Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowań wypłaconych na podstawie porozumienia zbiorowego.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-883/14/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) #8722; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do Biura - 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowań wypłaconych na podstawie porozumienia zbiorowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowań wypłaconych na podstawie porozumienia zbiorowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z zapisami porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, są wypłacane dodatkowe odszkodowania i rekompensaty z tego tytułu.

Porozumienie to zostało zawarte na czas określony stosownie do treści ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego.

Zwalniany pracownik otrzymuje odprawy wynikające z Kodeksu pracy oraz dodatkowe odszkodowanie i rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wypłacone dodatkowe odszkodowanie oraz rekompensaty mają na celu zadośćuczynić pracownikowi stratę w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Ponadto są to świadczenia, które umożliwią pracownikowi zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu.

Porozumienie określa zasady rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz wysokość i zasady wypłaty odpraw i odszkodowań.

Dodatkowo spisano porozumienie w sprawie dodatkowych rekompensat dla pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracownika, gdyż dostrzeżono potrzebę dodatkowego wsparcia zwalnianego pracownika wypłacając zadośćuczynienie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w formie rekompensaty, której zasady otrzymania oraz wyliczenie kwoty wynikają z zawartego porozumienia zbiorowego.

Odszkodowania oraz rekompensaty są wypłacane do 10-go dnia miesiąca następnego po rozwiązaniu umowy o pracę. Jednakże na podstawie pisemnego wniosku pracownika mogą być wypłacone w terminie późniejszym, nawet kilkuletnim.

Od wartości wypłaconej odprawy, odszkodowania oraz rekompensaty jest naliczana oraz odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W październiku 2014 r., ustawodawca dokonał dodatkowego wpisu w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. , poz. 1328).

W treści tego artykułu dookreślono, iż zwolnione z opodatkowania są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych.

W wyjątkach jest zapis, że zwolnienie to nie dotyczy odpraw pieniężnych wypłaconych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy niedotyczących pracowników.

Nie ma natomiast w wyjątkach zapisu wykluczającego zwolnienie z opodatkowania odszkodowań wypłaconych na podstawie innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, czyli w przypadku Wnioskodawcy porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wartość odszkodowań wypłacanych pracownikowi, które są wypłacone na podstawie porozumienia zbiorowego, czyli porozumienia zawartego między pracodawcą a międzyzakładową komisją związkową NSZZ "Solidarność" (dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, na mocy którego wypłacane są dodatkowe odszkodowania z tego tytułu), jest wolna od podatku dochodowego.

2. Jak postąpić w przypadku odszkodowań z tego tytułu wypłaconych w 2014 r., od których potrącono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako, że odszkodowanie wynikające z porozumienia ze związkami zawodowymi zawarte jest w zwolnieniach w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako odszkodowanie wynikające wprost z porozumienia zbiorowego oraz z uwagi na brak na liście wyjątków wykluczenia takowego odszkodowania - wartość tego odszkodowania korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawcy, od odszkodowań wypłaconych w 2014 r., od których była naliczona zaliczka na podatek dochodowy, wartość zaliczki zostanie wykazana w PIT-11, natomiast wartość odszkodowania nie będzie ujęta w przychodzie wskutek czego pracownik w zeznaniu rocznym odzyska kwotę potrąconego podatku od odszkodowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą odszkodowań wypłaconych na podstawie porozumienia zbiorowego (pyt. nr 2 we wniosku). Natomiast w zakresie zwolnienia z opodatkowania ww. odszkodowań zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB II/1/415-882/14/ASz.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stanowi, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (PIT-11).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z zapisami porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi dotyczącego rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników są wypłacane dodatkowe odszkodowania i rekompensaty z tego tytułu. Porozumienie to zostało zawarte na czas określony stosownie do treści ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego. Porozumienie określa zasady rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz wysokość i zasady wypłaty odpraw i odszkodowań.

Od wartości wypłaconej odprawy, odszkodowania oraz rekompensaty jest naliczana oraz odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika związanych wypłatą odszkodowań wypłaconych na podstawie porozumienia zbiorowego najpierw należy zaznaczyć, że w interpretacji z 23 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-882/14/ASz wydanej dla Wnioskodawcy, Organ dokonał rozstrzygnięcia, iż wypłacone w 2014 r. przez Wnioskodawcę odszkodowania korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca od wypłaconych w 2014 r. odszkodowań nie był zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Skoro zatem - jak wynika z wniosku - zaliczki na podatek dochodowy zostały faktycznie pobrane, to wówczas wartość pobranych zaliczek od wypłaconych w 2014 r. odszkodowań powinna zostać uwzględniona w informacji PIT-11.

Jednakże w kwocie przychodów wykazywanych w informacji PIT-11 nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wynika to z objaśnienia zawartego w pkt 4 do urzędowego wzoru formularza PIT-11, według którego: w kwocie przychodów, w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli zatem pracownicy Wnioskodawcy uzyskali przychód, który jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, Wnioskodawca nie powinien w informacji PIT-11 uwzględniać wartości ww. przychodu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl