IBPBII/1/415-728/09/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-728/09/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zwrotu w 2009 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją członka Spółdzielni z zajmowanego lokalu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zwrotu w 2009 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją członka Spółdzielni z zajmowanego lokalu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Członek Spółdzielni w 1976 r. otrzymał mieszkanie na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. Dokonał wpłaty obowiązującego wkładu mieszkaniowego w kwocie 24.800,00 zł - po denominacji 2,48 zł. Spłacił również kredyt mieszkaniowy w kwocie 10,68 zł - ogółem 71% kosztów budowy mieszkania. W maju 2009 r. ww. spółdzielcze prawo do lokalu wygasło po pisemnej rezygnacji z zajmowanego lokalu. Zwrot wkładu mieszkaniowego ustalony został zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. Z art. 11 ust. 2#61446; wynika, że w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal nominalną kwotę umorzenia kredytu. Wartość rynkowa mieszkania zgodnie z wyceną wynosi 63.700,00 zł, nominalna kwota umorzenia kredytu - 5.34 zł. Członek otrzymuje zwrot wkładu mieszkaniowego - 63.694,66 zł, który przewyższa wpłacony 71% koszt budowy mieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy różnica pomiędzy wkładem mieszkaniowym uiszczonym a otrzymanym - 63.681,50 zł, wyliczonym zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. podlega opodatkowaniu.

2.

Jaką informację Spółdzielnia obowiązana jest wystawić w związku ze zwrotem wkładu.

Zdaniem wnioskodawcy, rozliczenie mieszkania i zwrot wkładu wg ustawy z dnia 14 czerwca o spółdzielniach mieszkaniowych - nie podlegają opodatkowaniu. Obowiązujący do dnia 30 lipca 2007 r. art. 12#61447; ustawy o spółdzielniach stanowił, iż zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 11#61446; ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5 jest dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów uchylenie z dniem 31 lipca 2007 r. art. 12#61447; w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie zmienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacji prawnopodatkowej członków spółdzielni, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. zawarli umowę przeniesienia własności lokali. A zatem jeżeli przeniesienie własności lokalu bez wpłaty uzupełniającej wkład mieszkaniowy do wartości rynkowej mieszkania nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - to rozliczenie wkładu za zwrócone do Spółdzielni mieszkanie, wyliczone zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. również nie powinno podlegać podatkowi. Przy przeniesieniu własności lokalu Spółdzielnia przekazuje członkowi mieszkanie w odrębną własność za dopłatą nominalnej kwoty umorzonego kredytu mieszkaniowego, natomiast jeżeli członek zwraca do spółdzielni mieszkanie otrzymuje zwrot wkładu mieszkaniowego w wysokości aktualnej wartości mieszkania pomniejszonej o nominalną wartość umorzenia kredytu mieszkaniowego.

Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca uchwalając w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 11 ust. 2#61446; zrównał prawa członków spółdzielni posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zarówno dla członków dokonujących przekształcenia prawa w odrębną własność jak i dla tych, którzy zajmowane mieszkanie zwrócą spółdzielni.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu obowiązującym po 31 lipca 2007 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Na podstawie art. 11 ust. 11 ww. ustawy spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

1.

jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2.

jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za 6 miesięcy.

Stosownie do art. 11 ust. 13 tej ustawy do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze spółdzielni.

W myśl art. 11 ust. 14 ww. ustawy z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 i 12, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.

Na podstawie art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ustawy).

W myśl art. 11 ust. 24 ww. ustawy warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest opróżnienie lokalu.

Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być osiągane przez podatnika w związku z wykonywaniem przez niego różnych czynności faktycznych i prawnych, które zostały sklasyfikowane przez ustawodawcę według źródeł przychodów. Katalog źródeł przychodów zawarty jest w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co oznacza, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne niż te, które zostały w nim wymienione.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż członek Spółdzielni w 1976 r. otrzymał mieszkanie na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Dokonał wpłaty obowiązującego wkładu mieszkaniowego w kwocie 24.800,00 zł - po denominacji 2,48 zł. Spłacił również kredyt mieszkaniowy w kwocie 10,68 zł - ogółem 71% kosztów budowy mieszkania. W maju 2009 r. ww. spółdzielcze prawo do lokalu wygasło po pisemnej rezygnacji z zajmowanego lokalu. Zwrot wkładu mieszkaniowego ustalony został zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r., tj. na podstawie art. 11 ust. 2#61446;. Wartość rynkowa mieszkania zgodnie z wyceną wynosi 63.700,00 zł, nominalna kwota umorzenia kredytu - 5.34 zł. Członek otrzymuje "zwrot wkładu mieszkaniowego" - 63.694,66 zł, który przewyższa wpłacony 71% koszt budowy mieszkania.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wypłacona przez wnioskodawcę różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu, o której mowa w art. 11 ust. 2#61446; ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (a nie jak twierdzi we wniosku wnioskodawca: zwrot wkładu mieszkaniowego ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.) a potrąceniami, o których mowa w art. 11 ust. 2#61447; tej ustawy - stanowi przychód osoby uprawnionej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym na wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym informacji PIT-8C.

Ponadto należy zauważyć, iż powołany przez wnioskodawcę przepis art. 12#61447; ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym do 30 lipca 2007 r.), który z dniem 31 lipca 2007 r. przestał obowiązywać stanowił, iż zmniejszenie płatności członka na pokrycie różnicy między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 pkt 5, jest dochodem członka niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fakt stwierdzenia przez Ministerstwo Finansów, że uchylenie z dniem 31 lipca 2007 r. ww. art. 12#61447; nie zmienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sytuacji prawnopodatkowej członków Spółdzielni, którzy po wejściu w życie ustawy zmieniającej z dnia 14 czerwca 2007 r. zawarli umowę przeniesienia własności lokali, nie może być podstawą do przyjęcia, iż jak stwierdził wnioskodawca - rozliczenie mieszkania i "zwrot wkładu" wg ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. nie podlega opodatkowaniu.

Nie można również przyjąć, że ustawodawca uchwalając w ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 11 ust. 2#61446; zrównał prawa członków spółdzielni posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zarówno dla członków dokonujących przekształcenia prawa w odrębną własność jak i dla tych, którzy zajmowane mieszkanie zwrócą do Spółdzielni. W związku z przeniesieniem własności lokali na zasadach określonych w art. 12, art. 17#61446;#61449; ust. 1 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r., czy też ustanowienie odrębnej własności na zasadach art. 18 ust. 1 tej ustawy nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma bowiem przysporzenia w majątku członka spółdzielni. Natomiast wypłacona w 2009 r. przez wnioskodawcę różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu, o której mowa w art. 11 ust. 2#61446; ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a potrąceniami, o których mowa w art. 11 ust. 2#61447; ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - stanowi przychód osoby uprawnionej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl