Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu dokonanej darowizny.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-844/14/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do Organu - 6 października 2014 r.), uzupełnionym 17 grudnia 2014 r. i 8 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu dokonanej darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu dokonanej darowizny.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w pismach z 4 grudnia 2014 r. i 23 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-844/14/BJ wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 17 grudnia 2014 r. i 8 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dokonano przelewów bankowych na rachunek bankowy Stowarzyszenia kolejno:

* 8 lutego 2013 r. - kwota 200 zł tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia - dopisek B.W;

* 9 marca 2013 r. - kwota 200 zł tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia - dopisek S.;

* 8 stycznia 2013 r. - kwota 200 zł tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia - dopisek M.;

* 9 lipca 2013 r. - kwota 200 zł tytułem: Na cele kultu religijnego.

Stowarzyszenie zawiera w swoim statucie cele zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:

* Cele zadań publicznych takich jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. określone w statucie organizacji rozdziale II art. 7, art. 8, art. 9, tj. działalność misyjna o podłożu chrześcijańskim.

* Cele kultu religijnego - określone w statucie w rozdziale II art. 7, art. 8, art. 9 oraz w aneksie nr 1 zasad doktrynalnych Stowarzyszenia takich jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji "kultu religijnego", co oznacza, że można przekazywać darowizny nie tylko kościołowi ale także podmiotom, które w zakresie działalności organizują prace ewangelizacyjną, rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Według Słownika języka polskiego (t. 1, PWN, Warszawa 1978)"kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych".

Wszystkie darowizny są udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego i są zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonywane były tytułem: "cele kultu religijnego" jak i "cele statutowe Stowarzyszenia", które także wskazują na całokształt czynności religijnych związanych z celem kultu religijnego.

W piśmie z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu do Organu - 17 grudnia 2014 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że:

* Darowizn dokonywała wspólnie z mężem.

* Darowizny były przesyłane ze wspólnego konta bankowego małżonków.

* Na dokumentach potwierdzających dokonanie darowizn widnieją imiona i nazwisko obu małżonków.

* Stowarzyszenie nie jest organizacją, o której mowa w ustawie o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej ale realizuje jego cele. Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powołuje się na ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej.

* Wniosek dotyczy 2013 r.

* Małżonek Wnioskodawczyni osiągnął dochody z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło, a Wnioskodawczyni osiągnęła dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej.

* Przelewy były dokonane na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego.

* Stowarzyszenie zajmuje się celami kultu religijnego oraz realizuje cele pożytku publicznego.

* Dopisek "B.W." wskazuje konkretny cel darowizny (w tym przypadku jest to tłumaczenie Biblii na język lokalnych plemion w Papui Nowej Gwinei) w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy to osoby fizycznej).

W uzupełnieniu z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura - 8 stycznia 2015 r.) Wnioskodawczyni wyjaśniła, że:

* Za rok 2013 rozliczała się wspólnie z mężem.

* Dochody Wnioskodawczyni z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych, książka przychodów i rozchodów (podatek progresywny).

* Odliczenie w zeznaniu podatkowym darowizn w 2013 r. wykazał mąż Wnioskodawczyni;

* sytuacja prawnopodatkowa dotyczy obu małżonków (małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej).

* Stowarzyszenie realizuje cele pożytku publicznego i o wolontariacie określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przelane kwoty można odliczyć od dochodu tytułem darowizny na cele określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy.

Wnioskodawczyni, po przeformułowaniu stanowiska wskazała, że przelewy były dokonywane na cele statutowe Stowarzyszenia (czyli cele kultu religijnego oraz cele pożytku publicznego zgodnie z wyjaśnieniami we wniosku), a więc w jej opinii przedmiotowe kwoty można odliczyć od dochodu z tytułu darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

a.

określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b.

kultu religijnego,

c.

krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 5 cyt. ustawy łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

1.

osób fizycznych;

2.

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W myśl art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie działalności charytatywnej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

W myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy organizacjami pozarządowymi są:

1.

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2.

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Z wniosku wynika, że za 2013 rok Wnioskodawczyni rozliczała się wspólnie z mężem. W zeznaniu podatkowym mąż wykazał odliczenie darowizn. Darowizny były przesyłane ze wspólnego konta bankowego małżonków. Wnioskodawczyni dokonywała darowizn wspólnie z mężem. Wszystkie darowizny są udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działa na rzecz kultu religijnego. Na dokumentach potwierdzających dokonanie darowizn widnieją imiona i nazwisko obu małżonków. Przelewy były dokonane na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego.

Wnioskodawczyni uważa, że przedmiotowe kwoty można odliczyć od dochodu z tytułu darowizny.

Z przywołanego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny musi ona spełniać następujące warunki:

* musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; i

* obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; lub

* musi być przekazana na cele kultu religijnego.

Zatem zakres ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z darowiznami na rzecz określonych w tym przepisie organizacji nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych.

W zakresie natomiast kultu religijnego istotnym jest aby istotnie darowizna dotyczyła tego celu czyli była przeznaczona na działania dotyczące praktyk, uroczystości i obrzędów religijnych, a zatem również przedmiotów, które tym czynnościom służą (przedmioty liturgiczne, obiekty sakralne, czasopisma czy książki religijne).

Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że Stowarzyszenie realizuje cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych takich jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i in. oraz cele kultu religijnego jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, przyjmując za Wnioskodawczynią, że dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego na rachunek bankowy Stowarzyszenia, które realizuje cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy uznać, że przedmiotowe darowizny podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2013 rok złożonym wspólnie z małżonkiem.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem. Wydając niniejszą interpretację Organ oparł się jedynie na opisie stanu faktycznego przedstawionym we wniosku. Jeżeli stan opisany różni się od stanu rzeczywistego - interpretacja nie będzie wywoływała skutków prawnych (chroniła Wnioskodawczyni).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl