Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/436-246/13/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2013 r. (data wpływu do Biura - 11 września 2013 r.), uzupełnionym 05 i 6 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki akcyjnej aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki akcyjnej aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 26 listopada 2013 r. znak: IBPB I/2/423-1167/13/PC; IBPB II/1/436-246/13/JP wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienie wniosku wpłynęło 5 grudnia 2013 r. (uiszczenie brakującej opłaty) oraz 6 grudnia 2013 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W Spółce Akcyjnej X (tekst jedn.: u Wnioskodawcy) następuje podwyższenie kapitału akcyjnego. Akcjonariusze opłacą nową emisję akcji wkładem niepieniężnym - aportem, w postaci udziałów innych spółek kapitałowych, dających większość głosów.

Wnioskodawca wskazał, że spółka przejmowana to spółka, której udziały będą wnoszone jako aport do Spółki Akcyjnej X, tj. do Wnioskodawcy.

Wnoszone do Spółki Akcyjnej X (Wnioskodawcy) udziały spółki z o.o. będą reprezentować większość głosów w spółce z o.o., której udziały są wnoszone.

Spółka Akcyjna X (Wnioskodawca) nie posiadała wcześniej udziałów w tejże spółce z o.o.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy aport w postaci udziałów w spółce z o.o. dokonany na kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej X, w wyniku którego dochodzi do przejęcia więcej niż 50% udziałów w spółce przejmowanej jest zwolniony z p.c.c.

Zdaniem Wnioskodawcy, aport nie pociąga za sobą obciążeń w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem nie są nim opodatkowane umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej, dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnych wniesienia aportu w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na kapitał zakładowy spółki akcyjnej.

W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1a pkt 2 powołanej ustawy, spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę europejską.

Natomiast w myśl postanowień art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Niezależnie od powyższej zasady, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 lit. c omawianej ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

* przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

* udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z treści wniosku wynika, że w Spółce Akcyjnej X (Wnioskodawcy) nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Akcjonariusze opłacą nową emisję akcji wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jedn.: spółce przejmowanej) w ten sposób, że udziały spółki z o.o. będą reprezentować większość głosów w tej spółce (więcej niż 50% udziałów), której udziały są wnoszone. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że Spółka Akcyjna X (Wnioskodawca) nie posiadała wcześniej udziałów w tejże spółce z o.o.

Mając na względzie opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy ustawy, stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie cytowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki Akcyjnej X związana będzie bowiem z wniesieniem - jako aportu - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w spółce przejmowanej), dających w niej większość głosów, w zamian za akcje w Spółce Akcyjnej X - Wnioskodawcy.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl