IBPBII/1/436-46/12/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-46/12/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. Biura- 10 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 12 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny działek gruntowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego tytułem darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny działek gruntowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego tytułem darowizny.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 3 kwietnia 2012 r. znak: IBPBII/1/415-145/12/ASz oraz IBPBII/1/436-46/12/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 12 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 14 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nabył aktem notarialnym - umową darowizny nieruchomość w postaci gospodarstwa rolnego o pow. 3,05 ha. Powyższe nieruchomości nie są zabudowane. Darczyńca, którego Wnioskodawca jest siostrzeńcem, przekazał mu powyższą nieruchomość w zamian za otrzymanie renty strukturalnej.

Gospodarstwo, które Wnioskodawca otrzymał jest gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. gospodarstwo jest przez Wnioskodawcę użytkowane rolniczo i będzie użytkowane nadal co najmniej 5 lat.

Nabywając gospodarstwo rolne Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przy zaliczeniu Wnioskodawcy do drugiej grupy podatkowej.

Jedną z części składowych otrzymanego gospodarstwa jest 5 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,18 ha stanowiących odrębną powierzchnię użytków rolnych, do której nie ma drogi dojazdowej.

Wnioskodawca doszedł do porozumienia z sąsiadką, która zgadza się na wspólne wykonanie drogi do jej działek oraz do działek Wnioskodawcy. Aby tego dokonać Wnioskodawca i sąsiadka chcą zawrzeć umowę darowizny. Darowizna dotyczyłaby zarówno Wnioskodawcy jak i sąsiadki.

Zbycie części nieruchomości (działek) na rzecz sąsiadki Wnioskodawcy nastąpi tytułem darowizny. Akt darowizny zostałby zawarty u notariusza w formie aktu notarialnego.

W wyniku aktu notarialnego gospodarstwo Wnioskodawcy zmniejszyłoby się o 3 ary, ale nadal pozostałoby gospodarstwem rolnym w świetle przepisów, gdyż jego powierzchnia nie spadłaby poniżej 3 ha.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

1.

Czy ewentualna darowizna spowoduje utratę zwolnienia w podatku od spadku i darowizn, które Wnioskodawca uzyskał przejmując gospodarstwo rolne.

2.

Czy ewentualna utrata zwolnienia w podatku od spadków i darowizn dotyczyłaby całości ulgi czy tylko działek (0,18 ha) - części gospodarstwa dotyczącej darowizny (obszaru wchodzącego w zakres darowizny).

Zdaniem Wnioskodawcy ewentualna darowizna nie powinna spowodować utraty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Ewentualna darowizna nie będzie powodowana chęcią uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych lecz uzyskania drogi dojazdowej do działek Wnioskodawcy, aby mógł je użytkować rolniczo, a co za tym idzie uporządkowania stanu prawnego dojazdu do działek.

Dojazd i wytyczenie drogi jest możliwy dzięki darowiźnie sąsiadki na rzecz Wnioskodawcy, a następnie dzięki darowiźnie Wnioskodawcy na rzecz sąsiadki. Sąsiadka jest także właścicielką gospodarstwa rolnego. Darowizna miałaby zalegalizować powstanie drogi, która jest konieczna do prawnego i legalnego dostępu do działek Wnioskodawcy poprzez przejazd przez działki sąsiadki i dojazd do działek sąsiadki przez działki Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ewentualna utrata zwolnienia w podatku od spadków i darowizn powinna dotyczyć tylko części gospodarstwa rolnego dotyczącej darowizny (0,18 ha). Pozostała część gospodarstwa jest oddalona od ww. działek od jednego do kilku kilometrów i zdaniem Wnioskodawcy nie jest powiązana z tą sprawą.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że jest młodym rolnikiem; w 2010 r. ukończył studia wyższe. Ww. gospodarstwo stanowi jedyne źródło jego dochodu i jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, to ewentualna darowizna może nie dojść do skutku.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od spadków i darowizn, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-145/11/ASz.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a.

budynków mieszkalnych,

b.

budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c.

urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Z powyższego wynika, że co do zasady nabycie przez osobę fizyczną w drodze darowizny własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak nabycie gospodarstwa rolnego w drodze darowizny jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 14 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nabył aktem notarialnym - umową darowizny nieruchomość w postaci gospodarstwa rolnego o pow. 3,05 ha. Powyższe nieruchomości nie są zabudowane. Darczyńca, którego Wnioskodawca jest siostrzeńcem, przekazał mu powyższą nieruchomość w zamian za otrzymanie renty strukturalnej. Ww. gospodarstwo jest przez Wnioskodawcę użytkowane rolniczo i będzie użytkowane nadal co najmniej 5 lat.

Nabywając gospodarstwo rolne Wnioskodawca skorzystał ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy zaliczeniu Wnioskodawcy do drugiej grupy podatkowej.

Jedną z części składowych otrzymanego gospodarstwa jest 5 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,18 ha stanowiących odrębną powierzchnię użytków rolnych, do której nie ma drogi dojazdowej.

Wnioskodawca doszedł do porozumienia z sąsiadką, która zgadza się na wspólne wykonanie drogi do jej działek oraz do działek Wnioskodawcy.

Zbycie części nieruchomości (działek) na rzecz sąsiadki Wnioskodawcy nastąpi tytułem darowizny. Akt darowizny zostałby zawarty u notariusza w formie aktu notarialnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż dla zachowania analizowanego zwolnienia podatkowego, w okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego tytułem darowizny Wnioskodawca nie może zbyć (darować), zarówno całości jak i części nabytego w drodze dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca chcąc skorzystać ze zwolnienia musi prowadzić gospodarstwo rolne obejmujące wszystkie działki nabyte tytułem darowizny. Fakt, że po zbyciu kilku działek Wnioskodawca nadal będzie prowadził gospodarstwo rolne, nie powoduje, że zostaje zachowane prawo do zwolnienia wynikające z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powyższe wynika z istoty omawianego zwolnienia, którą jest aby nabyta nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego stanowiło, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili nabycia gospodarstwo rolne lub jego część albo aby weszło w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i by to gospodarstwo nabywca prowadził przez wskazany w tym przepisie okres 5 lat od dnia nabycia. Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne obejmujące konkretne działki to właśnie to gospodarstwo w całości jest zobowiązany prowadzić przez ww. okres aby zachować prawo do zwolnienia.

Wobec powyższego zbycie działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego tytułem darowizny - przed upływem 5 lat od dnia nabycia - spowoduje konieczność zapłaty podatku od wartości nabytego gospodarstwa rolnego, bowiem zbycie działek spowoduje utratę przez Wnioskodawcę w całości przedmiotowego zwolnienia określonego w treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl