IBPBII/2/415-1024/12/JG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 października 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-1024/12/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 30 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę jawną do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2012 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę jawną do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym, wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce (określanej dalej jako "SJ"). Spółka jawna planuje objęcie 100% udziałów w istniejącej lub nowoutworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej określanej jako "Spółka A"). Udziały w Spółce A zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej.

W dalszej przyszłości rozważane jest wniesienie przez spółkę jawną wszystkich udziałów w Spółce A do istniejącej lub nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej określanej jako "Spółka B") w zamian za jej udziały.

W wyniku wniesienia udziałów w Spółce A jako wkładu niepieniężnego, spółka jawna obejmie 100% udziałów w Spółce B, a Spółka B posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie dla wnioskodawczyni przychód z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w Spółce B.

Zdaniem wnioskodawczyni, w wyniku dokonanej przez spółkę jawną wymiany udziałów w Spółce A na udziały w Spółce B (wkład niepieniężny udziałów w Spółce A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B) nie powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółki osobowe są transparentne podatkowo. Powyższe oznacza, że z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikiem podatku dochodowego nie jest sama spółka, lecz poszczególni wspólnicy.

W sytuacji, gdy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, zasady alokacji przychodów i kosztów spółki osobowej do poszczególnych wspólników określa art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tych przepisów, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Te same zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie z powyższymi zasadami, konsekwencje działań podejmowanych przez spółkę osobową w podatku dochodowym powstają na poziomie wspólników tej spółki i wynikają z uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zależności od cywilnoprawnego statusu wspólnika. W analizowanym zdarzeniu przyszłym, konsekwencje podatkowe objęcia przez spółkę jawną udziałów w Spółce B w zamian za udziały w Spółce A powinny być oceniane przez pryzmat uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Przywołany przepis reguluje tzw. wymianę udziałów, tj. transakcję polegającą na wniesieniu do spółki kapitałowej (spółki tzw. "nabywającej") jako wkładu niepieniężnego udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej (spółki tzw. "nabywanej"). Zgodnie z postanowieniami przepisu, nominalna wartość udziałów lub akcji spółki nabywającej przydzielona udziałowcom/ akcjonariuszom spółki nabywanej nie stanowi przychodu, o ile spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce nabywanej albo dodatkowo zwiększy posiadaną już bezwzględną większość praw głosu. Opodatkowanie zostaje w tym przypadku odroczone do momentu zbycia udziałów/akcji przydzielonych udziałowcom/akcjonariuszom przez spółkę nabywającą.

W przypadku zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, spółka jawna wniesie do Spółki B udziały Spółki A dające 100% praw głosu. Zatem spełniony będzie podstawowy warunek uznania transakcji za wymianę udziałów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia będzie przy tym fakt, że udziałowcem nabywanej Spółki A będzie spółka osobowa. Ponieważ spółka ta jest transparentna podatkowo, konsekwentnie dla oceny skutków podatkowych analizowanej transakcji należy brać pod uwagę jej wspólników.

Reasumując, zdaniem wnioskodawczyni w analizowanym zdarzeniu przyszłym warunki uznania transakcji za wymianę udziałów będą spełnione, a w konsekwencji nie powstanie dla wnioskodawczyni jako wspólnika przychód z tytułu objęcia przez spółkę jawną udziałów w Spółce B w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów.

Stanowisko takie jest zbieżne z uregulowaniami Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (dalej: "Dyrektywa"), która została implementowana do polskiego porządku prawnego m.in. analizowanym przepisem art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dyrektywy, przy okazji łączenia, podziału lub wymiany udziałów przydział papierów wartościowych, reprezentujących kapitał spółki przejmującej lub nabywającej, na rzecz akcjonariusza spółki przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe, reprezentujące kapitał tej ostatniej spółki, nie stanowi sam w sobie podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariusza. W myśl art. 8 ust. 3 i 4 Dyrektywy, jeżeli państwo członkowskie uważa akcjonariusza za fiskalnie przejrzystego, na podstawie oceny dotyczącej charakteru prawnego akcjonariusza dokonanej przez to państwo członkowskie, zgodnie z przepisami, na podstawie których został utworzony, państwo to w konsekwencji opodatkowuje wspólników, którzy uzyskują korzyści od akcjonariusza stosownie do ich udziału w zyskach akcjonariusza w sytuacji wystąpienia tych zysków, państwo to nie opodatkowuje dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tych wspólników, wynikających z przydziału akcjonariuszowi papierów wartościowych reprezentujących kapitał przejmującej lub nabywającej spółki. Przepis ten ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy akcjonariusz nie przypisuje otrzymanym papierom wartościowym wartości do celów podatkowych wyższej niż wartość wymienionych papierów wartościowych bezpośrednio przed łączeniem, podziałem lub wymianą udziałów.

Powyższy pogląd prezentowany jest również w orzecznictwie organów podatkowych. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 20 marca 2012 r. (nr IPTPB2/415-770/11-6/Kr), mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także treść przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Organ podatkowy potwierdza stanowisko wnioskodawcy, iż w momencie objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w zamian za akcje spółki akcyjnej, wartość otrzymanych przez wnioskodawcę (wspólnika spółki jawnej) udziałów lub akcji w spółce kapitałowej nie będzie zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu. W treści bowiem opisanego zdarzenia przyszłego oraz we własnym stanowisku odnośnie zadanego pytania wnioskodawca podniósł, iż spółka kapitałowa nabędzie udziały (lub akcje) innej spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa stanie się właścicielem bezwzględnej większości akcji spółki akcyjnej. We własnym stanowisku wnioskodawca wskazał również, że zgodnie z przepisem wymiana udziałów polega na sytuacji wniesienia wkładem udziałów lub akcji spółki kapitałowej, a w konsekwencji wspólnik otrzymuje akcje lub udziały (w zależności od formy prawnej podmiotu, do którego wnoszony jest aport) spółki kapitałowej, do której wniósł aport. Reasumując stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci akcji spółki akcyjnej, w przypadku gdy spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały będą nabyte, wartość otrzymanych przez wnioskodawcę udziałów (akcji) nie będzie zaliczona do przychodów wnioskodawcy.

Analogiczne stanowisko zaprezentowane zostało także m.in. w interpretacjach:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 września 2011 r. (nr ILPB1/415-727/11-4/AP), a także

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2011 r. (nr IPPB1/415-573/11-2/EC),

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2011 r. (nr IPPB1/415-312/11-2/EC) oraz

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 maja 2011 r. (nr IPPB1/415-233/11-2/EC).

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień, w ocenie wnioskodawczyni w wyniku dokonanej przez spółkę jawną wymiany udziałów w Spółce A na udziały w Spółce B (wkład niepieniężny udziałów w Spółce A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B) nie powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami fizycznymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

W świetle cytowanych przepisów, uzyskane przez spółkę osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a - c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jeżeli udziały (akcje) w spółce kapitałowej obejmuje spółka osobowa, to przychód jaki powstaje z tego tytułu podlega rozliczeniu u jej wspólników proporcjonalnie do ich udziałów w spółce, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy art. 1 pkt 16 lit. e ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionego powyżej przepisu art. 24 ust. 8a ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka ta wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Jednakże z przepisu tego mogą skorzystać podatnicy pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Treść art. 24 ust. 8a ww. ustawy odwołujący się do "podmiotów uczestniczących w tej transakcji" a nie do "podmiotów uczestniczących w tych transakcjach" oraz fakt, że zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym powstaje u konkretnego podatnika zawierającego daną transakcję wskazuje, iż przy ocenie jego zastosowania oraz spełnienia warunków zastosowania zwolnień wynikających z tych przepisów bierze się pod uwagę sytuację indywidualną strony realizującej taką transakcję.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika, iż spółka jawna rozważa wniesienie 100% udziałów w Spółce A do istniejącej lub nowoutworzonej spółki z o.o. ("Spółka B"), przez co spółka jawna obejmie 100% udziałów w Spółce B, a spółka B posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. W ocenie wnioskodawczyni w wyniku dokonanej przez spółkę jawną wymiany udziałów w Spółce A na udziały w Spółce B nie powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W tym miejscu organ podatkowy nie może zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Podkreślić należy, że opisana w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych instytucja wymiany udziałów stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania przychodu osiągniętego przez podatnika. W takiej sytuacji wykładnia przepisu winna być dokonana w taki sposób, by możliwie precyzyjnie odtworzyć treść normy podatkowej zawartej w jednostce redakcyjnej tekstu prawnego. Nie jest możliwe dokonanie interpretacji rozszerzającej, pozwalającej na objęcie zakresem normy prawnej także w sytuacji wprost w przepisie nieuregulowanej.

Jak już wyżej wskazano, przepis art. 24 ust. 8 ww. ustawy konstytuuje zasadę neutralności tzw. transakcji wymiany udziałów, zarówno w stosunku do osób wnoszących udziały jak i spółki, która je nabywa, o ile:

1.

w wyniku aportu spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce (spółkach), której udziały są przedmiotem aportu, albo

2.

spółka nabywająca zwiększa jedynie liczbę udziałów w spółce (spółkach), w której posiada już bezwzględną większość praw głosu; oraz

3.

podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Powyższa zasada ma zastosowanie jednakże pod warunkiem, że w transakcje wymiany zaangażowane są podmioty będące podatnikami podatku dochodowego. Tymczasem w przedmiotowej sprawie warunek podmiotów dokonujących transakcji wymiany udziałów nie został spełniony, bowiem transakcji wymiany udziałów dokonuje Spółka jawna, jako udziałowiec Spółki A. To Spółka jawna wymienia udziały Spółki A w zamian otrzymując udziały Spółki B a więc stroną transakcji wymiany udziałów nie są wspólnicy Spółki jawnej tylko ta Spółka i to w stosunku do Spółki jawnej jako udziałowca należy oceniać realizację przez nią warunków wyłączenia z art. 24 ust. 8a ustawy. Jeśli ta Spółka jawna spełniałaby przesłanki wyłączenia, o którym mowa w tym przepisie, to dopiero wtedy na jej wspólnikach, w tym na wnioskodawczyni, nie ciążyłby obowiązek zapłaty podatku z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Zgodnie z art. 22 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własna firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, mogą jednak we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 8 Kodeksu). Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 Kodeksu spółek handlowych). Dochody spółek osobowych podlegają opodatkowaniu u poszczególnych wspólników spółki osobowej. Skoro spółka jawna jako podmiot biorący udział w transakcji wymiany udziałów nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu jako podatnik podatku dochodowego od całości swoich dochodów, to w żadnym wypadku nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie ten warunek przewidziany dla podmiotu biorącego udział w transakcji wymiany udziałów został spełniony.

Wobec powyższego, stanowisko wnioskodawczyni, że w wyniku dokonanej przez spółkę jawną wymiany udziałów w Spółce A na udziały w Spółce B (wkład niepieniężny udziałów w Spółce A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B) nie powstanie po stronie wnioskodawczyni przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl