IBPBII/1/415-897/09/BD - Skutki podatkowe wydania interpretacji ogólnej w stosunku do uprzednio wystawionej interpretacji indywidualnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-897/09/BD Skutki podatkowe wydania interpretacji ogólnej w stosunku do uprzednio wystawionej interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 20 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie skutków podatkowych wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie skutków podatkowych wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a ściślej obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla lokatorów otrzymujących ze Spółdzielni refundację kosztów wymiany stolarki okiennej w zajmowanych przez nich mieszkaniach. Refundacja odbywa się ze środków funduszu remontowego wnoszonego przez lokatorów według jednakowych zasad i w jednakowej wysokości, bez względu na tytuł prawny do lokalu i przynależności do Spółdzielni. Organ Skarbowy stwierdził, że środki na ten cel pochodzą z funduszu remontowego (tworzonego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), który jest uiszczany przez członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali. Dlatego też zdaniem Organu refundacje dokonywane dla członków Spółdzielni i osób niebędących członkami spółdzielni nie powodują dla tych osób przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powodują powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie mieszczą się w kategorii przychodów z innych źródeł określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co ważne Naczelnik Urzędu Skarbowego, nie uzależnił opodatkowania zwrotu od posiadanego tytułu prawnego do lokalu. Wobec takiego stanowiska Spółdzielnia anulowała wystawione za rok 2006 informacje PIT-8C i nie wystawiła ich za lata 2007 i 2008. Zasady refundacji wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie uległy w tym okresie zmianie. Uprawnionymi do otrzymania refundacji są wszyscy lokatorzy bez względu na tytuł prawny do lokalu, a więc również osoby, które przeniosły zajmowane lokale na odrębną własność. Dnia 17 marca 2009 r. Minister Finansów wydał, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej interpretacje ogólną sygn. DD3/033/33/KDJ/09/209 dotyczącą tego samego zagadnienia. Stwierdził w niej, że przyznanie zwrotów na wymianę stolarki okiennej dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu. To samo dotyczy najemców lokali zakładowych lub komunalnych. W interpretacji ogólnej Minister Finansów nie ustosunkował się do zwrotu takich wydatków dla osób, które przeniosły na odrębną własność lokale na mocy art. 12 oraz 17 z wyznacznikiem 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wnioskodawca nadmienił, że wśród takich osób są członkowie spółdzielni oraz osoby, które nie są członkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów w dniu 17 marca 2009 r. anuluje interpretację indywidualną z dnia 29 maja 2007 r. w zakresie częściowego zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej dokonywanego ze środków funduszu remontowego dla osób, które przeniosły zajmowane lokale na odrębną własność (właścicieli) indywidualną.

W przypadku anulowania interpretacji indywidualnej w zakresie właścicieli (jak powyżej) z dniem 17 marca 2009 r., czy słuszne jest twierdzenie, że obowiązek określany w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wystawienie informacji PIT-8C, powstanie począwszy od wypłat dokonanych w roku 2009.

Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że interpretacja ogólna wydana 17 marca 2009 r. przez Ministerstwo Finansów nie anuluje uzyskanej przez Spółdzielnie interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2007 r. w zakresie wypłat refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej dla osób, które przeniosły na odrębną własność zajmowane lokale, ponieważ nawet gdyby uznać, iż interpretacja ogólna jest zmianą z urzędu (art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej) uprzednio wydanej interpretacji indywidualnej to spółdzielnia nie otrzymała stosownego zawiadomienia o jej zmianie, zgodnie z art. 14e § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. W przypadku, gdyby powyższe twierdzenie Spółdzielni okazało się nieprawidłowe, to w związku z wydaniem interpretacji ogólnej w dniu 17 marca 2009 r., a więc po terminie (do końca lutego roku następnego) wyznaczonym w art. 42a do wystawienia informacji PIT-8C, obowiązek ten może powstać dla wypłat dokonanych w roku 2009, ponieważ od tego roku obowiązuje interpretacja ogólna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. - stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym (art. 14a § 1 ww. ustawy). Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie (art. 14a § 4 ww. ustawy).

W myśl art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu (art. 14b § 1). Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 (art. 14b § 2).

Jedyny zatem tryb zmiany lub uchylenia postanowienia wydanego na podstawie ww. przepisów, przewiduje art. 14b § 5 cyt. ustawy.

Przepis ten nadaje uprawnienie do podjęcia działań zmierzających do zmiany lub uchylenia postanowienia organowi odwoławczemu, który w drodze decyzji może zmienić albo uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4:

1.

jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie, lub

2.

z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) do Ordynacji podatkowej wprowadzono zmiany, które w odmienny od dotychczasowego sposób regulują kwestie związane ze stosowaniem instytucji interpretacji prawa podatkowego. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2007 r. W art. 4 tej ustawy zawarto jednak przepisy przejściowe co do obowiązywania poprzednich regulacji w sprawach wydawania, zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy ustawy zmienianej (Ordynacji podatkowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji (ust. 2). Skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów ustawy zmienianej (Ordynacji podatkowej) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, ocenia się wedle przepisów ustawy zmienianej (Ordynacji podatkowej), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 3).

Z treści przepisu art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej wynika zatem, że w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji momentem decydującym o stosowaniu przepisów dotychczasowych lub nowych jest chwila wydania tej interpretacji, a więc sporządzenia postanowienia interpretacyjnego i skierowania go do wnioskodawcy. Jeżeli postanowienie to zostało wydane przed dniem 1 lipca 2007 r., w sprawach jego zmiany lub uchylenia stosuje się przepisy obowiązujące do dnia 30 czerwca 2007 r., w tym art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu sprzed 1 lipca 2007 r. i dopiero interpretacja wydana po tym dniu podlegała będzie zmianie przy zastosowaniu przepisów obowiązujących od 1 lipca 2007 r.

Zatem organem uprawnionym do dokonania zmiany lub uchylenia interpretacji (postanowienia) wydanej przed dniem 1 lipca 2007 r. jest organ odwoławczy, a więc działający odpowiednio zgodnie z właściwością dyrektor izby skarbowej. Dopiero przepisy obowiązujące od dnia 1 lipca 2007 r. uprawnienie do zmiany interpretacji nadają Ministrowi Finansów.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym, wnioskodawca powołuje się na interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dniu 17 marca 2009 r., sygn. DD3/033/33/KDJ/09/209. Jednakże tut. Organ wyjaśnia, iż powyższa interpretacja ogólna nie ma mocy anulowania - co zresztą słusznie podnosi sam wnioskodawca - postanowienia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanego w dniu 29 maja 2007 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Przyczyną tego stanu nie jest jednak jak sugeruje wnioskodawca brak otrzymania przez wnioskodawcę stosownego zawiadomienia o zmianie postanowienia na podstawie art. 14e § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Podkreślić należy, że przepis ten ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych po dniu 1 lipca 2007 r. Zaznaczenia wymaga jedynie dodatkowo fakt, iż interpretacja ogólna z dnia 17 marca 2009 r. wydana przez Ministra Finansów dotyczy refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych jak i przez najemców zakładowych i komunalnych lokali mieszkalnych. Minister Finansów w tej interpretacji nie ustosunkował się w ogóle do zwrotu wydatków dla osób, które na mocy art. 12 oraz 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przekształciły na odrębną własność lokale. Zatem zagadnienia poruszone w interpretacji ogólnej nie rzutują na zagadnienie skutków wypłaty refundacji właścicielom nieruchomości lokalowych.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. nie ma mocy anulowania postanowienia w sprawie interpretacji z dnia 29 maja 2007 r. Postanowienie to może zostać zmienione lub uchylone wyłącznie przez organ odwoławczy, którym jest właściwy dyrektor izby skarbowej, w trybie art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.

Stanowisko wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe, choć z innych przyczyn niż wskazane przez wnioskodawcę.

Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl