IBPBII/1/415-837/11/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-837/11/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2011 r. (data wpływu do Organu - 23 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23#185; Kodeksu pracy:

* w części dotyczącej sporządzenia informacji PIT-11 za cały 2011 r. - jest prawidłowe,

* w części dotyczącej sporządzenia deklaracji PIT-4R tylko za II półrocze 2011 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23#185; Kodeksu pracy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca (jednostka budżetowa podległa Starostwu Powiatowemu) w wyniku konkursu został przekazany do prowadzenia przez rok Stowarzyszeniu zgodnie z umową z grudnia 2010 r. zawartą pomiędzy Powiatem a Stowarzyszeniem. Pracownicy zostali poinformowani o zmianie pracodawcy na podstawie art. 23#185; § 3 Kodeksu Pracy w osobnych pismach. Nie było wypowiedzeń umów o pracę, rozwiązań umów czy aneksów do umów. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były opłacane z rachunku bankowego Stowarzyszenia.

W czerwcu 2011 r. Powiat rozwiązał ze Stowarzyszeniem umowę zawartą w grudniu 2010 r. Od lipca 2011 r. Wnioskodawca ponownie stał się jednostką podległą Powiatowi. Pracownicy ponownie zostali poinformowani o zmianie pracodawcy na Wnioskodawcę na podstawie art. 23#185; § 3 Kodeksu Pracy, bez jakichkolwiek zmian umów o pracę. Od lipca 2011 r. Wnioskodawca reguluje zobowiązania podatkowe ze swojego rachunku bankowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Stowarzyszenie powinno wystawić informacje PIT-11 pracownikom za I półrocze 2011 r. a Wnioskodawca osobno za II półrocze 2011 r....

2.

Czy Wnioskodawca może wystawić te informacje łącznie za cały 2011 r. do końca lutego 2012 r.... Jeżeli łącznie, to czy Stowarzyszenie powinno wystawić deklarację PIT-4R za I półrocze 2011 r. Czy też powinien wystawić tą deklarację już Wnioskodawca za cały 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, informacje PIT-11 należy wystawić pracownikom łącznie za cały 2011 r. do końca lutego 2012 r., ponieważ z pracownikami nie rozwiązano umów o pracę.

Z drugiej jednak strony płatnikiem podatku przez I półrocze 2011 r. było Stowarzyszenie i chyba powinno wystawić PIT-11 jako pracodawca.

Jeśli chodzi o informację PIT-4R Wnioskodawca uważa, że Stowarzyszenie powinno wystawić informację za I półrocze 2011 r., a Wnioskodawca za II półrocze.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest każdy podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przepisu art. 38 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (art. 38 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przejęcie pracowników nastąpiło w trybie art. 23#185; Kodeksu pracy.

Z przepisu art. 23#185; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynika, iż w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 32, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego przejmujący pracodawca po zakończeniu roku podatkowego winien przesłać, na podstawie art. 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-4R oraz na podstawie art. 39 ust. 1 tej ustawy przekazać zarówno podatnikowi (przejętemu pracownikowi) jak i właściwemu - ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - urzędowi skarbowemu imienne informacje PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy (pracodawcy przejmującego).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23#185; Kodeksu pracy należało uznać:

* w części dotyczącej sporządzenia informacji PIT-11 za cały 2011 r. - za prawidłowe,

* w części dotyczącej sporządzenia deklaracji PIT-4R tylko za II półrocze 2011 r. - za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl