IBPBII/2/415-1144/09/AK - Możliwość pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych w drodze darowizny o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1144/09/AK Możliwość pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych w drodze darowizny o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 15 grudnia 2009 r., znak: IBPB II/2/415-1144/09/AK wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku. Na dzień wydania niniejszej interpretacji nie dokonano uzupełnienia wniosku w związku z czym, zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. wezwaniu, tut. organ uznał, iż wniosek dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie ze wskazaniem w części D.2. wniosku ORD-IN pozycji 40 i tylko w tym zakresie została wydana interpretacja indywidualna.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją kostek brukowych. Spółka zamierza w bieżącym roku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, dokonać obniżenia kapitału zakładowego. Obecnie kapitał zakładowy Spółki jest z perspektywy parametrów finansowych niewspółmiernie wysoki w stosunku do skali prowadzonej przez Spółkę działalności. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych obniżenie to związane jest z umorzeniem części akcji Spółki.

W celu przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego, planowane jest odpłatne zbycie na rzecz Spółki należących do osoby fizycznej akcji (dalej: akcjonariusz) w celu ich umorzenia przez Spółkę (akcje imienne serii B). Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu Spółki, wynagrodzenie akcjonariusza w związku z powyższą transakcją zostanie obliczone według ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki, tj. według wartości aktywów pomniejszonej o istniejące zobowiązania Spółki wynikającej z tego bilansu. Umorzenie dotyczyć będzie akcji nabytych wcześniej w drodze darowizny przez akcjonariusza.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka, jako płatnik podatku zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w przypadku zbycia akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny, w celu ich umorzenia przez Spółkę, przychód akcjonariusza z tytułu takiego zbycia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie akcjonariusza za zbywane w celu umorzenia akcje) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym stanie faktycznym, kosztem uzyskania przychodu akcjonariusza będzie wartość umarzanych akcji z dnia ich nabycia w drodze darowizny. Wartość ta może zostać ustalona w oparciu o wartość aktywów Spółki pomniejszoną o istniejące zobowiązania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem zasadą generalną jest, iż osiągnięte przychody można pomniejszyć o koszty ich uzyskania, o których mowa w art. 22 ustawy.

Przychody i źródło przychodów.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są kapitały pieniężne. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4 stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce posiadającej osobowość prawną.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami są, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie zgodnie ze szczególną zasadą ustalania dochodu, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

W związku z powyższym, w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, przychodem akcjonariusza będzie kwota wynagrodzenia z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia określona zgodnie z brzmieniem statutu Spółki w wysokości obliczonej według ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki.

Możliwość uwzględnienia kosztu uzyskania przychodu

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 %. Artykuł 30a ust. 6 stanowi, że podatek ten jest pobierany bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d.

Natomiast art. 24 ust. 5d cyt. ustawy definiuje dochód z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jako nadwyżkę przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38, przy czym jeśli nabycie udziałów lub akcji nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia lub darowizny.

Biorąc pod uwagę fakt, że art. 24 ust. 5 ustawy wyodrębnia dochód z umorzenia udziałów (akcji) od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia, a w art. 24 ust. 5d mowa jest jedynie o dochodzie z umorzenia udziałów lub akcji, powstaje wątpliwość, czy możliwość pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania odnosi się także do zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. W opinii Spółki, w świetle art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia opodatkowaniu podlega "dochód" z tego tytułu. W takim przypadku powinna więc istnieć możliwość pomniejszenia uzyskanego z umorzenia akcji przychodu o koszt jego uzyskania, co potwierdza regulacja art. 30a ust. 6 wspomnianej ustawy, stanowiąca, że 19 % zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d. Wśród wyjątków od zasady nieuwzględniania kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca wymienia więc nie tylko dochody z umorzenia udziałów lub akcji (art. 24 ust. 5 pkt 1), ale także dochody z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w celu ich umorzenia przez spółkę (art. 24 ust. 5 pkt 2). W świetle powyższego, zdaniem Spółki w omawianym przypadku uzasadnione jest ustalenie kosztu uzyskania przychodu w oparciu o art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie powyższego poglądu Spółka powołuje interpretację Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt IPPB2/415-393/09-4/AS2), który stwierdził, że "w rezultacie przychód podlegający omawianemu podatkowi zryczałtowanemu podlega pomniejszemu o koszty uzyskania wskazane w art. 24 ust. 5a u.p.d.o.f. również w przypadku wypłaty przychodów z tytułu zbycia akcji lub udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia". Jak również interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt IPPB1/415-399/07-2/PJ), zdaniem którego "Zgodnie z przytoczonym przepisem w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny koszty uzyskania przychodów ustala się do wysokości wartości przedmiotu darowizny z dnia jej nabycia. Przepis art. 24 ust. 5d ww. ustawy jest przepisem szczególnym w stosunku do uregulowań zawartych w art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 6 powołanej ustawy - stanowi wyjątek od ogólnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania".

Ponadto Spółki wskazuje, że jej stanowisko znajduje także potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt II FSK 277/08). NSA stwierdził, że art. 24 ust. 5d ma "charakter techniczny stanowiąc w odniesieniu do instytucji umorzenia udziałów lub akcji regulację normującą zasady obliczenia nadwyżki przychodu nad kosztami jego uzyskania, a wiec kwestię sposobu ustalenia podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 2 u.p.d.o.f. dochodu z umorzenia udziałów lub akcji".

W związku z powyższym, w przekonaniu Spółki, koszt uzyskania przychodu w związku ze zbyciem akcji w celu ich umorzenia należy więc ustalić zgodnie z art. 24 ust. 5d, który normuje wysokość kosztów w sytuacji, gdy akcje zbywane w celu umorzenia zostały nabyte przez zbywcę w drodze darowizny.

Ponadto, w świetle powyższej regulacji ustawowej, koszty uzyskania przychodu w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym należy ustalić w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia nabycia darowizny. Z kolei, w związku z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych, wartość akcji z dnia nabycia darowizny należy ustalić zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).

Zdaniem Spółki, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość rynkową darowanych akcji z dnia ich nabycia przez akcjonariusza należy ustalić w oparciu o odpowiadającą procentowemu udziałowi darczyńcy w Spółce wartość aktywów Spółki pomniejszonych o istniejące zobowiązania Spółki (tj. wartość aktywów netto).

Na poparcie powyższego Spółka przytacza interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt ILPB2/436-28/08-4/MK), zgodnie z którą "pod pojęciem wartości rynkowej należałoby rozumieć zatem wartość aktywów Spółki pomniejszoną o istniejące obowiązania spółki. Określona w ten sposób wartość rynkowa, odpowiadająca procentowemu udziałowi ojca Wnioskodawcy w spółce powinna stanowić podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie".

Dodatkowo zdaniem Spółki, w przedstawionym przez nią zdarzeniu przyszłym, sposób umorzenia akcji nie ma wpływu na możliwość pomniejszenia uzyskanego przychodu o koszt jego uzyskania do wysokości wartości akcji z dnia nabycia ich w drodze darowizny. Zgodnie bowiem z art. 359 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), umorzenie akcji może mieć charakter umorzenia dobrowolnego (za zgodą wspólnika), umorzenia przymusowego (bez zgody wspólnika) lub umorzenia automatycznego (gdy statut spółki tak stanowi). W ocenie Spółki za powyższym stanowiskiem przemawia brak zastrzeżenia w treści art. 24 ust. 5d, że przepis ten nie ma zastosowania do określonych sposobów umorzenia udziałów lub akcji. Nie zawiera on również zastrzeżenia, że znajduje on zastosowanie jedynie do określonego sposobu umorzenia udziałów lub akcji. W związku z tym, skoro ustawodawca nie rozróżnił sposobów umorzenia udziałów lub akcji, to zgodnie z zasadą interpretacyjną lege non distinguente nec nostrum est distinguere nie należy dokonywać rozróżnień w tej kwestii w procesie stosowania prawa.

Spółka wskazuje, że powyższe stanowisko podziela także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt IPPB4/415-46/08-2/MO), który stwierdza, że "nie ma znaczenia dla Wnioskodawczym, czy umorzenie akcji, które nabyła w drodze darowizny będzie umorzeniem przymusowym czy dobrowolnym, gdyż podatek dochodowy należny będzie wyłącznie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych akcji, a wartością umorzonych akcji z dnia nabycia darowizny".

Ponadto nie ulega wątpliwości, że możliwość zastosowania art. 24 ust. 5d jedynie do dochodów z tytułu umorzenia akcji, a tym samym wyłączenie takiej możliwości wobec dochodów z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia przez spółkę naruszałoby zasadę równości opodatkowania. Pogląd ten podziela Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 3 lipca 2007 r., sygn. akt 1401/BF-II/415-14/07/GT), stwierdzając, że "zastosowanie art. 24 ust. 5d u.p.d.o.f. wyłącznie do dochodów wskazanych w pkt 1 art. 24 ust. 5 u.p.d.o.f. byłoby niczym nieuzasadnionym różnicowaniem podatkowych skutków osiągnięcia przedmiotowych dochodów.

Spółka stwierdza, że powyższe analizy prowadzą do następujących wniosków: zbycie udziałów lub akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia podlega szczególnym zasadom ustalania dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 5d w związku z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł 24 ust. 5d znajduje zastosowanie wobec dochodów z umorzenia udziałów lub akcji bez względu na tryb, w jakim dokonuje się umorzenia tych udziałów lub akcji. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, gdy akcje te zostały nabyte w drodze darowizny, jest wartość rynkowa akcji z dnia nabycia darowizny.

Ponadto Spółka również podkreśla, że powyższe stanowisko zostało podzielone także w poniższych interpretacjach organów podatkowych:

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2009 r. (sygn. akt ILPB2/415-28/09-3/ES),

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2009 r. (sygn. akt ILPB2/415-772/08-3/MK),

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. (sygn. akt IPPB4/415-185/08-2/SP),

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 r. (sygn. akt IPPB2/415-1563/08-2/MK),

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 października 2008 r. (sygn. akt ILPB2/415-498/08-3/AJ),

*

interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (sygn. akt ILPB2/415-452/08-6/TW).

Reasumując, zdaniem Spółki, w świetle przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jednolitego stanowiska organów podatkowych należy stwierdzić, że w przypadku zbycia na rzecz Spółki akcji - nabytych w drodze darowizny - w celu ich umorzenia, uzyskany z tego tytułu przychód pomniejsza się o koszt uzyskania przychodu, który stanowi wartość tych akcji z dnia dokonania darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Spółki wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie możliwości pomniejszenia przychodu z tytułu zbycia akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych akcji z dnia ich nabycia. Nie zostało natomiast ocenione stanowisko Spółki dotyczące podatku od spadków i darowizn w kwestii sposobu ustalenia wartości rynkowej akcji z dnia nabycia spadku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 wyżej powołanej ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zaznaczyć, że w świetle art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym od dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d.

Z art. 24 ust. 5d ww. ustawy wynika, iż dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Zastrzeżenie zawarte w przepisie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy oznacza, że w określonych sytuacjach opodatkowaniu podlega dochód ustalony dokładnie według zasad przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d ww. ustawy.

Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, zawarty jest w rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zatytułowanym "Szczególne zasady ustalania dochodu", dlatego też w przedmiotowej sprawie do ustalania dochodu (podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia) należy stosować zasadę zawartą w art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będącą normą o charakterze szczególnym w stosunku do norm o charakterze ogólnym, zarówno dotyczących ustalania dochodu (art. 9 ustawy podatkowej), jak i dotyczących podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Zatem, w świetle powołanych wyżej przepisów prawa, dochodem z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia będzie nadwyżka przychodu otrzymanego z tego tytułu nad kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ten sposób ustalony dochód stanowi podstawę opodatkowania 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast stosownie do art. 24 ust. 5d zdanie drugie ustawy, jeżeli nabycie udziałów (akcji) nastąpiło m.in. w drodze darowizny - co ma miejsce w przedmiotowej sprawie - koszty uzyskania przychodu ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia darowizny, a zatem w wysokości nie wyższej niż wartość rynkowa umorzonych udziałów (akcji) z dnia otrzymania darowizny.

W przedmiotowej sprawie podatek dochodowy należny będzie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych udziałów a wartością umorzonych udziałów z dnia otrzymania darowizny. Należy przyjąć, że wartość tę ustala się zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768). Zauważyć jednak należy, że sposób ustalenia wartości rynkowej akcji z dnia nabycia spadku nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji.

Stosownie natomiast do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy Spółka jako płatnik jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy Spółka ma przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ponadto w przedmiotowej sprawie, jak wskazuje Spółka, nie ma znaczenia dla czy umorzenie akcji nabytych przez akcjonariusza w drodze darowizny będzie umorzeniem przymusowym, dobrowolnym czy automatycznym, gdyż podatek dochodowy należny będzie wyłącznie od dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym w związku z umorzeniem tych akcji, a wartością umorzonych akcji z dnia nabycia darowizny.

Zauważyć również należy, że prawidłowe jest twierdzenie Spółki, iż art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość pomniejszania dochodu z umorzenia udziałów o koszty jego uzyskania zarówno w przypadku umorzenia udziałów jak i odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl