IBPBII/1/436-5/09/TK - Obowiązek zapłaty PCC przy sprzedaży nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-5/09/TK Obowiązek zapłaty PCC przy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana O. przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 4 grudnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 7 stycznia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych w związku z czym pismem z dnia 18 grudnia 2008 r. znak IBPBII/2/415-115/08/JT wezwano do jego uzupełnienia.

W dniu 7 stycznia 2009 r. do tut. Biura wpłynął uzupełniony wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe:

W dniu 15 lutego 2001 r. wnioskodawca dokonał zakupu gruntu pod budowę. Pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-gospodarczego otrzymał w dniu 23 września 2002 r. Odbiór tegoż budynku nastąpił w dniu 14 marca 2005 r., natomiast w dniu 31 marca 2006 r. nastąpiło nadanie numeru nieruchomości. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, zamierza sprzedać powyższą nieruchomość. Jest to jego pierwsza sprzedaż nieruchomości od 10 lat. Wcześniej nie kupował ani nie sprzedawał żadnej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedając w 2009 r. nieruchomość ma zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości...

Zdaniem wnioskodawcy, po konsultacji w właściwym dla niego urzędem skarbowym uważa, że przy sprzedaży w 2009 r. tej nieruchomości jako osoba fizyczna, nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego podatku. Do rozliczenia sprzedaży nieruchomości liczy się data nabycia gruntu i pięcioletni okres użytkowania, co spełnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy stwierdzić, iż ocena prawna zdarzenia przyszłego potwierdza prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, jednakże z innych przyczyn niż uzasadnił to wnioskodawca.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 2%.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż wnioskodawca będzie stroną sprzedającą, stwierdzić należy, iż nie będzie ciążył na nim obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl