IBPBII/1/415-712/13/BD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-712/13/BD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-712/13/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu do Organu - 8 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród wydanych uczestnikom programu konkursowego organizowanego przez Wnioskodawcę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania nagród wydanych uczestnikom programu konkursowego organizowanego przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza założyć na stronach internetowych portal "A", na którym realizować będzie program konkursowy "A". Program ten będzie powszechnie dostępny, tzn. każda zainteresowana osoba będzie mogła dokonać stosownej rejestracji i stać się jego uczestnikiem. Istota uczestnictwa opierała się będzie na współzawodnictwie w zbieraniu punktów i zdobywaniu nagród.

Jako administrator portalu "A" Wnioskodawca umożliwi zamieszczanie na jego stronach ogłoszeń interaktywnych. Zadaniem uczestników programu konkursowego "A" będzie przeglądanie zamieszczonych ogłoszeń zgodnie z zawartym w nich opisem oraz ich opiniowanie. Za potwierdzoną aktywność przejawiającą się przejrzeniem ogłoszenia i jego zaopiniowaniem uczestnik otrzymywać będzie punkty. Uzyskaną w ten sposób odpowiednią ilość punktów będzie też mógł zamieniać na nagrody. Przeglądanie i opiniowanie ogłoszeń będzie miało charakter konkursowy, oparty na współzawodnictwie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami programu konkursowego "A". Wynikało to będzie z faktu, że każde zamieszczone ogłoszenie będzie podlegało przejrzeniu przez z góry określoną liczbę uczestników, przy czym każdy uczestnik będzie mógł dane ogłoszenie przejrzeć i zaopiniować tylko raz. W konsekwencji ci uczestnicy, którzy zdecydują się pierwsi przejrzeć i zaopiniować dane ogłoszenie interaktywne, w wyniku współzawodnictwa pozbawią takiej możliwości pozostałych uczestników programu konkursowego "A".

Zamieszczanie ogłoszeń interaktywnych na stronach portalu "A" będzie odpłatne. Z uzyskiwanych opłat utrzymywany będzie portal oraz finansowane będą nagrody. Jednocześnie możliwe do zdobycia nagrody stanowić będą dla uczestników programu konkursowego "A" zachętę do przeglądania i opiniowania zamieszczanych ogłoszeń. Zamieszczający ogłoszenie podejmował będzie decyzję, dla jakiej liczby uczestników programu konkursowego "A" ogłoszenie będzie dostępne (ile różnych uczestników będzie mogło przejrzeć i zaopiniować ogłoszenie) oraz jaka za przejrzenie i zaopiniowanie ogłoszenia przysługiwała będzie ilość punktów. W zależności od decyzji, co do liczby uczestników, dla których ogłoszenie będzie dostępne, oraz ilości przyznawanych punktów, kalkulowana też będzie opłata za zamieszczenie ogłoszenia na portalu "A".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydanie uczestnikowi programu konkursowego "A" zdobytej nagrody rodzić będzie dla Wnioskodawcy, jako płatnika, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, każda ocena ciążącego na płatniku obowiązku poboru podatku musi być rozpatrywana przez pryzmat obowiązków podatkowych, jakie ciążą na podatniku. Konstatacja ta jest przy tym wręcz oczywista, bowiem pobór podatku przez płatnika jest możliwy o tyle, o ile konieczność poniesienia jego ciężaru przez podatnika wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Powyższy stan rzeczy przesądza też o tym, że ustalenie obowiązku poboru podatku od wydawanych uczestnikom programu konkursowego "A" nagród, poprzedzone musi być analizą przepisów podatkowych pod kątem wyjaśnienia, w jaki sposób nagrody te powinny zostać opodatkowane.

Wskazać zatem wypada, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody (przychody) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 tej ustawy, w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolne od opodatkowania są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł. Zwolnienie to nie dotyczy przy tym nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przenosząc wskazane przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać wypada, że otrzymanie przez uczestnika programu konkursowego "A" nagrody będą niewątpliwie efektem wygrania współzawodnictwa w zbieraniu punktów. W konsekwencji, co do zasady, otrzymana nagroda będzie podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, uregulowanym w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można jednocześnie pominąć, że Internet zalicza się do grupy środków masowego przekazu. Pojęcie to w obowiązującym obecnie systemie prawnym nie zostało zdefiniowane. Zważyć jednak trzeba, że środki masowego przekazu, to środki masowego komunikowania się, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia i instytucje, za pomocą których kieruje się określone treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Przy tak szeroko postrzeganym i definiowanym pojęciu środków masowego przekazu uznać należy, że pojęcie to, użyte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma charakter otwarty. Wraz z rozwojem technologii i dokonującym się postępem, pojawiają się coraz to nowe środki masowego przekazu. Niewątpliwie Internet jest też jednym z nich. Dzięki swojej powszechności, dostępności i łatwości korzystania staje się coraz częściej bardziej powszechny niż prasa, a nawet radio czy telewizja. Dlatego też nie może budzić sporu, że organizowany na portalu "A" program konkursowy "A", zaliczać się będzie do grupy konkursów organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu. W konsekwencji zaś uzyskane w wyniku uczestnictwa nagrody będą korzystały ze zwolnienia od podatku przewidzianego w ww. przepisie.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe regulacje prawne, a przechodząc do kwestii obowiązków, jakie spoczywać będą na Wnioskodawcy jako płatniku, wskazać trzeba, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 powyższej ustawy. Ponadto w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z przytoczonych regulacji prawnych wynika więc, że wydając uczestnikowi programu konkursowego "A" nagrodę, Wnioskodawca obowiązany będzie do poboru od wartości tej nagrody zryczałtowany podatek dochodowy o stawce 10%. Odstępstwo od tej zasady będzie miało natomiast miejsce jedynie w przypadku, gdy wartość wydawanej nagrody nie przekroczy kwoty 760,00 zł, bowiem w tej sytuacji uzyskana przez uczestnika programu nagroda będzie korzystała z przysługującego mu zwolnienia. Odnotowania też wymaga, że jeśli nagroda będzie miała charakter rzeczowy, to przed jej wydaniem uczestnik programu konkursowego "A" powinien uregulować na rzecz Wnioskodawcy należny od tej nagrody podatek. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o nagrody rzeczowo-finansowe, również w tym przypadku od wydanej nagrody Wnioskodawca powinien pobrać podatek potrącając go z jego części finansowej, jeżeli natomiast część ta nie pokryje podatku należnego od wartości całej nagrody, to przed wydaniem nagrody brakującą różnicę powinien na rzecz Wnioskodawcy uregulować uczestnik portalu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 ww. ustawy określono źródła przychodów wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia "środki masowego przekazu", do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, iż są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako "mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet".

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej.

Niezależnie od powyższych rozważań zaznaczyć należy, że analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego trudno uznać, iż Wnioskodawca będzie organizował konkurs i przekazywał nagrody za określone osiągnięcia. Wskazał on bowiem, iż program konkursowy, który Wnioskodawca zamierza zrealizować będzie powszechnie dostępny, tzn. każda zainteresowana osoba będzie mogła dokonać stosownej rejestracji i stać się jego uczestnikiem. Istota uczestnictwa opierała się będzie na współzawodnictwie w zbieraniu punktów i zdobywaniu nagród. Przeglądanie i opiniowanie ogłoszeń będzie miało charakter konkursowy, oparty na współzawodnictwie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami programu konkursowego "A". Wynikało to będzie z faktu, że każde zamieszczone ogłoszenie będzie podlegało przejrzeniu przez z góry określoną liczbę uczestników, przy czym każdy uczestnik będzie mógł dane ogłoszenie przejrzeć i zaopiniować tylko raz. W konsekwencji ci uczestnicy, którzy zdecydują się pierwsi przejrzeć i zaopiniować dane ogłoszenie interaktywne, w wyniku współzawodnictwa pozbawią takiej możliwości pozostałych uczestników programu konkursowego "A".

Stąd oceniając przedstawiony powyżej opis, w kontekście wskazanych definicji konkursu, brak jest podstaw do twierdzenia, że w tym przypadku będziemy mieć do czynienia z konkursem, nie występują tu bowiem podstawowe elementy tego typu przedsięwzięcia jak rywalizacja, wyłonienie najlepszych uczestników itp., gdyż fakt przejrzenia i zaopiniowania danego ogłoszenia przez ograniczoną liczbę uczestników pozbawia już takiej możliwości pozostałych uczestników programu konkursowego. Z tego względu do otrzymanych przez uczestników nagród nie może mieć zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe, gdyż nie została spełniona już pierwsza przesłanka zwolnienia. Organizowane przedsięwzięcie nie jest bowiem konkursem. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymują bowiem w efekcie odpłatność za przeglądanie i opiniowanie ogłoszeń. A jako, że liczba wymaganych opinii jest ograniczona, to odpłatność otrzymuje ściśle określona grupa osób, utworzona z tych, które jako jedne z pierwszych taką opinię wyraziły.

Abstrahując od tego, iż w przedmiocie sprawy nie mamy do czynienia z konkursem zwrócić należy uwagę, że brak jest podstaw do zastosowania omawianego zwolnienia również z tego powodu, że opisane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie nie zostało zorganizowane przez środek masowego przekazu. Tut. Organ podatkowy nie ma wątpliwości, iż Internet jest środkiem masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania konkursów w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 cyt. ustawy podatkowej wskazuje bowiem, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do konkursów organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w konkursie będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie przesłanki, czyli konkurs będzie nie tylko emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowany.

Zatem zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku Wnioskodawca zamierza założyć na stronach internetowych portal "A", na którym realizował będzie program konkursowy "A", co oznacza iż nie jest on instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

W konsekwencji do omawianych nagród nie będzie miało zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy (niezależnie od ich wysokości).

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, iż w przedstawionym zdarzeniu zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opisane przedsięwzięcie nie może być nazwane konkursem, gdyż nie będą w nim występowały elementy takie jak współzawodnictwo oraz wyłonienie najlepszego uczestnika, a ponadto organizatorem programu nie jest instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Tak więc, wartość wygranych w przedmiotowym programie konkursowym nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również nie będzie opodatkowana na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem uzyskana nagroda (jej wartość) stanowić będzie dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, co stanowi, iż na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek wystawienia stosownej informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl