IBPBII/2/415-1139/09/MM - Brak obowiązku płatnika wobec pracowników uczestniczących w planie motywacyjnym i otrzymujących darmowe akcje.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1139/09/MM Brak obowiązku płatnika wobec pracowników uczestniczących w planie motywacyjnym i otrzymujących darmowe akcje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązków płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach planu motywacyjnego bezpłatnych akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązków płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach planu motywacyjnego bezpłatnych akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. będąca wnioskodawcą, należy do Grupy Kapitałowej X z siedzibą we Francji. W dniu 4 grudnia 2007 r. Rada Dyrektorów Grupy Kapitałowej wdrożyła plan motywacyjny, którego celem jest osiągnięcie określonych wskaźników wzrostu i wyników finansowych Grupy Kapitałowej w latach 2007 i 2008.

Beneficjentami programu są pracownicy spółek należących do Grupy Kapitałowej (około 175.000 pracowników z 80 krajów świata), w tym pracownicy wnioskodawcy, którzy przed dniem 31 grudnia 2006 r. byli stroną umowy o pracę zawartej z dowolną spółką Grupy Kapitałowej, obowiązującej na dzień 4 grudnia 2007 r. oraz na dzień 4 grudnia 2009 r.

Plan motywacyjny zakłada przekazanie na rzecz pracowników spółek Grupy Kapitałowej określonej liczby bezpłatnych akcji. Pierwszy etap planu przewiduje przyznanie pracownikom prawa do otrzymania bezpłatnych akcji, następny (w dwa lata po pierwszym) zakłada przekazanie pracownikom określonej liczby bezpłatnych akcji, uzależnionej od założonych wskaźników wzrostu i wyników finansowych.

Etap pierwszy planu został zrealizowany w 2007 r. W dniu 4 grudnia 2007 r. pracownikom zostało przyznane prawo do otrzymania określonej liczby bezpłatnych akcji jednostki dominującej Grupy Kapitałowej - X.

Obecnie, w wykonaniu kolejnego etapu planu motywacyjnego, planowane jest w dniu 4 grudnia 2009 r. wydanie pracownikom określonej liczny bezpłatnych akcji X. Warunkiem wydania pracownikom akcji jest osiągnięcie przez Grupę Kapitałową w latach 2007-2008 określonych wskaźników wzrostu i wyników finansowych.

Pracownicy mają możliwość zbycia posiadanych akcji dopiero po upływie dwuletniego okresu od daty ich nabycia, tj. po dniu 4 grudnia 2011 r. Jednocześnie już od daty nabycia, tj. od dnia 4 grudnia 2009 r. pracownikom przysługuje prawo do otrzymywania dywidend przypadających na posiadane przez nich akcje.

Koszty wdrożenia, obsługi i realizacji planu motywacyjnego ponosi X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekazania w ramach opisywanego planu motywacyjnego bezpłatnych akcji na rzecz swoich pracowników Spółka, z uwagi na fakt, iż są to przychody kapitałowe pracowników, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika ani żadne inne obowiązki informacyjne.

W ocenie Spółki nie jest ona zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nabycie akcji nie rodzi powstania przychodu ze stosunku pracy.

Opodatkowanie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne zostało zróżnicowane ze względu na źródło przychodu. Ustawodawca w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał zamknięty katalog źródeł przychodów, wskazując jako źródło między innymi stosunek pracy, pozarolniczą działalność gospodarczą, kapitały pieniężne, najem, działalność wykonywaną osobiście.

Zdaniem wnioskodawcy identyfikacja danego przychodu jako pochodzącego z określonego źródła determinuje sposób opodatkowania i wyklucza możliwość zakwalifikowania tego przychodu równocześnie do innego źródła przychodu. W efekcie nie jest możliwe, aby jeden dochód mógł pochodzić równocześnie z dwóch różnych źródeł przychodu.

W ocenie Spółki objęcie przez pracowników Spółki akcji w ramach planu motywacyjnego jest zdarzeniem, które należy przypisać do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest do kapitałów pieniężnych.

Jakkolwiek samo objęcie akcji w ramach planu motywacyjnego nie prowadzi jeszcze do powstania przychodu - o czym dalej - to przychód, który potencjalnie może wystąpić z tytułu faktu posiadania takich akcji, powinien być w ocenie Spółki rozpoznany jako przychód z kapitałów pieniężnych.

W konsekwencji, zdaniem wnioskodawcy wszelkie rzeczywiste przysporzenia powstające w związku z posiadaniem przez pracowników akcji X powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 % osiągniętego dochodu jako przychody z kapitałów pieniężnych.

W myśl art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem wnioskodawcy, w oparciu o powyższe, o powstaniu przychodu mówić można jedynie w przypadku zaistnienia realnego przysporzenia, które podatnik otrzymał lub które zostało pozostawione do jego dyspozycji - nie będzie w ocenie Spółki przychodem jedynie potencjalne przysporzenie, które może, ale nie musi, ziścić się w przyszłości.

Plan motywacyjny zakłada przyznanie pracownikom bezpłatnych akcji spółki dominującej w Grupie Kapitałowej. Bezsprzecznie możliwe jest ustalenie wartości rynkowej przyznawanych akcji w dniu ich objęcia przez pracowników Spółki, brak jest jednak podstaw dla uznania, iż wartość ta stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy powstały w tym dniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji. Zdaniem Spółki przepis ten wyraźnie wskazuje, iż w dacie objęcia akcji po stronie pracowników nie powstaje dochód do opodatkowania. W efekcie pracownicy nie są zobowiązani do rozliczania nadwyżki powstałej na skutek bezpłatnego objęcia akcji X. Będą zobowiązani do samodzielnego rozliczenia dochodów uzyskanych dopiero z odpłatnego zbycia objętych akcji, zgodnie z zasadami opodatkowania przychodów kapitałowych.

Zdaniem Spółki fakt, iż ewentualny przychód, jaki powstanie w przyszłości w związku z posiadaniem akcji przez pracowników jest bezsprzecznie przychodem z kapitałów pieniężnych, wyklucza możliwość zidentyfikowania takiego przychodu jako przychodu z innych źródeł, czy też przychodu ze stosunku pracy.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Spółki nie ciążą na niej żadne obowiązki związane z objęciem akcji przez jej pracowników. Spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ objęcie akcji po pierwsze nie rodzi dochodu do opodatkowania, a po drugie byłby to dochód z kapitałów pieniężnych, a nie dochód ze stosunku pracy. Nie ma również wobec pracowników czy też organów podatkowych jakichkolwiek obowiązków informacyjnych. Pracownicy, w momencie uzyskania dochodu do opodatkowania (w dacie zbycia akcji) będą zobowiązani do samodzielnego rozliczenia się z ciążącego na nich 19 % zryczałtowanego podatku dochodowego.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 570/09.

Podsumowując, w ocenie Spółki objęcie akcji nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy, a przychód, jaki powstanie w dacie odpłatnego zbycia akcji przez pracowników będzie przychodem z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika lub innych obowiązków informacyjnych w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach planu motywacyjnego bezpłatnych akcji. Ocena stanowiska w zakresie określenia rodzaju źródła przychodu i momentu jego powstania po stronie uczestników planu motywacyjnego została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3.

wpłacenie

-

podatku, zaliczki lub raty.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisów art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o dochodach sporządzone według ustalonego wzoru.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, iż warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż pracownicy wnioskodawcy uczestniczą w planie motywacyjnym, w ramach którego nabywają bezpłatnie akcje jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej. Koszt wdrożenia, obsługi i realizacji planu motywacyjnego ponosi X z siedzibą we Francji. Wnioskodawca w związku z przedmiotowym planem motywacyjnym nie dokonuje więc żadnych świadczeń na rzecz swoich pracowników.

Zatem, zgodnie z powyższym na wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika ani żadne inne obowiązki informacyjne.

Stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym nie jest on zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ nabycie akcji nie rodzi powstania przychodu ze stosunku pracy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Prosta 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl