IBPBII/1/436-318/09/MZ - Skutki podatkowe przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-318/09/MZ Skutki podatkowe przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku opatrzonym datą 11 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 28 kwietnia 1997 r. dwaj bracia zawarli umowę spółki cywilnej, do której wnieśli wspólną nieruchomość oraz gotówkę. Od wniesionego wkładu opłacono opłatę skarbową. Spółka funkcjonuje nadal. Dnia 16 listopada 2009 r. do spółki dołączyła żona jednego z braci wnosząc jako wkład własną pracę na rzecz spółki. Wraz z wejściem do spółki nowego wspólnika nie uległy zmianie - nazwa spółki, siedziba, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Zmianie uległy proporcje w odpowiedzialności za straty spółki oraz udział w zyskach spółki.

Wnioskodawczyni, wstępująca do spółki - zgodnie z sugestią Urzędu Skarbowego - złożyła w ustawowym terminie deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych p.c.c. - 3 i opłaciła podatek od wkładów wniesionych przez wspólników w momencie zawiązania spółki oraz zwiększenia majątku spółki w trakcie jej trwania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od czynności polegającej na przystąpieniu nowego wspólnika do istniejącej spółki cywilnej, który wnosi do spółki własną pracę na rzecz spółki.

Co powinno stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku konieczności zapłaty tego podatku od czynności polegającej na wstąpieniu nowego wspólnika do spółki cywilnej.

Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy spółki i ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. W świetle przepisów powyższej ustawy za zmianę umowy spółki osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z tymi przepisami jej wstąpienie do spółki nie powodujące podwyższenia kapitału zakładowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie wnioskodawczyni, rozważanie praw wspólników spółki cywilnej w świetle Kodeksu cywilnego uprawnia wnioskodawczynię do twierdzenia, że wspólnicy spółki cywilnej mogą swobodnie kształtować treść stosunku prawnego zawartego w umowie, co oznacza, iż możliwe jest w trakcie trwania umowy spółki przystąpienie do niej nowego wspólnika za zgodą dotychczasowych wspólników spółki.

Uzasadniając swoje stanowisko, wnioskodawczyni powołała się na interpretację Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2008 r., znak: PL/LM/830/8/CHI/08/PK-411.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, przy umowie spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5 % (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Z kolei w myśl zasady zawartej w art. 3531 Kodeksu strony zawierające umowę mogą swobodnie kształtować treść stosunku prawnego.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają norm, które zakazują zmian w składzie osobowym spółki cywilnej, co oznacza, iż możliwe jest w trakcie trwania umowy spółki, przystąpienie do niej nowego wspólnika. Tym samym, dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni przystąpiła do istniejącej spółki cywilnej jako nowy wspólnik, wnosząc jako wkład własną pracę na rzecz spółki. Wraz z wejściem do spółki nowego wspólnika nastąpiła również zmiana w wysokości udziałów w zyskach i stratach spółki.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wstąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej nie powoduje konieczności rozwiązania dotychczasowej umowy spółki i zawarcia nowej umowy, lecz stanowi jedynie zmianę już istniejącej umowy spółki cywilnej. Tym samym, wejście nowego wspólnika do spółki cywilnej, niezależnie od sposobu w jaki się to odbywa, uznawać należy za zmianę umowy spółki, tylko wtedy, gdy wiąże się z wniesieniem lub podwyższeniem wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki.

Zatem w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu polegającego jedynie na świadczeniu własnej pracy przez wnioskodawczynię, jako nowo wstępującego wspólnika, nie zaistnieje okoliczność powodująca podwyższenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zmiana umowy spółki cywilnej, opisana w przedmiotowym stanie faktycznym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako nie powodująca podwyższenia podstawy opodatkowania.

W świetle powyższego, stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez wnioskodawczynię interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że interpretacja ta została wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl