IBPBII/1/415-746/09/BD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-746/09/BD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-746/09/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 31 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.

Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał braki formalne, pismem z dnia 18 sierpnia 2009 r. Znak: IBPB II/1/415-625/BD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 31 sierpnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży w salonach sprzedaży. Prowadzi księgi rachunkowe. Zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę jak i na umowy zlecenia. Treść umowy zlecenia określa wysokość wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, którym jest jeden miesiąc. Zdarzają się sytuacje gdy zgodnie z umową za cały miesiąc wykonywanej zleconej czynności zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie przekraczające 200 zł, jednak wypłacona należność jest niższa od kwoty 200 zł, np. na skutek wcześniejszego rozwiązania umowy zlecenia. Zapisy umowy przewidują, iż w przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia. Ponadto w przypadku rozwiązania umowy zlecenia sporządzane jest pismo z informacją, iż wynagrodzenie zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego wykonywania czynności określonych w umowie. W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca dodał, iż z treści zawartych umów zlecenia wynika miesięczna kwota należności za wykonanie umowy zlecenia i kwota ta przekracza 200 zł miesięcznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wyżej wymieniona należność powinna być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym w wysokości 18% przychodu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy powinna być pobrana zaliczka na podatek w wysokości 18% przychodu.

Zdaniem wnioskodawcy, wymieniona należność powinna być opodatkowana ryczałtem, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a w przypadku gdy suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą nie będącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów). Umowa zlecenia przewiduje wynagrodzenie za wykonanie zlecenia w całości, jednakże zawiera również informację, że w sytuacji nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia. W momencie zawierania umowy zlecenia wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, iż zlecenie to nie zostało wykonane zgodnie z umową.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 8 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody osób z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a cytowanej powyżej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

W myśl art. 30 ust. 3 zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zauważyć należy, iż powołany powyżej przepis odwołuje się do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9, a zatem obejmuje również dochody, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 powołanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż zawierane przez niego umowy zlecenia określają wysokość wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, którym jest jeden miesiąc, a kwota tegoż wynagrodzenia przekracza 200 zł. Zdarzają się sytuacje gdy zgodnie z umową za cały miesiąc wykonywanej zleconej czynności zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie przekraczające 200 zł, jednak wypłacona należność jest niższa od kwoty 200 zł, np. na skutek wcześniejszego rozwiązania umowy zlecenia bądź wskutek nienależytego wykonania zlecenia zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia.

W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że skoro z zawartej umowy zlecenia wynika miesięczna kwota wynagrodzenia i przekracza ona 200 zł, to oznacza, że nie są spełnione warunki do zastosowania ryczałtu, tym samym wnioskodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek. Aby bowiem przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mógł mieć zastosowanie, to z treści umowy zlecenia winna wynikać określona miesięczna kwota należności i kwota tej należności nie powinna przekraczać 200 zł.

W przypadku, gdy zlecenie wykonania określonej usługi zawiera określoną miesięczną kwotę, a jej suma przekracza 200 zł, to płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek, nawet wówczas, gdy ostatecznie należność za miesiąc byłaby niższa niż 200 zł na skutek wcześniejszego rozwiązania umowy zlecenia bądź w sytuacji nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty.

W związku z tym, w opisanym stanie faktycznym, przychód zleceniobiorców, którzy mają w umowie zlecenia określoną miesięczną kwotę należności przekraczającą kwotę 200 zł, powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. według 18% stawki podatku dochodowego z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu, nawet w sytuacji, gdy ostatecznie wypłacona kwota z tytułu umowy zlecenia nie przekroczy 200 zł.

Stanowisko wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl