IBPBII/1/415-935/09/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-935/09/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 1 grudnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych środków finansowych z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych środków finansowych z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych.

Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 4 stycznia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-935/09/MK wezwano wnioskodawczynię do jego uzupełnienia.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 12 stycznia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu jest firma z siedzibą w USA. Będąc uczestnikiem programu wnioskodawczyni gromadzi środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich (USD), uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę, na swoich prywatnych stronach internetowych. Wartość środków zgromadzonych przez wnioskodawczynię w ww. programie przekroczyła 100 USD, a co za tym idzie otrzymała już wypłatę przez firmę tychże środków. Firma środki te wypłaciła przelewem bankowym na konto w polskim banku. Środki są przeliczane na PLN przez tą firmę. Wypłata następuje w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawczynię minimum kwoty 100 USD w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, po którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty (wypłaty nie muszą być regularne). Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pracuje, jest studentką (aktualnie posiada rentę rodzinną, co nie ma żadnego związku z uczestnictwem w programie). Strony internetowe, na których wnioskodawczyni wyświetla reklamy dostarczane przez firmę, za publikacje których uzyskuje przychód, wykonała w wolnym czasie. Jest to jej hobby, nie jest to działalność zarobkowa. Ewentualne przychody z reklam pokryją koszty hostingu i domen (umożliwienie publikacji stron w Internecie) jakie ponosi, chcąc aby jej strony docierały do jak największej liczby internautów. Przystąpienie do programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formie pisemnej). Wyświetlanie reklam na stronach internetowych wnioskodawczyni jest usługą elektroniczną.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 stycznia 2010 r., które wpłynęło do tut. Biura w dniu 12 stycznia 2010 r. wnioskodawczyni jeszcze raz podkreśliła, że nie prowadzi działalności gospodarczej; prowadzi stronę internetową, która nie jest działalnością zarobkową. Na swojej stronie wynajmuje (udostępnia) dla firmy ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce (powierzchnię reklamową), które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Ewentualne przychody z reklam pokrywają koszty hostingu i domeny. W oparciu o umowę zawartą z ww. firmą mającą siedzibę wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje wypłata środków finansowych bezpośrednio przez tę firmę. Wnioskodawczyni dodała, że w przedmiotowej sprawie nie ma wiążącej pisemnej umowy najmu ani też nie uzyskuje dochodów z czynszu, bowiem taki charakter odpłatności nie występuje w tym programie.

Zawarta umowa nie ma znamion umowy o dzieło, umowy zlecenia czy też umowy o pracę, nie można też jej uznać za umowę zlecenie czy też jakąkolwiek inną umowę, na podstawie której otrzymywane środki można by jednoznacznie uznać za dochód.

Umowa ta jest powszechnie dostępna na stronach internetowych firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy rozliczyć uzyskane z wyżej opisanego tytułu środki finansowe.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z treścią przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który zawiera katalog podstawowych źródeł przychodu, źródłem przychodu oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), jest również najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). Przedstawiona regulacja prawna dopuszcza zatem możliwość osiągania przychodów z najmu jako odrębnego źródła przychodów, jak również w ramach źródła przychodów, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy, w której strony określają wysokość, sposób i terminy regulowania należności czynszowych, jak i innych opłat. Umowa najmu jest umową obligacyjną, konsensualną i wzajemną.

W myśl art. 9a ust. 6 tejże ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W związku z powyższym ustawodawca podatnikom uzyskującym przychody ze źródła przychodów "najem-dzierżawa" dał prawo wyboru formy opodatkowania. Natomiast kwestię określenia momentu uzyskania przychodu z najmu zaliczonego do źródła przychodów "najem - dzierżawa" reguluje art. 11 przedmiotowej ustawy o podatku dochodowym zgodnie, z którym przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem, źródłem przychodów w przedmiotowej sprawie nie jest najem, albowiem najem i dzierżawa zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczą nieruchomości lub rzeczy, a rzecz wg tego kodeksu to przedmiot materialny czym nie jest część strony internetowej. Ponadto z firmą w Stanach Zjednoczonych nie wiąże wnioskodawczynię pisemna umowa najmu i uzyskane środki finansowe nie można uznać za czynsz.

Wnioskodawczyni uważa zatem, że od otrzymanych środków finansowych nie jest należny podatek, a wpłacone przez nią środki finansowe powinny zostać zwrócone jako środki wpłacone nienależnie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z przepisu art. 4a ww. ustawy wynika, iż art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni jest uczestnikiem internetowego programu partnerskiego. Organizatorem programu jest firma z siedzibą w USA. Będąc uczestnikiem programu wnioskodawczyni gromadzi środki pieniężne wyrażone w dolarach amerykańskich, uzyskiwane przez umieszczanie reklam internetowych dostarczanych przez firmę, na swoich prywatnych stronach internetowych. Przystąpienie do programu i zaakceptowanie jego warunków nastąpiło drogą elektroniczną (brak umowy w formie pisemnej). Wyświetlanie reklam na stronach internetowych wnioskodawczyni jest usługą elektroniczną. Na swojej stronie wynajmuje (udostępnia) dla firmy ze Stanów Zjednoczonych określone miejsce (powierzchnię reklamową), które jest wypełniane przez reklamy wyświetlane bezpośrednio z serwerów tej firmy. Ewentualne przychody z reklam pokrywają koszty hostingu i domeny. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, nie pracuje, jest studentką.

W kontekście umowy z dnia 8 października 1974 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) działalność jaką prowadzi wnioskodawczyni - udostępnianie miejsca reklamowego na własnych stronach internetowych - należy traktować jako świadczenie przez nią usług na rzecz kontrahenta, którym jest firma w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie wnioskodawczyni nie prowadzi zarówno na terytorium Polski, jak i Stanów Zjednoczonych działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dochód, który wnioskodawczyni uzyskuje ze Stanów Zjednoczonych jest, w świetle ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochodem uzyskiwanym z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Oznacza to, iż dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ww. umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy dochód osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności może być opodatkowany przez to Umawiające się Państwo. Poza wyjątkami przewidzianymi w ustępie 2 taki dochód będzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo.

Zatem dochód uzyskany przez wnioskodawczynię z tytułu działalności wykonywanej osobiście na rzecz firmy w Stanach Zjednoczonych zgodnie z powołaną umową podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Kwalifikując wyżej wymieniony przychód do źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ocenić, czy ze względu na jego charakter i specyfikę posiada on elementy, które pozwoliłyby go zaliczyć do źródła przychodu innego niż określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 tej ustawy. Zgodnie z tą definicją, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponieważ przychód z tytułu "udostępnianie miejsca reklamowego na własnych stronach internetowych" w przedstawionym stanie faktycznym jest czynnością, która nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jak również nie ma on cech i elementów, które kwalifikowałyby go do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 powołanej ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z punktem 9 tego artykułu źródłem przychodów są "inne źródła".

Stosownie do art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów z innych źródeł należy zatem zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze - nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie - nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż uzyskane przez wnioskodawczynię nieprowadzącą działalności gospodarczej z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowych w sieci Internet (wyświetlanie reklam na własnych stronach internetowych) przychody, wbrew jej twierdzeniu, są przychodami podlegającymi opodatkowaniu i - pod warunkiem, iż czynności te nie będą nosiły znamion działalności gospodarczej - należy zakwalifikować jako przychody osiągnięte z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy ponadto zauważyć, iż stosownie do zasady wynikającej z art. 22 ust. 1 - zdanie pierwsze - ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

A zatem, jeżeli wnioskodawczyni poniesie wydatki związane z osiąganiem przychodów z ww. tytułu, tj. z tytułu wyświetlania reklam na jej własnych stronach internetowych, to wydatki te będą stanowiły koszty uzyskania. Zauważyć jednak należy, że aby wydatki te mogły być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, to ich poniesienie winno być udowodnione - udokumentowane, np. za pomocą paragonów, rachunków, itp.

Jeżeli wnioskodawczyni nie będzie ponosiła żadnych wydatków, lub wydatki nie będą w żaden sposób udokumentowane, to wówczas dochód będzie równy przychodowi z ww. tytułu.

Ponieważ żaden z przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada na podatnika uzyskującego z powyższego tytułu przychody (dochody) odprowadzania zaliczek na podatek oraz wypełniania i składania w ciągu roku podatkowego jakichkolwiek deklaracji czy informacji, dlatego przychody (dochody) te należy opodatkować dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wpłaty na konto wnioskodawczyni zostaną dokonane. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl