IBPBII/1/415-817/11/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-817/11/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 16 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z dniem 1 marca 2011 r. Wnioskodawca utracił status zakładu pracy chronionej.

Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 38 ust. 2a Wnioskodawca przekazuje na ZFRON począwszy od miesiąca marca 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jak interpretować art. 38 ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - czy kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i zasiłków osób niepełnosprawnych, należy przekazywać na ZFRON od momentu utraty statusu ZPChr czy od końca roku, w którym płatnik utracił status.

2.

Czy z uwagi na niską kwotę Wnioskodawca może zrezygnować z odprowadzania ww. zaliczek na ZFRON a w całości odprowadzać do urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i zasiłków osób niepełnosprawnych, należy przekazywać na ZFRON przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie pytania Nr 1, tj. w zakresie przekazywania zaliczek na podatek dochodowy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych od momentu utraty przez płatnika statusu zakładu pracy chronionej.

W zakresie pytania Nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zakład pracy chronionej obowiązany jest tworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i jest jego dysponentem.

Ogólne zasady tworzenia funduszu określa art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Powyższa ustawa nakłada na podmiot prowadzący zakład pracy chronionej szereg obowiązków związanych z posiadanym statusem, określa również sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na ZFRON.

Zgodnie z art. 33 ust. 7 ww. ustawy w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie wpłacie do Funduszu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b.

Natomiast w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu (art. 33 ust. 7b ww. ustawy).

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Stosownie natomiast do treści art. 38 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

a.

za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:

* w 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

* w 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b.

za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a), przekazują na zasadach określonych w ust. 1.

W myśl art. 38 ust. 2a ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

1.

za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują w wysokości:

a.

25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,

b.

50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,

c.

75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,

d.

100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%

- w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1;

2.

za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 2a, ustala się na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (art. 38 ust. 2b ww. ustawy).

Natomiast z przepisu art. 38 ust. 2c tej ustawy wynika, iż przepisy ust. 2a i 2b stosuje się w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż z dniem 1 marca 2011 r. Wnioskodawca utracił status zakładu pracy chronionej. Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 38 ust. 2a Wnioskodawca przekazuje na ZFRON począwszy od miesiąca marca 2011 r.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej, przy spełnieniu warunków art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia wypłacane przez Wnioskodawcę osobom niepełnosprawnym winny być opodatkowane według zasad określonych w art. 38 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to zatem, iż kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów osób niepełnosprawnych z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego płatnik przekazuje na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej. Wpłata zaliczek na ww. fundusz winna być dokonywana od momentu utraty statusu zakładu pracy chronionej.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca z dniem 1 marca 2011 r. utracił status zakładu pracy chronionej, zatem jeżeli zatrudnia nadal osoby niepełnosprawne, to przy spełnieniu pozostałych warunków, ma prawo zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami przekazywać część pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl