IBPBII/1/415-783/14/AŻ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-783/14/AŻ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-783/14/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) #8722; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do Biura - 25 września 2014 r.), uzupełnionym 11 i 15 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej:

* w części dotyczącej sporządzenia korekty PIT-11 w zakresie wskazania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu #8722; jest nieprawidłowe,

* w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z korektą deklaracji PIT-11 i PIT-4R w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 25 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-782/14/AŻ oraz IBPB II/1/415-783/14/AŻ wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 11 grudnia 2014 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 15 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Osoba współpracująca z Wnioskodawcą (Szkołą) w październiku oraz grudniu 2011 r. otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy odliczając 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Wykonana umowa była faktycznie umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W związku ze zmianą kwalifikacji umowy zachodzi konieczność sporządzenia korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wycofania składki zdrowotnej dla ww. osoby oraz korekty rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku ze zmianą kwalifikacji umowy cywilnoprawnej, nastąpi sporządzenie korekt list płac z tytułu umowy zlecenia, wycofana zostanie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Następnie zostanie ponownie naliczone wynagrodzenie dla ww. osoby współpracującej z Wnioskodawcą, tym razem z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W wyniku naliczenia listy płac zostanie przeliczona wysokość kosztów uzyskania przychodów (z 20% na 50%) oraz wzrośnie wysokość zaliczki na podatek dochodowy (tzn. wystąpi niedopłata zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

Wnioskodawca w roku 2011 zawarł z osobą współpracującą umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Zmiana kwalifikacji umowy była spowodowana nieprawidłowym jej zakwalifikowaniem i rozliczeniem.

Współpraca z Wnioskodawcą w 2011 r. polegała na wykonaniu dzieła przez osobę współpracującą, w postaci stworzenia materiałów źródłowych do przeprowadzenia szkolenia e-learningowego oraz opiece merytorycznej nad zajęciami online, w tym moderacji forum dyskusyjnego oraz odpowiadaniu na indywidualne zapytania uczestników szkolenia (w ciągu 48 h od zapytania) podczas trwania szkolenia.

Efekty pracy osoby współpracującej objęte były regulacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W treści umowy widnieją następujące zapisy o przeniesieniu praw autorskich:

1."Wykonawcy oświadczają, że będą im przysługiwać prawa autorskie do dzieła stanowiącego przedmiot umowy oraz że ich prawa autorskie do przedmiotowego dzieła nie są ograniczone prawami osób trzecich w zakresie objętym niniejszą umową.

2. Wykonawcy przenoszą na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:

a.

powielanie techniką drukarską i rozpowszechnianie tych egzemplarzy,

b.

utrwalanie w systemach informatycznych oraz na wszelkich nośnikach danych, w szczególności CD, DVD oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy,

c.

publiczne prezentowanie, wyświetlanie i odtwarzanie,

d.

wydrukowanie, eksploatowanie w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych,

e.

zwielokrotnianie dowolną techniką,

f.

rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu,

g.

publiczne wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i elektronicznych, publiczne prezentowanie, wyświetlanie i odtwarzanie,

h.

wykorzystywanie w inny sposób w związku z realizacją umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach, którego zawierana jest niniejsza umowa.

3. W ramach wynagrodzenia przedmiotowej umowy, Wykonawcy wyrażają zgodę na dokonywanie zmian w utworze i przenoszą na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym zwrot składki zdrowotnej, która została przekazana do ZUS w 2011 r., natomiast korekta list płac zostanie sporządzona w bieżącym okresie; na jakiej deklaracji wykazać tę sytuację.

2. Jak rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, która została przekazana do urzędu skarbowego w 2011 r. w prawidłowej wysokości przy kwalifikacji umowy jako umowa zlecenie, w sytuacji gdy korekta list płac zostanie sporządzona w bieżącym okresie... W wyniku zmiany rodzaju umowy wzrośnie wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych #8722; na jakiej deklaracji oraz za który rok należy wykazać tę sytuację.

3. Czy należy dokonać korekty deklaracji P1T-11 za rok 2011 oraz deklaracji PIT-4R za rok 2011 i dopłacić zaliczkę na podatek dochodowy czy może skutki korekty powinny zostać rozliczone w deklaracjach podatkowych za bieżący okres... (W sytuacji odniesienia skutków korekty na bieżący okres rozliczenia w deklaracji PIT-11 pojawią się ujemne wartości Powyższa sytuacja dotyczy roku 2011 a nie bieżącego okresu).

Po przeformułowaniu i doprecyzowaniu stanowiska Wnioskodawca wskazał, że należy przesłać do urzędu skarbowego i do podatnika korektę deklaracji PIT-11 za 2011 rok wraz z wyjaśnieniem (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W korygowanej deklaracji należy wykazać kwotę przychodu we właściwej pozycji na deklaracji podatkowej PIT-11, prawidłową kwotę kosztów uzyskania i dochodu oraz wysokość zaliczki jaka faktyczne została pobrana przez płatnika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w 2011 r. (deklaracja PIT-11 jest informacją o pobranych a nie należnych zaliczkach na podatek dochodowy).

Zdaniem Wnioskodawcy należy złożyć korektę deklaracji PIT-4R za 2011 rok, wykazać należną zaliczkę jaka winna była być pobrana przez Wnioskodawcę. W deklaracji PIT-4R winny być wykazane należne zaliczki a zatem takie, które winny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca jego obowiązków jako płatnika w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Jako, że mimo pouczenia zawartego w treści wezwania brak jednoznacznego wskazania przez Wnioskodawcę (poprzez sformułowanie pytania i zajęcie stanowiska), że jego wolą jest również wydanie interpretacji w przedmiocie zakwalifikowania do źródła przychodu wskazanego we wniosku wynagrodzenia osoby współpracującej z Wnioskodawcą oraz zastosowania właściwych kosztów uzyskania przychodu #8722; Organ uznał, iż w tym zakresie Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji. Organ przyjął zatem, iż w opisanej sytuacji zastosowanie znajdą podwyższone koszty uzyskania przychodu wskazane przez Wnioskodawcę gdyż owo twierdzenie stanowi element stanu faktycznego niepodlegający ocenie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.) koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a powołanej ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (...). Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 tej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż osoba współpracująca z Krajową Szkołą w październiku oraz grudniu 2011 r. otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy odliczając 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Wykonana umowa była faktycznie umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W związku z powyższym nastąpi ponowne przeliczenie wynagrodzenie dla ww. osoby współpracującej z Wnioskodawcą, tym razem z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W wyniku naliczenia listy płac zostanie przeliczona wysokość kosztów uzyskania przychodów (z 20% na 50%) oraz nastąpi wycofanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 81 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do brzmienia art. 81 § 2 cyt. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 79 § 2 pkt 2 ww. ustawy - prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ustawy - Ordynacja podatkowa odpowiedzialnością za nie wykonanie obowiązków polegających na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu świadczenia podatkowego wynikającego z zobowiązania podatkowego obarczono płatnika.

Naruszenie obowiązków płatnika może polegać m.in. na błędnym obliczeniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającym na jej zmniejszeniu lub podwyższeniu poprzez zastosowane w nieprawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodu.

Przechodząc natomiast do kwestii związanej z korektą informacji PIT-11 i PIT-4R zauważyć należy, iż powołany wyżej art. 81 ustawy - Ordynacja podatkowa daje płatnikowi taką możliwość. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie, wykaz oraz informację, do których składania obowiązani są, na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji #8722; o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym #8722; poprawnym już #8722; wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W związku z powyższym skoro Wnioskodawca #8722; z uwagi na niewłaściwą kwalifikację umowy cywilnoprawnej, z tytułu której w 2011 r. wypłacał wynagrodzenie #8722; błędnie wykazał kwotę kosztów uzyskania przychodu i kwotę dochodu, to w korygowanej deklaracji PIT-11 za 2011 r. Wnioskodawca powinien wskazać prawidłowe źródło przychodu.

W skorygowanej deklaracji PIT-11 winna jednak zostać uwzględniona zaliczka, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej wysokości w jakiej faktycznie zostały pobrane przez Wnioskodawcę. Informacja PIT-11 winna odzwierciedlać stan faktyczny. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a zatem nie jest informacją o należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Korektę deklaracji PIT-11 wraz z wyjaśnieniem przyczyn jej złożenia Wnioskodawca winien przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.

Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy w korygowanej informacji PIT-11 winny zostać wskazane jedynie takie koszty uzyskania przychodu jakie faktycznie zostały uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczki (pkt 5 objaśnień do formularza PIT-11 wersja 19 stosowana do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r. jednoznacznie wskazuje, iż koszty winny być wykazane w kwocie w jakiej faktycznie zostały w roku podatkowym uwzględnione).

W przedmiotowej sprawie należy również dokonać korekty deklaracji PIT-4R za 2011 r. Korygując deklaracje PIT-4R Wnioskodawca postąpi prawidłowo wykazując należną zaliczkę, czyli taką, jaka winna była być przez płatnika (Wnioskodawcę) pobrana w związku z ciążącymi na nim obowiązkami płatnika, nałożonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W deklaracji PIT-4R winny bowiem być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli Wnioskodawca (płatnik) istotnie - jak twierdzi (kwestia ta nie jest przedmiotem interpretacji, gdyż zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca to zagadnienie podał jako element stanu faktycznego nie podlegający ocenie) #8722; w roku 2011 pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie niższej niż była ona należna i do organu podatkowego została odprowadzona zaliczka w kwocie zaniżonej, to wówczas różnica pomiędzy zaliczkami pobranymi i odprowadzonymi a należnymi stanowi zaległość podatkową, od której należne są odsetki za zwłokę.

W myśl art. 26 ustawy - Ordynacja podatkowa podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Odpowiedzialność podatnika za niektóre zobowiązania ogranicza jednak art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej). Art. 30 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wydania przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.

Z powyższych uregulowań wynika, że odpowiedzialność płatnika dotyczy podatku niepobranego lub podatku pobranego a nie wpłaconego. Zobowiązanie płatnika nie jest jednak oderwane od zobowiązania podatkowego podatnika. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 26a Ordynacji podatkowej, obciążony podatkiem jest podatnik, a rola płatnika polega na dopełnieniu czynności wskazanych w art. 8 Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatek został zapłacony przez podatnika, to w dniu dokonania tej zapłaty wygasa zobowiązanie płatnika. Nie oznacza to jednak zwolnienia płatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym był on obowiązany dokonać wpłaty zaliczki, do dnia wpłaty podatku przez podatnika.

Zatem Wnioskodawca winien dokonać wpłaty do organu podatkowego zaległych, a nie pobranych przez niego w odpowiedniej wysokości zaliczek jakie były należne w roku 2011 wraz z wymaganymi odsetkami za zwłokę. Przy czym jeśli zaległości te zostały uregulowane przez podatnika (np. w złożonej korekcie zeznania), to Wnioskodawca jako płatnik, będzie zobowiązany jedynie do wpłacenia na konto urzędu skarbowego odsetek od tych zaległości.

Wobec powyższej argumentacji stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej sporządzenia korekty PIT-11 w zakresie wskazania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu #8722; jest nieprawidłowe. W pozostałej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl