IBPBII/1/436-30/11/MCZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/436-30/11/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 10 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 07 i 9 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. tytułem dziedziczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. tytułem dziedziczenia.

W związku z brakami formalnymi, pismem z dnia 24 lutego 2011 r. wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 07 i 9 marca 2011 r. (odpowiednio - poprzez wniesienie brakującej opłaty i usunięcie pozostałych braków formalnych wskazanych we wniosku).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w drodze spadku, po ojcu zmarłym w dniu 21 października 2008 r., nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane zostało przez Sąd Rejonowy w dniu 8 lipca 2009 r. Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ww. nabycie zostało zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia Sądu o nabyciu spadku. W 2010 r. wnioskodawczyni zbyła przedmiotowe prawo do lokalu, albowiem nie miała możliwości w tymże lokalu zamieszkać z uwagi na podeszły wiek, zły stan zdrowia oraz na znaczną odległość położenia tegoż lokalu od miejsca jej stałego zamieszkania i miejsca stałego zamieszkania członków jej rodziny (męża, córki i syna). Wnioskodawczyni na stałe od wielu lat zamieszkuje bowiem w innej części kraju. W ww. lokalu mieszkalnym wnioskodawczyni nie była zameldowana na pobyt stały przed datą zbycia. Dochód uzyskany ze zbycia odziedziczonego prawa wnioskodawczyni zamierza w całości przeznaczyć na nabycie nowej nieruchomości, w której zamieszkiwać zamierza przez okres co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym wnioskodawczyni jest uprawniona do zwolnienia podatkowego określonego w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a jeśli tak, to jakie dodatkowe czynności prawne i faktyczne winna wykonać, aby ze zwolnienia tego skorzystać.

Zdaniem wnioskodawczyni, będzie ona uprawniona do zwolnienia podatkowego określonego w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska wnioskodawczyni w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Ponieważ opisane we wniosku nabycie w drodze spadku nastąpiło w 2008 r. w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem dziedziczenia.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia - art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. i mających zastosowanie zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 203, poz. 1267) w przypadkach, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r. - zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1.

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2.

gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ww. ustawy w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa m.in. w ust. 1, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym w 2008 r. ojcu. Postanowienie Sądu o nabycia spadku uprawomocniło się w 2009 r. Ww. nabycie zostało zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia Sądu. Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. W 2010 r. wnioskodawczyni zbyła nieruchomość będąca przedmiotem spadku, albowiem nie miała możliwości w niej zamieszkać z uwagi na podeszły wiek, zły stan zdrowia oraz na znaczną odległość położenia tej nieruchomości od miejsca jej stałego zamieszkania w innej części kraju. Dochód uzyskany ze zbycia odziedziczonej nieruchomości wnioskodawczyni zamierza w całości przeznaczyć na nabycie nowej nieruchomości, w której zamieszkiwać zamierza przez okres co najmniej 5 lat.

Jak z powyższego wynika, co do zasady nabycie tytułem dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednakże nabycie przez córkę spadku po ojcu jest zwolnione na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu wszystkich warunków określonych w treści tego przepisu. Przepis art. 4a ww. ustawy nie nakłada na nabywcę żadnych innych warunków poza tymi, które są w nim wymienione. Wśród warunków przepisu 4a ww. ustawy ustawodawca nie zawarł warunku dotyczącego okresu zbycia nabytego w spadku majątku (jego posiadania). Wobec tego wnioskodawczyni, która spełniła wszystkie warunki przewidziane w art. 4a tej ustawy i skorzystała z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia podatkowego, może po nabyciu uprawnień do ww. ulgi swobodnie dysponować nabytym majątkiem. To oznacza, że sprzedaż odziedziczonego majątku w dowolnym momencie nie spowoduje dla wnioskodawczyni podatkowych konsekwencji w podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z cytowanym wyżej art. 1 ust. 1 ww. ustawy podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane jest wyłącznie nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby fizyczne m.in. tytułem dziedziczenia. Natomiast opodatkowaniu ww. podatkiem nie podlega sprzedaż praw majątkowych, nawet jeżeli to nabycie nastąpiło tytułem spadku.

Podkreślić również należy, że skorzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn wyklucza równoczesne skorzystanie z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 16 ww. ustawy. Bowiem ulga podatkowa przewidziana w treści art. 16 ww. ustawy jest przewidziana dla nabywców, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z przepisu art. 4a ww. ustawy (m.in. dla tych nabywców rzeczy i praw majątkowych którzy nie spełnili warunków przewidzianych w art. 4a ww. ustawy). Fakt spełnienia warunków ulgi przewidzianej w art. 16 ww. ustawy jest weryfikowany przez organ podatkowy, który wydaje w tej sprawie decyzję. Zatem tylko do podatnika, który skorzystał z ulgi przewidzianej w art. 16 ww. ustawy, ma zastosowania przepis art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Wobec tego, skoro w przedmiotowej sprawie, jak wskazano we wniosku, wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a tej ustawy (w związku ze spełnieniem wszystkich warunków tego przepisu), to nie ma podstaw do rozważania czy wnioskodawczyni spełniła warunki do zachowania ulgi z art. 16 ww. ustawy. Jeszcze raz, bowiem należy podkreślić, że zastosowanie zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 4a tej ustawy wyklucza możliwość skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 16 ww. ustawy i w konsekwencji powoduje, że bezprzedmiotowe jest rozważanie czy sprzedaż (zbycie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego skutkować będzie zachowaniem prawa do ulgi z art. 16 ww. ustawy czy też jest podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Bowiem jak wskazano wyżej, skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ww. pozwala wnioskodawczyni rozporządzać odziedziczonym majątkiem w dowolnym momencie bez konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe, gdyż z przyczyn powyżej wskazanych w przedstawionym stanie faktycznym dyspozycja art. 16 ust. 7 cyt. ustawy nie ma zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl