Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników i klientów spółki.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-871/13/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 września 2013 r. (data wpływu do Biura - 19 września 2013 r.), uzupełnionym 9 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników i klientów Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego w ramach programu lojalnościowego skierowanego do pracowników i klientów Spółki.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z 26 listopada 2013 r. znak: IBPB II/1/415-871/ 13/AA wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 9 grudnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. W najbliższym czasie oferta skierowana do klientów detalicznych zostanie wzbogacona o sklepy gdzie poza sprzedażą towarów będą oferowane również usługi obejmujące m.in. serwis rowerowy, serwis narciarski, porady dietetyka.

Mając na celu zwiększenie sprzedaży Spółka rozważa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnościowego, w ramach którego klienci będą otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów będą one podlegały wymianie na nagrody. Punkty będą przyznawane klientom za:

1. Zakup towarów.

2. Zakup usług, np. w serwisie rowerowym, serwisie narciarskim, porad dietetycznych.

3. Pobór materiałów reklamowych w aplikacji zamieszczonej w sklepie - będą to materiały przygotowywane przez Spółkę i zamieszczane w sklepie na stole multimedialnym; ich pobranie przez klienta do swojego profilu internetowego wiązać się będzie ze zdobyciem punktów, chociaż pobór tych materiałów będzie bezpłatny; aby te punkty miały swoją ważność regulamin programu lojalnościowego będzie zakładał powiązanie ich z aktywnością zakupową klienta, czyli konieczne będzie dokonanie zakupów towarów lub usług, aby klient uzyskał prawo do nagrody; spółka zakłada, że nie będzie możliwości przyznania nagrody za punkty przysługujące tylko za pobranie materiałów reklamowych.

4. Aktywność sportową - np. spalone kalorie - przelicznik punktów będzie zintegrowany z aplikacją internetową rejestrującą aktywność sportową klienta; aby te punkty miały swoją ważność regulamin programu lojalnościowego będzie zakładał powiązanie ich z aktywnością zakupową klienta, czyli konieczne będzie dokonanie zakupów towarów lub usług, aby klient uzyskał prawo do nagrody.

Dodatkowo regulamin programu lojalnościowego zawsze będzie zakładał, że uprawnienie do odebrania nagrody będzie przysługiwało jeśli uczestnik programu będzie posiadał większą ilość punktów za zakup towarów oraz usług niż za pobór materiałów reklamowych lub aktywność sportową.

W programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy nagrody przekazane w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym pracownikom Spółki będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki, w przypadku utworzenia przez Spółkę programu lojalnościowego, którego grono beneficjentów nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, to przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem przez pracownika przewidzianej tym programem nagrody nie powstanie.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała art. 12 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego za "pracownika" w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Treść powyższego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać jako pracownik.

Spółka zauważa, że przedstawiony we wniosku stan przyszły nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie tylko do pracowników, ale zakłada, że jego uczestnikami mogą zostać wszyscy klienci sklepów, wśród których mogą znaleźć się również pracownicy Spółki. Krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w programie lojalnościowym i otrzymania przewidzianej w nim nagrody będzie praktycznie nieograniczony. Powołując się na wydane w tym temacie interpretacje podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010 r. znak: lPPB2/415-714/09-3/MK, podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą. Powyższe stanowisko podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 sierpnia 2011 r., nr BPB II/1/415-562/11/ASz, gdzie zostało stwierdzone: "(...) Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników wnioskodawcy i pracowników podmiotów trzecich, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników.

Wobec powyższego, Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz w stosunku do pracowników podmiotów trzecich do wystawienia stosownych informacji podatkowych (...)."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać jako pracownik. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca (Spółka) w ramach swojej działalności zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. W najbliższym czasie oferta skierowana do klientów detalicznych zostanie wzbogacona o sklepy gdzie poza sprzedażą towarów będą oferowane również usługi obejmujące m.in. serwis rowerowy, serwis narciarski, porady dietetyka.

Mając na celu zwiększenie sprzedaży Spółka rozważa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnościowego w ramach którego, klienci będą otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów będą one podlegały wymianie na nagrody. Punkty będą przyznawane klientom za:

1. Zakup towarów.

2. Zakup usług, np. w serwisie rowerowym, serwisie narciarskim, porad dietetycznych.

3. Pobór materiałów reklamowych w aplikacji zamieszczonej w sklepie.

4. Aktywność sportową.

Dodatkowo regulamin programu lojalnościowego zawsze będzie zakładał, że uprawnienie do odebrania nagrody będzie przysługiwało jeśli uczestnik programu będzie posiadał większą ilość punktów za zakup towarów oraz usług niż za pobór materiałów reklamowych lub aktywność sportową. W programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

Należy zauważyć, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w programie, gdyż w programie lojalnościowym będą mogli uczestniczyć wszyscy klienci Spółki, którymi mogą być również jej pracownicy. Korzystanie z programu lojalnościowego przez pracowników będzie się odbywać na takich samych zasadach jak przez innych klientów Spółki.

Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy (i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tegoż artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą.

W myśl ww. art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za "pracownika" w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników Wnioskodawcy i klientów Spółki powoduje, że w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają oni tym samym uregulowaniom - są traktowani tak samo. To oznacza, że otrzymanych przez pracownika nagród nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl