Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-814/10/ŚS
Określenie skutków podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z częściowym zwrotem przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę i remont stolarki okiennej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę i remont stolarki okiennej:

* w części dotyczącej osób posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych - jest nieprawidłowe,

* w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę i remont stolarki okiennej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116 z późn. zm.) fundusz remontowy tworzony z wpłat osób z różnymi tytułami prawnymi, czyli z lokatorskim, własnościowym prawem do lokalu, ale też prawem odrębnej własności. Co roku rada nadzorcza ustała w planie tego funduszu wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej. Na podstawie uchwalonego przez radę nadzorczą "Regulaminu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz zasad jej rozliczania" Spółdzielnia - w przypadku dokonanej przez ww. osoby wymiany lub remontu stolarki okiennej we własnym zakresie - wypłaca kwoty będące częściowym zwrotem poniesionych przez nich kosztów (25% wartości kosztorysowej ustalonej dla każdego typu okna). Wypłaty obciążają fundusz remontowy Spółdzielni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia jest zobowiązana sporządzić informacje o przychodach PIT-8C dla osób posiadających różne tytuły prawne, tj. lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, czy też prawo odrębnej własności w związku z wypłaceniem częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez te osoby na wymianę lub remont okien.

Wnioskodawca stwierdził, iż otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu częściowych wydatków poniesionych na wymianę i remont okien nie stanowi przychodu dla osób mających spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu czy też prawo odrębnej własności. W związku z tym wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C. Zgodnie z przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych wszystkie osoby z różnymi tytułami prawnymi płacą składki na fundusz remontowy, a spółdzielnia z tego funduszu zwraca częściowe koszty wymiany i remontu okien.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy do źródeł przychodów zalicza się między innymi "inne źródła".

Z kolei, zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowej za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku podatkowym dochód stanowiący dla osób fizycznych (podatników) przysporzenie majątkowe, mające określony wymiar finansowy.

Stosownie do art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie uchwalonego przez radę nadzorczą "Regulaminu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz zasad jej rozliczania" Spółdzielnia - w przypadku dokonanej przez osoby z różnymi tytułami prawnymi do lokalu, wymiany lub remontu stolarki okiennej we własnym zakresie - wypłaca kwoty będące częściowym zwrotem poniesionych przez nich kosztów (25% wartości kosztorysowej ustalonej dla każdego typu okna). Wypłaty obciążają fundusz remontowy Spółdzielni.

W myśl postanowień ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 1, ust. 11 oraz ust. 3).

Przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią również, iż osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (art. 4 ust. 2 i ust. 4).

Zważywszy, iż w ww. ustawie brak jest przepisów wyjaśniających, jak konkretnie to uczestniczenie miałoby się przejawiać, jego zakres (uczestnictwa) należy określić poprzez art. 27 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odsyłający do ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). W sprawach dotyczących własności lokali, które nie są uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, należy przyjąć, iż opłaty związane z pokrywaniem kosztów eksploatacji i utrzymania lokali stanowiących odrębną własność mają być takie same, jak w świetle ustawy o własności lokali.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem jego lokalu (lub lokali) oraz utrzymania swojego lokalu w należytym stanie, a w myśl art. 12 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia części wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach ze wspólnej nieruchomości.

Jak z powyższego wynika osoby posiadające odrębną własność lokali zobowiązane są z mocy prawa do ponoszenia ciężaru eksploatacji i utrzymania własnych lokali a także ciężaru eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej stanowiącej mienie spółdzielni. Takiego obowiązku nie mają osoby użytkujące lokal mieszkalny nie na podstawie prawa odrębnej własności. Tym samym wydatki poniesione przez osoby posiadające odrębną własność lokali obciążają te osoby w myśl przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nie ma zatem podstaw aby uznać, że wydatki te musi ponosić za właścicieli lokali Spółdzielnia. Skoro tak, to zwracanie kosztów osobom posiadającym odrębną własność lokali - w sytuacji, kiedy te osoby zgodnie z prawem winny partycypować w tychże kosztach, bezwzględnie powoduje powstanie po ich stronie przychodu. Osoby te otrzymują bowiem zwrot kwoty, którą słusznie winny były ponieść na utrzymanie nieruchomości. Oznacza to, że choć były obowiązane ponieść koszt, czyli uszczuplić swój majątek, to kosztu w ostatecznym rozrachunku nie poniosły, bo Spółdzielnia odpowiednie kwoty im zwróciła. Bez znaczenia pozostaje zatem, że pieniądze na tenże zwrot pochodziły z funduszu remontowego. Ich wypłata spowodowała, że osoby posiadające odrębną własność lokali nie partycypowały wbrew obowiązkowi w kosztach utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

Wyżej wymienionego obowiązku nie posiadają pozostałe osoby wymienione we wniosku tj. osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu.

Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania od Spółdzielni mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę lub remont stolarki okiennej w nieruchomości stanowiącej zasób Spółdzielni mieszkaniowej przez osoby mające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji zwrotu przez Spółdzielnię mieszkaniową właścicielom lokali mieszkalnych, poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej w ich lokalach, po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe. Spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest do wystawiania informacji PIT-8C właścicielom lokali, a podatnicy ci do opodatkowania przedmiotowego dochodu w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymali refundację.

Jeszcze raz podkreślić należy, iż bez znaczenia dla powstania po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt, że źródłem zwracanych wydatków jest fundusz remontowy spółdzielni. Wpłaty na fundusz remontowy pochodzące m.in. od członków spółdzielni są gromadzone przez spółdzielnię, uprawnioną do tworzenia i zarządzania tym funduszem. Stanowią zatem przychód spółdzielni. Stąd też zwracanych przez spółdzielnię kwot, nie należy traktować jako własnych środków osób wcześniej dokonujących wpłaty na ten fundusz, lecz jako środki należące do spółdzielni.

Reasumując, należy stwierdzić, iż okolicznością decydującą o tym, czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. czy podatnik posiada spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu mieszkalnego czy też ma prawo własności lokalu mieszkalnego. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, czy osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest członkiem, czy też nie spółdzielni mieszkaniowej.

Mając na uwadze powyższe za nieprawidłowe należy uznać stanowisko wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu ww. wydatków osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych. W pozostałym zakresie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl