Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-765/11/HK
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendium przyznawanego przez instytut naukowy osobom zatrudnionym w instytucie, które rozpoczęły przewód doktorski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu do Organu - 24 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 7 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium przyznanego osobom zatrudnionym przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2011 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania stypendium przyznanego osobom zatrudnionym przez Wnioskodawcę.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 29 września 2011 r. Znak: IBPB II/1/415-765/11/HK, IBPB II/1/415-766/11/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 7 października 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest instytutem naukowym zarejestrowanym w rejestrze instytutów naukowych.... W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) Wnioskodawca zamierza podpisać z osobami fizycznymi, spełniającymi przesłanki tegoż rozporządzenia umowy stypendialne.

Osoby te będą miały dwojaki stosunek do Wnioskodawcy:

1.

osoby fizyczne zatrudnione przez Wnioskodawcę na część etatu - 1/10 etatu lub 1/5 etatu, przy czym suma dochodu z tego tytułu na pewno nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,

2.

osoby fizyczne nie połączone z Wnioskodawcą żadną umową o charakterze umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp.

Przewody doktorskie tematycznie łączą się z zakresem badań Wnioskodawcy i mogą być przez Wnioskodawcę wykorzystane w jego pracach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaki jest zakres zwolnienia przedmiotowego wymienionego w pkt 39 art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, w powiązaniu z przyznanymi stypendiami przez osobę prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

Zdaniem Wnioskodawcy, w obu kategoriach stypendystów, kwoty stypendium będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego i nie będą opodatkowane podatkiem od dochodów osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest opodatkowanie stypendium przyznanego osobom zatrudnionym przez Wnioskodawcę. W pozostałym zakresie zostanie wydana interpretacja indywidualna nr IBPB II/1/415-766/11/HK.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) osobom, którym wszczęto przewód doktorski, mogą być przyznawane stypendia.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, w tym:

1.

tryb i kryteria przyznawania stypendiów, uzależniając możliwość ich otrzymania od stopnia zaawansowania rozprawy;

2.

tryb i kryteria cofania i zwrotu stypendiów w przypadku niewykazywania dostatecznych postępów w pracy naukowej;

3.

organ uprawniony do podejmowania decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2;

4.

maksymalny okres, na który stypendia mogą być przyznawane;

5.

wysokość stypendiów doktorskich w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego dla asystenta w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Na podstawie wskazanego art. 22 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski. Stypendium doktorskie jest przyznawane przez pracodawcę, osobę prawną lub fizyczną, zwanych dalej "organem przyznającym stypendium" (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Wobec powyższego organem przyznającym stypendium może zostać:

1.

pracodawca lub

2.

osoba prawna lub

3.

osoba fizyczna.

Jednocześnie na podstawie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawa o... z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619) instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytutów..., zwanego dalej "rejestrem". Wpis do rejestru wywołuje takie same skutki prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). Tym samym instytut naukowy zarejestrowany w rejestrze instytutów naukowych... posiada osobowość prawną.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2011 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski Wnioskodawca - będący instytutem naukowym zarejestrowanym w rejestrze instytutów naukowych... - zamierza podpisać z osobami fizycznymi, spełniającymi przesłanki tegoż rozporządzenia umowy stypendialne. Osoby te będą zatrudnione przez Wnioskodawcę na część etatu - 1/10 etatu lub 1/5 etatu, przy czym suma dochodu z tego tytułu na pewno nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Przewody doktorskie tematycznie łączą się z zakresem badań Wnioskodawcy i mogą być przez Wnioskodawcę wykorzystane w jego pracach.

Przenosząc wskazane przepisy prawa na grunt przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż stypendium otrzymane przez osoby fizyczne, z którymi - po spełnieniu przez te osoby warunków zawartych w treści cyt. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wnioskodawca zamierza podpisać umowy stypendialne, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym powyższe stypendia będą wypłacane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, a mianowicie na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski, wydanego w związku z treścią art. 22 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca zamierza podpisać umowy stypendialne jedynie z osobami fizycznymi, spełniającymi przesłanki tegoż rozporządzenia. Jednocześnie wskazać należy, iż Wnioskodawca będzie - na podstawie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia - podmiotem uprawnionym do przyznawania stypendiów, gdyż będzie pracodawcą osób otrzymujących stypendium i jednocześnie jest osobą prawną, tj. wymienioną w treści powyższego przepisu.

Zatem zostaną spełnione warunki zawarte w treści art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychód ten korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, do wysokości określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl