Wnioskodawcę większości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, przy pierwotnie niewielkim wkładzie Wnioskodawcy w spółkę jawną. Przedmiotem interpretacji nie są natomiast skutki podatkowe przystąpienia Wnioskodawcy do spółki jawnej, w szczególności zmiany postanowień umowy tej spółki dotyczących udziałów kapitałowych wspólników oraz prawa wspólników do udziału w zysku polegającej na tym, że Wnioskodawca oraz Y otrzymają prawa do udziału w zysku spółki jawnej znacznie przekraczające wartość wniesionych przez siebie wkładów.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 - określanego w dalszej części skrótem k.s.h.) - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Zgodnie z art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Co istotne - jak stanowi art. 553 k.s.h. - spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Jednocześnie art. 555 k.s.h. stanowi, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu k.s.h. dotyczącego przekształcenia spółek nie stanowią inaczej.

Wobec powyższych przepisów należy stwierdzić, że jeżeli przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową zostanie przeprowadzone na zasadach analogicznych do przepisów Kodeksu spółek handlowych, to tym samym spółka kapitałowa wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki osobowej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Stosownie do art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Skoro spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, to w związku z powyższym stanem proces ten nie powinien generować przychodu po stronie wspólnika spółki przekształcanej. Oczywiście dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy przekształcenie spółek nie staje się okazją do przyznania lub wypłaty wspólnikowi jakichkolwiek świadczeń ze spółek z jakiegokolwiek tytułu. Istotne jest bowiem czy na skutek przekształcenia zachodzi ekwiwalentność wartości posiadanego w spółce przekształcanej udziału z wartością udziałów w spółce przekształconej oraz czy środki zgromadzone na kapitałach spółki przekształcanej zostaną przeniesione w dniu przekształcenia w tożsamej wysokości na odpowiadające im kapitały spółki przekształconej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że po przystąpieniu Wnioskodawcy do spółki jawnej w charakterze wspólnika, dojdzie do zmiany postanowień umowy spółki, w wyniku których Wnioskodawca otrzyma prawo do udziału w zysku spółki jawnej znacznie przekraczające wartość wniesionego przez siebie wkładu. W przyszłości spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku przekształcenia udział Wnioskodawcy w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odpowiadał udziałowi w zysku, który otrzyma w wyniku postanowień zmienionej umowy spółki jawnej.

Analizując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do przekształcenia podmiotów zauważyć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo w wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 1 i 2 ww. ustawy - przychód ten powstaje w dniu zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Jednakże u wspólnika (Wnioskodawcy), w wyniku przekształcenia podmiotów, nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa spółki osobowej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku wspólników spółki osobowej na inny podmiot będący jej następcą prawnym i w związku z tym analizowane zdarzenie przyszłe nie mieści się w zakresie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Okoliczność, że analizowane zdarzenie nie mieści się w dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie oznacza jednak - wbrew stanowisku Wnioskodawcy - że w rozpatrywanej sprawie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania.

W tym miejscu po raz wtóry należy odwołać się do Kodeksu spółek handlowych. I tak, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych - spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do art. 48 § 1 Kodeksu spółek handlowych - regulującego stosunki wewnętrzne w spółce jawnej - w razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników są równe.

Stosownie natomiast do art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych - udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Przepis art. 51 § 1 ww. Kodeksu stanowi natomiast, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Zauważyć zatem należy, że Kodeks spółek handlowych wprowadza nowe pojęcie "udział kapitałowy" do regulacji dotyczących spółek osobowych. Udział kapitałowy "stanowi wartość księgową wyrażoną w pieniądzu i zapisaną na tzw. koncie kapitałowym wspólnika" (zob. S. Sołtysiński, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz k.h., t. I, 1997, s. 664, uw. do art. 107 k.h., Nb 3). W myśl art. 50 § 1 Kodeksu - jest on ekwiwalentem wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Wielkość kapitału udziałowego jest corocznie ustalana w bilansie spółki na podstawie osiąganego zysku z uwzględnieniem strat i kwot pobranych z majątku spółki. Stąd udział kapitałowy jako wartość bilansowa wykazuje dokładny stan wkładu wspólnika.

Od pojęcia udziału kapitałowego będącego ekwiwalentem wartości wkładu należy odróżnić pojęcie udziału wspólnika w zyskach.

Przepis art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych wprowadza zasadę równego udziału w zysku spółki, co jest cechą charakterystyczną spółek osobowych, gdzie nie kapitał (wkład) wnoszony przez wspólnika, ale jego przymioty osobiste odgrywają zasadniczą rolę dla uczestnictwa w spółce. Przepis ma charakter względnie obowiązujący, a co za tym idzie wspólnicy mogą zdecydować o innych zasadach podziału zysku ("Kodeks spółek handlowych. Komentarz." red. prof. dr hab. Janusz A. Strzępka, Rok wydania: 2013, C.H.Beck, Wyd. 6).

Wyraźnie jednak należy zaznaczyć, że decyzja wspólników o innych zasadach podziału zysku nie zmienia ich praw do udziału kapitałowego posiadanego w spółce osobowej. Innymi słowy stan wkładu wspólnika pozostaje ten sam, pomimo że zmieniają się zasady podziału zysku.

W świetle powyższych wyjaśnień zauważyć należy, że Kodeks spółek handlowych w sposób wyraźny odróżnia wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej (jawnej) - mierzoną wartością rzeczywiście wniesionego wkładu - od wielkości udziału w zyskach spółki. Udział kapitałowy będący ekwiwalentem wartości rzeczywiście wniesionego przez wspólnika wkładu wyrażany jest przez określoną skonkretyzowaną wartość, co w konsekwencji powinno się przekładać na udział w zysku spółki. Co do zasady wartości te powinny się więc wzajemnie pokrywać. Niemniej na mocy umowy spółki wspólnicy spółki osobowej (jawnej) mogą określić inny od wniesionego wkładu udział w zysku spółki osobowej. W żaden sposób nie oznacza to jednak automatycznej zmiany wartości wkładu a wraz z nim udziału kapitałowego. Pozostają one na pierwotnym poziomie.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca otrzyma prawo do udziału w zysku w spółce znacznie przekraczające wartość wniesionych przez siebie wkładów do tej spółki osobowej. Natomiast tylko w sytuacji przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy udział kapitałowy równy wniesionym wkładom w spółce jawnej odpowiadałby udziałowi w kapitale zakładowym spółki z o.o., to wówczas wspólnik nie uzyskałby przysporzenia czyli przychodu. Wskazać bowiem należy, że przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania tylko w sytuacji, gdy zachodzi ekwiwalentność wartości posiadanego w spółce jawnej udziału z wartością uzyskanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziału w spółce jawnej wyraża udział kapitałowy będący ekwiwalentem wartości rzeczywiście wniesionych do spółki wkładów. W przypadku zaś, gdy w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową Wnioskodawca otrzyma udziały znacznie przekraczające wartość wniesionych przez siebie wkładów do spółki jawnej, wówczas nie ma mowy o ekwiwalentności wartości posiadanego w spółce jawnej udziału z wartością otrzymanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Trudno uznać, że w przypadku, gdy obejmowane udziały w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewyższają swoją wartością wartość wniesionych wkładów do spółki jawnej, to po stronie wspólnika nie powstanie przysporzenie a więc dochód do opodatkowania w wysokości takiej nadwyżki. Dochód taki ma charakter mierzalny i niewątpliwie skutkuje przyrostem majątku podatnika. Fakt bycia właścicielem udziałów o wyższej niż do tej pory posiadana w spółce osobowej wartość udziału kapitałowego sprawia, że dochód ten jest faktycznie zrealizowany w dniu przekształcenia, tj. w dniu objęcia na podstawie tytułu własności udziałów spółki przekształconej. W przypadku, gdy w wyniku przekształcenia spółki Wnioskodawca uzyska przysporzenie majątkowe tzn. w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma świadczenie w postaci udziałów spółki z o.o. znacznie przekraczających wartość wniesionego przez siebie wkładu do spółki osobowej, to na moment przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (co ma miejsce w niniejszej sprawie) - powstanie dochód do opodatkowania w wysokości takiej nadwyżki.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje oraz opisane we wniosku zdarzenie stwierdzić należy, że o neutralności podatkowej przekształcenia można mówić jedynie wówczas, gdy wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej (będącego ekwiwalentem rzeczywiście wniesionego wkładu) odpowiada wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli natomiast na skutek przekształcenia spółek nie zachodzi ekwiwalentność wartości wkładu do spółki osobowej z wartością udziałów w spółce przekształconej, bowiem - jak sam Wnioskodawca zaznaczył - wartość obejmowanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym spółki przekształconej przewyższy wartość wniesionego wkładu w spółce przekształcanej, to oczywiste jest, że sytuacja majątkowa Wnioskodawcy ulegnie zmianie. Uzyska on bowiem definitywne przysporzenie majątkowe w postaci nadwyżki wartości uzyskanych udziałów nad wartością wkładu wniesionego do spółki jawnej. W związku z tym po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w wartości tej nadwyżki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą zupełnie odmiennych stanów faktycznych. Pierwsza z przywołanych interpretacji dotyczy sytuacji, kiedy przekształcenie spółki jawnej w kapitałową odbędzie się przy zachowaniu tej samej wysokości wkładów wspólników - co wprost wynika ze stanu faktycznego. Druga z przywołanych interpretacji dotyczy natomiast sytuacji, kiedy przekształcenie spółki komandytowej w kapitałową odbędzie się przy zachowaniu tej samej wysokości wkładów wspólników - co również wprost wynika ze stanu faktycznego, a więc żadna z interpretacji przywołanych przez Wnioskodawcę nie potwierdza prawidłowości jego stanowiska. Jest nawet wprost przeciwnie. Zarówno interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 września 2013 r. Znak: IPTPB1/415-401/13-2/AP, jak i interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 sierpnia 2013 r., Znak: IBPBII/2/415-586/13/MM jednoznacznie potwierdzają, że tylko w sytuacji, kiedy na skutek przekształcenia spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachodzi "ekwiwalentność wartości posiadanego w spółce przekształconej udziału z wartością udziałów w spółce przekształconej" - nie powstaje przychód do opodatkowania. Tylko wówczas wspólnik nie uzyskałby przysporzenia. W drugiej z przywołanych interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyraźnie wyartykułował, kiedy przekształcenie spółki osobowej w kapitałową nie powinno generować przychodu po stronie wspólnika spółki przekształcanej. Wszak Organ wyraźnie zastrzegł, że "oczywiście dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy przekształcenie spółek nie staje się okazją do przyznania lub wypłaty wspólnikowi jakichkolwiek świadczeń ze spółek z jakiegokolwiek tytułu". Organ wyraźnie zatem zaznaczył, że chodzi o świadczenia przyznane lub wypłacone, a nie jak wyinterpretował Wnioskodawca - świadczenia jedynie wypłacone. W przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia mamy do czynienia z brakiem ekwiwalentności, a więc sytuacją jakiej nie dotyczyły przywołane interpretacje. W sposób klarowny dowiedziono tego w uzasadnieniu niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszowie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl