IBPBII/1/415-71/10/MK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-71/10/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniach 24 marca 2010 r. i 19 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismami z dnia 24 marca 2010 r. i 19 kwietnia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-71/10/MK wezwano wnioskodawczynię do jego uzupełnienia.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniach 24 marca 2010 r. i 19 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1993 r. zmarli rodzice wnioskodawczyni. W domu rodzinnym została jedyna jej siostra, która w grudniu 2008 r. zmarła. W maju 2009 r. wnioskodawczyni przeprowadziła sprawy spadkowe, natomiast ze względu na odległość i na stan zdrowia w sierpniu 2009 r. sprzedała odziedziczony majątek. Za połowę spadku po rodzicach wnioskodawczyni zapłaciła podatek. W Urzędzie Skarbowym została poinformowana, iż może być zwolniona z płacenia podatku od sprzedaży jeżeli spełni określone warunki mimo, że nie upłynęło 5 lat ochronnych (dotyczy części po zmarłej siostrze - 2008 r.).

Z uzupełnienia wniosku z dnia 24 marca 2010 r. i 19 kwietnia 2010 r. wynika, iż przedmiotem wniosku o interpretację jest sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem. Wnioskodawczyni wyceniła budynek z gruntem na kwotę 120.000 zł, wartość ta została przyjęta przez Urząd Skarbowy na terenie, którego znajdowała się posesja. Wnioskodawczyni nabyła po rodzicach 1/2 cześć nieruchomości, siostra 1/2. Rodzice zmarli w latach 1991 i 1993. Za swoją część po rodzicach zapłaciła 2.900 zł podatku, ponieważ w latach kiedy zmarli obowiązywały takie przepisy podatkowe. Wartość spadku po siostrze wynosi 60.000 zł. Ta wartość jest istotą sprawy. Ponieważ posesję z domem wnioskodawczyni sprzedała w sierpniu 2009 r. żeby być zwolnioną z płacenia podatku od części po siostrze musiałoby upłynąć 5 lat. W Urzędzie Skarbowym udzielono informacji, iż wnioskodawczyni może być zwolniona z płacenia tego podatku jeżeli udokumentuje, że mieszkała w rodzinnym domu przynajmniej 1 rok lub przedstawi rachunki remontu mieszkania, w którym obecnie mieszka z córką, a u której ma zagwarantowane dożywotnie mieszkanie. Mieszkanie to należało do wnioskodawczyni, które po śmierci męża przekazała córce. W domu rodzinnym mieszkała od urodzenia, tj. od 1940 r. do 1959 r.

W uzupełnień tych wynika ponadto, że 1/2 powierzchni gruntu (część po zmarłej siostrze - grudzień 2008 r.) wynosi 500 m#178;. Cena na tym terenie wynosi 30 zł za 1 m#178;. Do zapłaty jest 2.850 zł. Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z wyciągiem z urzędu meldunkowego jak również decyzję Urzędu Skarbowego zatwierdzającego wartość nabytego w spadku budynku wraz z gruntem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wnioskodawczyni może być zwolniona z płacenia podatku od sprzedaży nabytego majątku, jeżeli nie upłynęło 5 lat ochronnych, a była zameldowana w rodzinnym domu od 1940 r. do 1959 r. czyli 19 lat.

2.

Jeżeli odpowiedź na poprzednie pytanie będzie dla wnioskodawczyni niekorzystna, to czy może otrzymać ulgę podatkową przedstawiając rachunki przeprowadzonego remontu mieszkania.

3.

Czy jej interpretacja przepisu jest właściwa.

Według wnioskodawczyni, w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może ona skorzystać z ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą domu. Wnioskodawczyni podkreśla, iż powołany przepis dotyczy tylko budynku, a nie gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Z analizy wniosku wynika, iż w 1991 r. i 1993 r. zmarli rodzice wnioskodawczyni. W domu rodzinnym została jedyna jej siostra, która w grudniu 2008 r. zmarła. W maju 2009 r. wnioskodawczyni przeprowadziła sprawy spadkowe, natomiast ze względu na odległość i na stan zdrowia w sierpniu 2009 r. sprzedała odziedziczony majątek. Z wniosku wynika również, iż w domu rodzinnym mieszkała od urodzenia, tj. od 1940 r. do 1959 r., że złożyła odpowiednie oświadczenie do właściwego Urzędu Skarbowego wraz z wyciągiem z urzędu meldunkowego jak również decyzją Urzędu Skarbowego zatwierdzającego wartość nabytego w spadku budynku wraz z gruntem.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku przez wnioskodawczynię jest data śmierci spadkodawców, tj. rodziców (1991 r. i 1993 r.) i siostry (2008 r.). Tak więc wnioskodawczyni - nieruchomość, w części odziedziczonej po zmarłych rodzicach nabyła w 1991 r. i 1993 r., natomiast po zmarłej siostrze - w 2008 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W związku z faktem, że wnioskodawczyni część nieruchomości nabyła w 1991 r. i 1993 r., kwota uzyskana ze sprzedaży tej części w 2009 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu, gdyż sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się do opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w części odpowiadającej nieruchomości nabytej przez wnioskodawczynię po zmarłej w 2008 r. siostrze, należy w pierwszej kolejności wskazać właściwe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które regulują zasady opodatkowania tegoż przychodu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W związku z tym, że część przedmiotowej nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku (po zmarłej siostrze) w 2008 r., to do ustalenia skutków podatkowych sprzedaży tej części nieruchomości, zgodnie z treścią zacytowanego przepisu przejściowego, należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.

W konsekwencji wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., ponieważ ma ono zastosowanie do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy nabytych lub wybudowanych po 1 stycznia 2009 r.

Jednakże stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy).

Należy jednakże zaznaczyć, iż stosownie do art. 8 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

* okresu zameldowania na pobyt stały nie krótszego niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,

* złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Jeżeli zatem zostaną spełnione powyższe warunki podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia należnego mu przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga meldunkowa).

Należy jednak zaznaczyć, iż zwolnieniem określonym w tym przepisie objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży w 2009 r. gruntu lub udziału w gruncie związanego z tym budynkiem podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie został on objęty dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 126 tej ustawy jako zwolniony.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez wnioskodawczynię ze sprzedaży w 2009 r. zabudowanej nieruchomości - w części nabytej po zmarłej siostrze w 2008 r. - będzie korzystał ze zwolnienia w części przypadającej na przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego, ponieważ spełniony został warunek zameldowania w ww. budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i spełniony został równocześnie warunek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ww. ustawy zmieniającej. Opodatkowaniu będzie natomiast podlegała kwota przychodu w części odpowiadającej przychodowi uzyskanemu ze sprzedaży gruntu.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży tejże nieruchomości, która została nabyta w spadku po rodzicach w 1991 r. i 1993 r. nie podlega opodatkowaniu, bowiem w tej części sprzedaż nie będzie stanowiła źródła przychodu, gdyż sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Do wniosku wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl