IBPBII/1/4511-80/15/BP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/4511-80/15/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura - 28 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 20 i 26 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu wykonującego funkcję na podstawie powołania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu wykonującego funkcję na podstawie powołania.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 6 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-80/15/BP, IBPB I/1/4511-93/15/ŚS wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 20 marca 2015 r. (poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 26 marca (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni - zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. - rozwiązała stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) Wnioskodawczyni pełnić będzie funkcję członka zarządu (wiceprezesa) na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywała wynagrodzenie. Jednocześnie Wnioskodawczyni planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę - będzie zupełnie inny niż dotychczas świadczone usługi z tytułu umowy o pracę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody członka zarządu (wiceprezesa) spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu wg skali.

Wnioskodawczyni zajmując stanowisko wskazała, że zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, które należą do składu zarządu, niezależnie od sposobu ich powołania.

W orzeczeniu z 5 lipca 1999 r. (sygn. akt I SA/Ka 2233/97) NSA uznał, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez członków zarządu spółki z o.o. należy zaliczyć wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia, tj. bez nawiązywania odrębnego stosunku zatrudnienia. Przychody członka zarządu otrzymywane jedynie na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Przychód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu wykonującego funkcję na podstawie powołania (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). W pozostałym zakresie wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ww. ustawy określa źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w ust. 1 pkt 2 jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 cyt. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni - zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. - rozwiązała stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) Wnioskodawczyni pełnić będzie funkcję członka zarządu (wiceprezesa) na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywała wynagrodzenie. Jednocześnie Wnioskodawczyni planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę - będzie zupełnie inny niż dotychczas świadczone usługi z tytułu umowy o pracę.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, wykonującego swoje zadania na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości przewidzianej w ust. 2 pkt 1 ustawy (tekst jedn.: 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (tekst jedn.: nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy).

Podkreślić należy, iż co do zasady członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie bez stosunku zatrudnienia pracowniczego czy też niepracowniczego. Przy czym, w zależności od formy - tytułu prawnego, na podstawie którego członek zarządu pełni powierzone mu zadania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje w różny sposób opodatkować przychód uzyskany z tego tytułu. Zatem w sytuacji, kiedy członek zarządu wykonuje swoje zadania na podstawie powołania, to - jak słusznie stwierdziła Wnioskodawczyni #8722; przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście - do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do przychodu z tego tytułu znajdą zastosowanie koszty uzyskania przychodu, o których mowa w powołanym wyżej art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl