IBPBII/1/415-888/13/MK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-888/13/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-888/13/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 czerwca 2013 r. (wpływ do tut. Biura - 3 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogrodów działkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogrodów działkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawowym zakresem działalności Gminy jest wykonywanie ustawowych zadań publicznych. Przykładowy katalog tych zadań został określony w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594). I tak, należą do nich m.in.: sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; edukacji publicznej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Wnioskodawca prowadzi, jak i może prowadzić w przyszłości inwestycje celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.; dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), w szczególności takie jak: drogi publiczne i drogi wodne; pomieszczenia dla urzędów organów władzy, administracji; szkoły publiczne; obiekty ochrony zdrowia; przedszkola; domy opieki społecznej; placówki opiekuńczo-wychowawcze czy też obiekty sportowe.

Część z prowadzonych przez Gminę inwestycji jest lub może być zlokalizowana m.in. na działkach, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe (dalej: rodzinne ogrody działkowe).

Na podstawie ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.; dalej: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych) Gmina prowadzi lub będzie prowadzić postępowania w sprawie likwidacji części rodzinnych ogrodów działkowych oraz wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych należnych członkom Polskiego Związku Działkowców. Wysokość należnego odszkodowania jest ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego m.in. w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W celu wypłaty odszkodowań pomiędzy Gminą a członkami rodzinnych ogrodów działkowych mogą zostać zawarte umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wypłata odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji użytkowania ogrodu działkowego przez okres powyżej 2 lat albo w sytuacji użytkowania przez okres krótszy niż 2 lata jeżeli cena nabycia była wyższa od równowartości kwoty 50% uzyskanego odszkodowania.

2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie pierwsze będzie pozytywna, czy Gmina będzie zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w powyższym zakresie wypłata odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Gmina jest zdania, że w sytuacji, gdy odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, nie będzie ona zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytanie pierwszego.

1.1.Ogólne zasady dotyczące opodatkowania dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych m.in. w art. 21. Dochodem z danego źródła przychodów zasadniczo jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągniętymi w roku podatkowym. Natomiast zgodnie z art. 11 ww. ustawy co do zasady przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 20 ww. ustawy zawiera otwarty katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł. Tym samym do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do innych kategorii źródeł, uregulowanych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1.2.Zwolnienie odszkodowań wypłacanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychodu uzyskane:

* z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub

* z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Jednocześnie ustawodawca ogranicza prawo do zwolnienia przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy wyłączając z zakresu zwolnienia przypadki, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy warunkuje zatem zwolnienia podatkowe od ustalenia odszkodowania na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, nie odnosząc się jednak do konkretnego aktu prawnego. Znajduje to potwierdzenie m.in. w prawomocnym wyroku WSA w Kielcach z 10 lutego 2011 r. (sygn. akt I SA/Ke 618/10), w którym sąd podniósł, że: "w ocenie Sądu każde odszkodowanie za odjęcie prawa własności na cel publiczny, którego zasady ustalania oraz wypłaty określa ustawa o gospodarce nieruchomościami korzysta ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma natomiast znaczenia, czy podstawa wypłacenia odszkodowania wynika z przejęcia nieruchomości z mocy prawa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czy ustawy o gospodarce nieruchomościami i czy jest konsekwencją postępowania wywłaszczeniowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy warunkuje zwolnienie podatkowe od ustalenia odszkodowania na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, nie zawiera natomiast wymogu, by objęcie prawa własności nastąpiło także na podstawie tej ustawy".

1.3.Likwidacja ogródków działkowych oraz metoda ustalenia odszkodowania.

Ogródki działkowe są lub zostaną likwidowane na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawą funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Zawiera ona m.in. regulacje dotyczące likwidacji rodzinnych ogródków działkowych. Zgodnie z jej art. 20 podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, zobowiązany jest m.in. wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców odszkodowanie według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność, a niepodlegające odtworzeniu. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego w okresie wegetacji roślin członkom Polskiego Związku Działkowców przysługuje dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów, według cen kształtujących się w obrocie rynkowym.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego. W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych brak jest szczegółowych regulacji dotyczących właściwego sposobu ustalania wysokości odszkodowania, w tym sporządzania operatu szacunkowego

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy tej ustawy (tekst jedn.: ustawy o gospodarce nieruchomościami) dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem określonych warunków w ustawie o rodzinnych ogródkach działkowych.

Zgodnie z powyższym wysokość odszkodowania jest ustalona w sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym, w szczególności w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o wydane na podstawie przepisów tej ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.).

1.4.Spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Z powyższego wynika, że likwidacja rodzinnych ogródków działkowych następuje w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Natomiast ustalenie odszkodowania należnego członkom Polskiego Związku Działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność, następuje w oparciu o odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Reasumując, Wnioskodawca jest zdania, iż wypłata odszkodowania będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytanie drugiego.

2.1.Ogólne zasady dotyczące obowiązków dotyczących sporządzenia informacji.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych m.in. w art. 21, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

2.2.Brak obowiązku sporządzenia informacji.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, gdyż wypłata przedmiotowego odszkodowania będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zdarzenia przyszłego w kwestii skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogrodów działkowych.

W zakresie stanu faktycznego w kwestii skutków podatkowych wypłaty odszkodowań w związku z likwidacją ogrodów działkowych, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Przepis art. 42a ww. ustawy stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Wnioskodawca prowadzi, jak i może prowadzić w przyszłości inwestycje celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w szczególności takie jak: drogi publiczne i drogi wodne; pomieszczenia dla urzędów organów władzy, administracji; szkoły publiczne; obiekty ochrony zdrowia; przedszkola; domy opieki społecznej; placówki opiekuńczo-wychowawcze czy też obiekty sportowe.

Część z prowadzonych przez Gminę inwestycji jest lub może być zlokalizowana m.in. na działkach, na których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe.

Na podstawie ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Gmina prowadzi lub będzie prowadzić postępowania w sprawie likwidacji części rodzinnych ogrodów działkowych oraz wypłaty odszkodowań za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych należnych członkom Polskiego Związku Działkowców. Wysokość należnego odszkodowania jest ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego m.in. w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W celu wypłaty odszkodowań pomiędzy Gminą a członkami rodzinnych ogrodów działkowych mogą zostać zawarte umowy.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Na podstawie art. 18 ust. 1g pkt 1 tej ustawy, w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest: wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego w każdym przypadku następuje na warunkach niniejszej ustawy.

Stosownie do art. 17 ust. 3 do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na cel publiczny w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087), przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczenia stosuje się odpowiednio z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 oraz w art. 18-20 niniejszej ustawy.

Podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja ogrodu działkowego, zobowiązany jest wypłacić członkom Polskiego Związku Działkowców - odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W oparciu o art. 20 ust. 2 ustawy, ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż w przypadku likwidacji ogrodów działkowych, osobom będącym użytkownikami działek przysługiwać będzie prawo do uzyskania odszkodowania za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika iż co do zasady dotyczy on odszkodowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości (pozbawieniem prawa własności nieruchomości - z uwagi na realizację celu publicznego), nie zaś - jak to ma miejsce w sytuacji przedstawionej we wniosku - odszkodowań otrzymanych przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości, której przysługuje wyłącznie prawo użytkowania, a związanych z nasadzeniami, urządzeniami i obiektami posadowionymi na cudzym gruncie.

Zatem zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań wypłacanych w związku z pozbawieniem prawa własności z uwagi na realizację celu publicznego określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy nie będzie miało zastosowania do odszkodowań wypłacanych osobom użytkującym likwidowany ogródek działkowy a związanych z nasadzeniami, urządzeniami i obiektami posadowionymi na cudzym gruncie.

W świetle powyższego wypłacane odszkodowania podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, natomiast na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, o którym mowa w powołanym powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy podkreślić, że powołany przez Wnioskodawcę we wniosku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wydany został w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołany wyrok WSA, nie jest wiążący dla tut. Organu podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl