Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/4511-104/15/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu do Biura - 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku sprzedaży pustostanów na rzecz pracowników Nadleśnictwa, byłych pracowników (emerytów) Nadleśnictwa i innych jednostek Lasów Państwowych oraz pracowników innej jednostki Lasów Państwowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika w przypadku sprzedaży pustostanów na rzecz pracowników Nadleśnictwa, byłych pracowników (emerytów) Nadleśnictwa i innych jednostek Lasów Państwowych oraz pracowników innej jednostki Lasów Państwowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie art. 40a ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Nadleśnictwo zamierza dokonywać sprzedaży lokali i gruntów nieprzydatnych Lasom Państwowym - pustostanów na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów) Lasów Państwowych. Cena każdej z tych nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 40a ust. 9 ustawy o lasach pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży mają pierwszeństwo ich nabycia na warunkach preferencyjnych określonych w art. 40a ust. 4, tzn., że cena sprzedaży podlega obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, nie więcej niż o 95%, przy czym uprawnienie to przysługuje pracownikom i byłym pracownikom mającym co najmniej 3-letni okres zatrudnienia.

Jeśli wniosek nabycia złoży tylko jedna osoba, to zgodnie z § 6 ust. 3 w powiązaniu z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia cena ustalona przez rzeczoznawcę staje się ceną sprzedaży, od której nalicza się nabywcy należną ulgę.

Przykład 1:

* wartość pustostanu ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 113.257 zł

* pracownikowi z tytułu 32 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 95% (32 lata pracy x 6% za każdy rok = 192%. Maksymalna obniżka to 95%).

* obniżka wyniesie 113.257 zł x 0,95 = 107.594 zł

* cena, za jaką pracownik nabędzie pustostan: 113.257 zł - 107.594 zł = 5.663 zł.

Jeśli ofertę kupna pustostanu zgłosi więcej niż 1 osoba, to zgodnie z art. 40a ust. 11 ustawy o lasach sprzedaż następuje w drodze przetargu ograniczonego, w którym uczestniczyć mogą jedynie osoby uprawnione zgodnie z art. 40a ust. 9 ustawy. Nadleśnictwo w zaproszeniu do przetargu podaje cenę wywoławczą, równą wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę. Składający oferty podają oferowaną cenę, a komisja przetargowa dokonuje na posiedzeniu jawnym wyboru oferty, która stanowi najwyższą zaoferowaną cenę sprzedaży, bez uwzględnienia przysługujących zniżek (§ 13.1 rozporządzenia j.w.). Przy zapłacie ceny ustalonej w drodze przetargu ulgę oblicza się zgodnie z art. 40a ust. 4.

Przykład 2:

Wnioski złożyły 2 osoby, organizowany jest więc przetarg ograniczony. Mogą wystąpić dwa przypadki.

Przypadek 1:

* cena wywoławcza równa wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy wynosi 113.257 zł;

* złożono 2 oferty z proponowanymi cenami: pierwsza za cenę 510.000 zł, druga za cenę 600.100 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyłonionym nabywcą nieruchomości jest oferent, który zaproponował cenę 600.100 zł. Oferentowi temu z tytułu 32 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 95% (32 lata x 6% =192%. Maksymalna obniżka to 95%);

* obniżka wyniesie 600.100 zł x 0,95 = 570.095 zł;

* cenę, za jaką wygrywający przetarg nabywa pustostan: 600.100 zł - 570.095 zł = 30.005 zł.

Przypadek 2:

* cena wywoławcza równa wartości wynikającej z wyceny rzeczoznawcy wynosi 113.257 zł;

* złożono 2 oferty z proponowanymi cenami: pierwsza za cenę 510.000 zł, druga za cenę 600.100 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wyłonionym nabywcą nieruchomości jest oferent, który zaproponował cenę 600.100 zł. Oferentowi temu z tytułu 12 lat pracy przysługuje obniżka ceny nabycia w wysokości 72% (12 lat x 6% za każdy rok = 72%);

* obniżka wyniesie 600.100 zł x 0,72 = 432.072 zł;

* cenę, za jaką wygrywający przetarg nabywa pustostan: 600.100 zł - 432.072 zł = 168.028 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. W jaki sposób ustalić przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stanowiący różnicę między ceną rynkową nabytego lokalu a ceną zakupu:

a.

czy od ceny oferowanej, wtedy:

* w Przykładzie 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł - 5.663 zł (cena zakupu) = 107.594 zł,

* w Przykładzie 2, przypadku 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 600.100 zł -30.005 zł (cena zakupu) = 570.095 zł,

* w Przykładzie 2, przypadku 2 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 600.100 zł - 168.028 zł (cena zakupu) = 432.072 zł,

b.

czy od wartości wyceny rzeczoznawcy, wtedy:

* w Przykładzie 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł - 5.663 zł (cena zakupu) = 107.594 zł,

* w Przykładzie 2, przypadku 1 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy, więc podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyniesie 113.257 zł - 30.005 zł (cena zakupu) = 83.252 zł,

* w Przykładzie 2, przypadku 2 cena oferty równa się wycenie rzeczoznawcy wyniesie 113.257 zł, a cena kupna 168.028 zł, więc nie występuje przychód do opodatkowania.

2. Jakie obowiązki ciążą na Nadleśnictwie dokonującym sprzedaży, gdy nabywcą jest:

* pracownik Nadleśnictwa zbywającego,

* były pracownik (emeryt) Nadleśnictwa zbywającego, jak też innych jednostek Lasów Państwowych,

* pracownik innej jednostki Lasów Państwowych.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwym sposobem ustalenia przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wyliczenie różnicy pomiędzy ceną ustaloną przez rzeczoznawcę a ceną zapłaconą przez nabywającego, bez względu na cenę oferty wygrywającej przetarg ograniczony.

Wnioskodawca uważa, że cena ustalona przez rzeczoznawcę jest ceną rynkową, jaka kształtuje się w danym czasie w danej miejscowości, ustaloną na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Zaś cena oferty wygrywającej przetarg ograniczony jest pochodną wielu czynników, m.in. liczby złożonych kontrofert, posiadanych przez oferenta uprawnień do obniżki ceny i determinacji uczestników przetargu, więc nie można jej traktować jako obiektywnej wielkości, obrazującej preferencje lokalnego rynku nieruchomości.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy:

* W przypadku zakupu pustostanu przez pracownika Nadleśnictwa sprzedającego ten lokal, przychody osiągnięte w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu mieszkalnego przez pracownika należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek doliczyć je do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, wg zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów za stosunku pracy.

* W przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest byłym pracownikiem (emerytem) Nadleśnictwa sprzedającego pustostan, jak również byłym pracownikiem (emerytem) innej jednostki Lasów Państwowych, różnica w cenie sprzedaży stanowi przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie tu znajdzie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W takiej sytuacji na Nadleśnictwie sprzedającym pustostan ciąży obowiązek wystawienia deklaracji rocznej PIT-8AR, w której winno zadeklarować pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

* W przypadku nabycia przez pracownika innej jednostki Lasów Państwowych niż jednostka zbywająca, przychód osiągnięty przez nabywcę w związku z preferencyjnym nabyciem nieruchomości zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, a Nadleśnictwo zbywające jest zobowiązane do wystawienia Informacji PIT-8C.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku sprzedaży pustostanów na rzecz pracowników Nadleśnictwa, byłych pracowników (emerytów) Nadleśnictwa i innych jednostek Lasów Państwowych oraz pracowników innej jednostki Lasów Państwowych (pytanie nr 2).

W zakresie sposobu ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży lokali i gruntów (pustostanów) nieprzydatnych Lasom Państwowych - wydano odrębne rozstrzygnięcie (pytanie nr 1).

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przepisu art. 11 ust. 2 ww. ustawy wynika, że wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Przepis art. 11 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że na podstawie art. 40a ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. Nadleśnictwo zamierza dokonywać sprzedaży lokali i gruntów nieprzydatnych Lasom Państwowym - pustostanów na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów) Lasów Państwowych. Cena każdej z tych nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z późn. zm.) - Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej "lokalami", oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.

W myśl art. 40a ust. 2 ww. ustawy, ustalenie ceny nieruchomości przy sprzedaży, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Z treści art. 40a ust. 4 cyt. ustawy wynika, że pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.

Stosownie do art. 40a ust. 9 ustawy o lasach, pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, mają pierwszeństwo nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie na warunkach określonych w ust. 4.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca oczekuje interpretacji w odniesieniu do:

* pracownika Nadleśnictwa zbywającego (czyli Wnioskodawcy),

* byłego pracownika (emeryta) Nadleśnictwa zbywającego (czyli Wnioskodawcy), jak też innych jednostek Lasów Państwowych,

* pracownika innej jednostki Lasów Państwowych.

Zatem koniecznym jest zakwalifikowanie uzyskanego przez ww. osoby przychodu, z tytułu wykupu na preferencyjnych zasadach tzw. pustostanów, do odpowiedniego źródła przychodów.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy.

Z przepisu art. 12 ust. 3 ww. ustawy wynika, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Zatem przychód osiągnięty w związku z preferencyjnym nabyciem pustostanu przez pracownika jednostki, która zbywa lokale lub grunty nieprzydatne Lasom Państwowym - pustostany, należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ze stosunku pracy.

Uzyskany przychód pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest byłym pracownikiem (emerytem) jednostki zbywającej lokal mieszkalny, jak też byłym pracownikiem (emerytem) innej jednostki Lasów Państwowych, przychód osiągnięty przez nabywcę w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu będzie opodatkowany na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

Należy przy tym zauważyć, że z analizy treści cytowanego art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest więc uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Z przepisu art. 41 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy wynika, że jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Należy przy tym zaznaczyć, że w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r.), płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r.).

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Zatem stwierdzić należy, że uzyskany przez byłych pracowników (emerytów) dochód z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy do wysokości 2.280 zł, a nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, pobieranym przez płatnika bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia deklaracji rocznej PIT-8AR, w której winien zadeklarować pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

Natomiast w przypadku nabycia pustostanu przez pracownika innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych niż jednostka zbywająca, przychód osiągnięty przez tego pracownika w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu należy zakwalifikować do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przepisu art. 42a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r.) wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego (PIT-8C), z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zatem w przypadku nabycia pustostanu przez pracownika innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Będzie on jedynie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a cyt. ustawy.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że:

* W przypadku zakupu pustostanu przez pracownika Nadleśnictwa sprzedającego ten lokal, przychody osiągnięte w związku z preferencyjnym nabyciem lokalu mieszkalnego przez pracownika należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek doliczyć je do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, wg zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów za stosunku pracy.

* W przypadku, gdy nabywca nieruchomości jest byłym pracownikiem (emerytem) Nadleśnictwa sprzedającego pustostan, jak również byłym pracownikiem (emerytem) innej jednostki Lasów Państwowych, różnica w cenie sprzedaży stanowi przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie znajdzie jednakże zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W takiej sytuacji na Nadleśnictwie sprzedającym pustostan ciąży obowiązek wystawienia deklaracji rocznej PIT-8AR, w której winno zadeklarować pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.

* W przypadku nabycia przez pracownika innej jednostki Lasów Państwowych niż jednostka zbywająca, przychód osiągnięty przez nabywcę w związku z preferencyjnym nabyciem nieruchomości zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, a Nadleśnictwo zbywające jest zobowiązane do wystawienia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wskazać należy, iż interpretacja ta dotyczy konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl