IBPBII/1/415-800/11/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-800/11/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 7 października 2011 r. znak: IBPB II/1/415-800/11/HK, IBPB II/1/415-801/11/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 19 października 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 27 kwietnia 2011 r. zawarł z bankiem umowę kredytu z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, którego jest (wraz z żoną) właścicielem. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł (zgodnie z fakturą) 10.616,40 zł. Po zakończeniu inwestycji i przeprowadzeniu przez bank kontroli Wnioskodawca otrzymał - zgodnie z treścią ww. umowy - dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącą 45% poniesionych kosztów, czyli 4.777,38 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 października 2011 r. Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, że z informacji telefonicznej uzyskanej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż:

a.

dotacja uzyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi ze środków publicznych, stanowiących przychód tego funduszu (inne środki),

b.

dotacja wypłacona została z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji cz. 3 dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych",

c.

ww. dotacja została udzielona bez udziału środków europejskich,

d.

Wnioskodawca jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach ww. programu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy otrzymanie dotacji stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i w jakim terminie należy uiścić należny podatek.

Czy otrzymane dotacje należy wykazać w zeznaniu podatkowym (jakim, w jakiej pozycji).

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa dotacja podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym brak obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest zwolnienie z opodatkowania dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem i montażem instalacji solarnej. W pozostałym zakresie zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są "inne źródła". Do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każdy przychód, który nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8.

Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Na podstawie przywołanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Stosownie do treści art. 400q ust. 1 powołanej ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnione są m.in. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 400q ust. 2 w zw. z ust. 4).

Zgodnie natomiast z treścią art. 401 ust. 3 powyższej ustawy przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z treścią uzupełnienia z dnia 19 października 2011 r., przyznana Wnioskodawcy dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została udzielona bez udziału środków europejskich (dotacja ta pochodzi ze środków publicznych stanowiących przychód Funduszu - inne środki). Zatem w przedstawionym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, gdyż niezbędnym warunkiem zwolnienia z opodatkowania na podstawie tego przepisu jest otrzymanie pomocy udzielonej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Należy zauważyć, iż katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zwolnienia od podatku kwot dopłat do oprocentowania kredytu udzielonych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W odniesieniu do tych przychodów nie zostało także wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie analizy wymaga również, oprócz wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy, treść art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż przedmiotowa dotacja została wypłacona z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak wyżej wskazano Fundusz ten jest państwową osobą prawną. Tym samym dotacje udzielone przez ten Fundusz w formie dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, jako uzyskane od podmiotu niewymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Z treści wskazanego przepisu jednoznacznie bowiem wynika, iż aby dotacja (i to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) mogła korzystać ze zwolnienia, to winna być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W konsekwencji analizowane przysporzenie - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy, dotację tę należy wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym została otrzymana, w wierszu "inne źródła". Dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami, wg stawki określonej skalą zawartą w treści art. 27 ust. 1 powołanej ustawy.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl