Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/4514-20/15/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (wpływ do Biura - 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 7 i 10 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia sieci wodociągowej (wraz ze studniami), sieci kanalizacyjnej oraz kolektora klimontowskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia sieci wodociągowej (wraz ze studniami), sieci kanalizacyjnych oraz kolektora klimontowskiego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 26 marca 2015 r. znak: IBPP1/4512-43/15/AZb, IBPB II/1/4514-20/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 7 i 10 kwietnia 2015 r. (odpowiednio data uiszczenia brakującej opłaty i data uzupełnienia pozostałych braków formalnych).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał m.in., że przedstawiony we wniosku przyszły stan fatyczny (tekst jedn.: zdarzenie przyszłe) w chwili obecnej jest już zdarzeniem przeszłym (tekst jedn.: zaistniałym stanem faktycznym).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze studniami. Część z tych sieci została wybudowana przez A. Sp. z o.o., część została zakupiona przez A. Sp. z o.o. od R. S.A. na początku roku 2014 na podstawie faktury VAT ze stawką podatku ZW na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza nabyć od A. Sp. z o.o.:

I. Sieci wodociągowe wraz ze studniami wybudowanymi przez A. Sp. z o.o. po roku 1993 oraz wykorzystywane do działalności opodatkowanej, od których A. Sp. z o.o. przysługiwało prawo odliczenia podatku od towarów i usług. Sieci te nie były wcześniej przedmiotem umów, w wyniku których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

II. Sieć wodociągową, którą A. Sp. z o.o. zakupił na początku roku 2014 od R. S.A. na podstawie faktury ze stawką ZW. Przed nabyciem sieci A. Sp. z o.o. dzierżawiło przedmiotową sieć co stanowiło pierwsze zasiedlenie. W związku z poniesieniem w latach 2013-2014 przez Gminę kosztów przełożenia sieci A. Sp. z o.o. uznało roszczenie Gminy w związku z czym ponosi opodatkowane koszty nakładów, których wartość przekracza 30% wartości początkowej sieci, tj. 273.914,41 zł.

Na tych sieciach w okresie dzierżawy A. Sp. z o.o. nadbudowało studnie, których wartość również przekracza 30% wartości początkowej sieci w latach 2013-2014.

III. Sieci wodociągowe (niektóre wraz ze studniami) i kanalizacyjne kupione przez A. Sp. z o.o. na początku roku 2014 od R. S.A. Sieci te były wcześniej dzierżawione przez A. Sp. z o.o., co stanowiło pierwsze zasiedlenie, od którego upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Na niektórych sieciach wodociągowych w latach 2013-2014 A. Sp. z o.o. nabudował studnie, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej. W sierpniu 2014 r. Wnioskodawca podpisał z A. Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest udostępnienie sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wynagrodzenie za korzystanie z niej.

IV. Kolektor klimontowski, który został zakupiony na początku roku 2014 przez A. Sp. z o.o. od R. S.A. ze stawką VAT ZW. Kolektor nie był przedmiotem dzierżawy ani innych umów, wskutek których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W sierpniu 2014 r. Wnioskodawca podpisał z A. Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest udostępnienie kolektora dla Wnioskodawcy w celu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego.

W uzupełnieniu wniosku z 10 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że:

* w lutym 2015 r. nabył od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe wraz ze studniami, sieci kanalizacyjne oraz kolektor klimontowski (wymienione w pkt od I do IV) na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 535 § 1 (winno być art. 535) Kodeksu cywilnego,

* nabywane poszczególne rzeczy (wymienione w pkt od I do IV) stanowią ruchomości w świetle Kodeksu cywilnego.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część z uzupełnienia Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy opisane transakcje będą obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że co do zasady podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych wzajemnie się uzupełniają, tzn. nigdy nie dochodzi do faktycznego opodatkowania zarówno na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jak i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreślił, że zasada ta wynika bezpośrednio z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowi on, że nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Od tej zasady ustawodawca w art. 2 pkt 4 lit. b ww. ustawy zawarł wyjątek, który dotyczy sytuacji, gdy czynność cywilnoprawna polega na m.in. sprzedaży nieruchomości lub jej części albo nabyciu prawa użytkowania wieczystego. W takim przypadku zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie skutkuje wyłączeniem czynności spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca zaznaczył, że należy mieć na uwadze, iż ustawa o podatku od towarów i usług w odróżnieniu od ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie posługuje się co do zasady pojęciami prawa rzeczowego (za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego) - przedmiotem opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jest dostawa gruntu, budynku czy budowli.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na gruncie podatku od towarów i usług należy kwalifikować jako budowle. Natomiast na gruncie prawa rzeczowego sieć nie stanowi nieruchomości ani jej części składowej (art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).

Reasumując Wnioskodawca wskazał, że wyjątek z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania dla dostawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oznacza to, że opisane w stanie faktycznym w pkt III i IV transakcje - zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpowiednio na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a cyt. ustawy stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe pra

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył od A. Sp. z o.o. sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze studniami oraz kolektor klimontowski. Wszystkie nabyte rzeczy (wymienione w pkt od I do IV) stanowią ruchomości w świetle Kodeksu cywilnego. Przedmiotowe nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego.

Zaznaczyć należy, że w przypadku umów sprzedaży o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, za wyjątkiem przypadków ściśle w tym przepisie określonych. Z przepisu tego wynika bowiem jednoznacznie, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości) i prawo wieczystego użytkowania, w związku z dokonaniem których strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja będzie podlegać regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Ocena ta ma bowiem zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie czynności ww. sprzedaży podatkiem od towarów i usług lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-43/15/AZb potwierdzono, że sprzedaż sieci wodociągowych wraz ze studniami (opisanych w pkt I) oraz sieci wodociągowych (opisanych w pkt II) - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; sprzedaż sieci wodociągowych (niektórych wraz ze studniami) i kanalizacyjnych (opisanych w pkt III) - korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jednak z uwagi na złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia, przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; sprzedaż kolektora klimontowskiego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. A zatem w niniejszej sprawie w przypadku sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami (pkt od I do III) będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku sprzedaży kolektora klimontowskiego (pkt IV) z uwagi na fakt - jak wskazał Wnioskodawca - iż stanowi on ruchomość w świetle Kodeksu cywilnego, będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w powołanym art. 2 ust. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (nabywca) nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami oraz kolektora klimontowskiego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/ stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl