IBPBII/1/415-709/12/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-709/12/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 7 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy:

* w części dotyczącej zakwalifikowania zapłaconych przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, za zleceniobiorcę - w tej części, w której winny być one pokryte (potrącone) z dochodów zleceniobiorcy - do przychodów zleceniobiorcy, podlegających opodatkowaniu - jest nieprawidłowe,

* w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - jako zleceniodawca - zatrudnia, na podstawie umowy zlecenia, osoby fizyczne. Z racji zawartych umów Wnioskodawca dokonuje na rzecz zleceniobiorców wypłat wynagrodzeń, do których zastosowanie mają przepisy art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przychodów osiąganych z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia oraz pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami art. 41 ww. ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Wnioskodawca ustalił, że od umów jednego ze zleceniobiorców w okresie od stycznia 2010 r. do maja 2012 r. nie naliczał składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wskutek tego zleceniobiorcy zostało wypłacone wynagrodzenie wyższe niż należne (niepomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne), a ponadto została naliczana wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne i wyższa zaliczka na podatek dochodowy.

W oświadczeniu złożonym Wnioskodawcy zleceniobiorca podał, że prowadzi działalność gospodarczą, od której odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Zleceniobiorca jest również emerytem pobierającym świadczenie z wojskowego biura emerytalnego. W wyniku zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (bez kodu osoby mającej prawo do emerytury lub renty) zleceniobiorca we własnym zakresie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe i na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, które w tej sytuacji były nienależne. Należne i obowiązkowe były natomiast składki od wynagrodzeń otrzymywanych przez zleceniobiorcę od Wnioskodawcy (jako zleceniodawcy). W związku z powyższym, po wykryciu błędu, w czerwcu 2012 r. Wnioskodawca (zleceniodawca) dokonał korekty deklaracji rozliczeniowych DRA oraz raportów imiennych RCA za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. oraz wpłacił w całości zaległe składki na ubezpieczenie społeczne, w części obciążającej zleceniodawcę. Zleceniobiorca natomiast dokonał korekty zgłoszenia do ubezpieczeń z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wpłacone z tego tytułu (nienależne) składki na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe i na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych polecił przeksięgować w poczet należnych składek emerytalno-rentowych z tytułu umowy zlecenia u Wnioskodawcy - na tą część, która obciąża zleceniobiorcę. Wskutek tego przeksięgowania zostały zapłacone całe zaległe składki (należne od zleceniobiorcy) za rok 2010 oraz znaczna część składek za rok 2011. W związku z tym, w ślad za złożonymi korektami, w lipcu 2012 r. Wnioskodawca - jako płatnik - zapłacił do zakładu ubezpieczeń społecznych resztę należnych składek (obciążających zleceniobiorcę) za rok 2011 i składki za rok 2012. W wyniku tych operacji Wnioskodawca zapłacił więc ze swoich środków za zleceniobiorcę część składek emerytalno-rentowych za 2011 r. i należne składki za rok 2012. Prawidłowo składki te winny zostać potrącone z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy. Na podstawie ustnych ustaleń poczynionych przez Wnioskodawcę i zleceniobiorcę już po wykryciu błędu, zleceniobiorca zobowiązał się do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy zapłaconych przez niego należnych składek emerytalno-rentowych za rok 2011 i 2012 (w kwocie brutto tj. nie pomniejszonych o zaliczkę na podatek dochodowy). Zapłata ma nastąpić do końca 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia korekt deklaracji PIT-4R i PIT-11 za lata 2010-2011, a co za tym idzie, czy zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia korekt zeznań podatkowych za te lata.

2.

Czy zapłacone przez Wnioskodawcę składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za zleceniobiorcę w tej części, w której winny być one pokryte (potrącone) z dochodów zleceniobiorcy stanowią dla zleceniobiorcy przychód do opodatkowania.

3.

Czy Wnioskodawca może pomniejszać miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o dokonany przez zleceniobiorcę zwrot składek za rok 2011 i 2012, począwszy od miesiąca, w którym on nastąpił, do końca 2012 r.

4.

Czy składki emerytalno-rentowe za lata 2010-2011 przeksięgowane przez zakład ubezpieczeń społecznych na konto Wnioskodawcy mogą być wykazane przez zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym za 2012 r. i pomniejszyć jego przychód za rok 2012.

Ad. 1).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do składania przez niego korekt deklaracji PIT-4R i PIT-11 za lata 2010-2011, ani przez zleceniobiorcę korekty zeznań podatkowych za te lata. Wnioskodawca wskazał, iż zarówno deklaracje, jak i zeznania roczne zostały sporządzone prawidłowo i uwzględniały składki i wynagrodzenia rzeczywiście wypłacone w okresach, których dokumenty te dotyczą. Natomiast korekty deklaracji i zeznań dokonuje się wtedy, gdyby zawierały one błędne dane odnośnie wypłat dokonanych do zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu skarbowego lub na rzecz zleceniobiorcy.

Ad. 2).

W ocenie Wnioskodawcy, zapłacone przez niego składki emerytalno-rentowe za zleceniobiorcę w tej części, w której winny być one pokryte z dochodów zleceniobiorcy nie stanowią dla zleceniobiorcy przychodu do opodatkowania, w szczególności z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia. Strony porozumiały się bowiem, że zleceniobiorca w ciągu bieżącego roku zwróci Wnioskodawcy te składki. Dopiero gdyby do takiego zwrotu nie doszło, zapłacone za zleceniobiorcę składki będą mogły być uznane za przychód do opodatkowania w zeznaniu rocznym.

Ad. 3).

Zdaniem Wnioskodawcy może on pomniejszać miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o dokonany przez zleceniobiorcę zwrot składek za 2011 i 2012 rok począwszy od miesiąca, w którym on nastąpił, do końca 2012 r. W tym zakresie zleceniobiorca upoważnił zleceniodawcę do potrącania tych składek z należnego mu wynagrodzenia. W związku z tym spełniony jest wymóg określony w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 4).

W opinii Wnioskodawcy składki emerytalno-rentowe za lata 2010-2011, przeksięgowane przez zakład ubezpieczeń społecznych na konto Wnioskodawcy mogą być wykazane przez zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym za 2012 r. i pomniejszyć przychód za rok 2012. Przeksięgowanie tych składek przez zakład ubezpieczeń społecznych stanowi bowiem jedynie techniczny aspekt rozliczenia. Z formalnego punktu widzenia składki te winny być traktowane jako potrącone zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji są wyłącznie obowiązki płatnika związane z uregulowaniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy (pytania nr 1-3). W pozostałym zakresie, tj. w zakresie możliwości wykazania przez zleceniobiorcę w zeznaniu rocznym za 2012 r. uiszczonych przez niego składek na ubezpieczenie społeczne (pytanie nr 4) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone zostały źródła przychodów, wśród których w ust. 1 pkt 2 wymieniono działalność wykonywaną osobiście.

Przepis art. 13 pkt 8 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Ponadto na podstawie art. 11 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 42 ust. 1a cyt. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (PIT-4R).

Z kolei przepis art. 42 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

1.

w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11);

2.

w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Z przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, iż podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

a.

zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,

b.

potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę zacytowane przepisy prawa należy stwierdzić, iż ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji m.in. zleceniobiorcom, a także sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - jako zleceniodawca - zatrudnia, na podstawie umowy zlecenia, osoby fizyczne. Z racji zawartych umów Wnioskodawca dokonuje na rzecz zleceniobiorców wypłat wynagrodzeń, do których zastosowanie mają przepisy art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące przychodów osiąganych z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia oraz pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami art. 41 ww. ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Wnioskodawca ustalił, że od umów jednego ze zleceniobiorców w okresie od stycznia 2010 r. do maja 2012 r. nie naliczał należnych składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wskutek tego zleceniobiorcy zostało wypłacone wynagrodzenie wyższe niż należne (niepomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne), a ponadto została naliczana wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne i wyższa zaliczka na podatek dochodowy.

Po wykryciu błędu, w czerwcu 2012 r. Wnioskodawca (zleceniodawca) dokonał korekty deklaracji rozliczeniowych DRA oraz raportów imiennych RCA za okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r. oraz wpłacił w całości zaległe składki na ubezpieczenie społeczne, w części obciążającej zleceniodawcę. Jednocześnie zleceniobiorca dokonał korekty zgłoszenia do ubezpieczeń z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wpłacone nieniależnie z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe oraz na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych polecił przeksięgować w poczet należnych składek emerytalno-rentowych z tytułu umowy zlecenia u Wnioskodawcy - na tą część, która obciąża zleceniobiorcę. Wskutek tego przeksięgowania zostały zapłacone całe zaległe składki (należne od zleceniobiorcy) za rok 2010 oraz znaczna część składek za rok 2011. W związku z tym, w ślad za złożonymi korektami, w lipcu 2012 r. Wnioskodawca - jako płatnik - zapłacił do zakładu ubezpieczeń społecznych resztę należnych składek (obciążających zleceniobiorcę) za rok 2011 i składki za rok 2012. W wyniku tych operacji Wnioskodawca zapłacił więc ze swoich środków za zleceniobiorcę część składek emerytalno-rentowych za 2011 r. i należne składki za rok 2012. Na podstawie ustnych ustaleń poczynionych przez Wnioskodawcę i zleceniobiorcę już po wykryciu błędu, zleceniobiorca zobowiązał się do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy zapłaconych przez niego należnych składek emerytalno-rentowych za rok 2011 i 2012 (w kwocie brutto tj. nie pomniejszonych o zaliczkę na podatek dochodowy). Zapłata ma nastąpić do końca 2012 r.

Z przywołanych powyżej przepisów prawa wynika, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa.

Jednakże przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), przewidują odpowiedzialność płatnika za jego nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 ustawy wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z art. 81 § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości, co do prawidłowości danych w niej zawartych. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Dlatego też, powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11. Poza tym należy wskazać, iż możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 jest związana z istnieniem konsekwencji, jakie rodzi pobranie zaliczek na podatek w niewłaściwych kwotach.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny sprawy tut. Organ stwierdza, że zaistniała sytuacja nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku dokonania korekty wystawianych za lata 2010-2011 deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11, bowiem wystawione deklaracje sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtych latach stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a nie wysokość składek należnych, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania. Zatem w tej kwestii stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Z ogólnej definicji przychodów zawartej w zacytowanym art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dlatego też, zapłacone przez Wnioskodawcę w 2012 r. za zleceniobiorcę składki na ubezpieczenie społeczne za lata 2011 i 2012, o których mowa w treści art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanej ustawy - w świetle art. 11 ust. 1 tej ustawy, stanowią przychód zleceniobiorcy, bowiem otrzymał on nieodpłatne świadczenie od zleceniodawcy, gdyż zapłacił on z własnych środków składki, które powinny być finansowane ze środków ubezpieczonego.

Zatem zapłacone przez Wnioskodawcę, jako płatnika - zaległe składki na ubezpieczenie społeczne stanowią dla zleceniobiorcy przysporzenie majątkowe mające swoje źródło w przychodach z działalności wykonywanej osobiście (tekst jedn.: umowie zleceniu), o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy. Przy czym, datą powstania przychodu z powyższego tytułu jest data wpłaty powyższych składek przez Wnioskodawcę jako płatnika na konto zakładu ubezpieczeń społecznych (czerwiec 2012 r.).

Wnioskodawca od zapłaconych w 2012 r. zaległych składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2011 i 2012, do sfinansowania których zobowiązany był zleceniobiorca, zobowiązany jest jako płatnik, do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w powołanym art. 41 ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2012 r.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy - w części dotyczącej zakwalifikowania zapłaconych przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, za zleceniobiorcę - w tej części, w której winny być one pokryte (potrącone) z dochodów zleceniobiorcy - do przychód zleceniobiorcy, podlegających opodatkowaniu - należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawca jako płatnik kwotę niepobranych w latach 2011-2012 składek na ubezpieczenia społeczne, w części, w której powinny być pokryte ze środków zleceniobiorcy, a które zostały uregulowane ze środków Wnioskodawcy w roku 2012, zobowiązany jest wykazać w informacji PIT-11, jaką Wnioskodawca wystawi zleceniobiorcy za rok 2012 w części E. formularza Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki, w wierszu zatytułowanym "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło".

Powyższy obowiązek ciąży na Wnioskodawcy niezależnie od tego, czy były zleceniobiorca dokona późniejszego zwrotu przedmiotowych składek, czy też nie.

Wskazać należy, iż stosownie do art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).

Zatem w sytuacji, gdy w istocie - zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Wnioskodawcę i zleceniobiorcę - zleceniobiorca zwróci w trakcie 2012 r. na rzecz Wnioskodawcy zapłacone przez Wnioskodawcę należne składki na ubezpieczenie społeczne za 2011 r. i 2012 r. - zastosowanie znajdzie cyt. art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nakazuje płatnikowi uwzględnienie zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przy ustalaniu wysokości zaliczek należnych od tego podatnika za okres rozliczeniowy, w którym ten zwrot zostanie faktycznie dokonany. Wobec powyższego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w sprawie możliwości pomniejszenia miesięcznego dochodu, ustalanego dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o dokonany przez zleceniobiorcę zwrot ww. składek - począwszy od miesiąca, w którym ten zwrot nastąpi, do końca 2012 r.

Powyższe oznacza, że stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej zakwalifikowania zapłaconych przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, za zleceniobiorcę - w tej części, w której winny być one pokryte (potrącone) z dochodów zleceniobiorcy - do przychodów zleceniobiorcy, podlegających opodatkowaniu, należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast w pozostałej części - za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl