IBPBII/1/415-695/13/MZ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-695/13/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-695/13/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 czerwca 2013 r. (wpływ do tut. Biura - 9 lipca 2013 r.), uzupełnionym 30 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terenie Malty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terenie Malty.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 18 września 2013 r. znak: IBPB II/1/415-695/13/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 30 września 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego (dalej: "Spółka maltańska"), bądź alternatywnie "dyrektora zarządzającego" (dalej: Dyrektor). Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki maltańskiej wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych (tekst jedn.: jako powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektor w Spółce). Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie więc pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Zakres obowiązków w ramach funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie się więc mieścił w definicji art. 16 Umowy polsko-maltańskiej.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako Dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników.

Z tytułu pełnionej funkcji Dyrektora Wnioskodawca będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, które będzie uzyskiwał Wnioskodawca, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie które będzie uzyskiwał z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej, podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Jako że Wnioskodawca posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca, na gruncie polskich przepisów, jest osobą mającą rezydencję podatkową wyłącznie w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednakże, stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków Dyrektora w Spółce maltańskiej, do przychodów z tego tytułu winien mieć zastosowanie art. 16 w związku z art. 23 Umowy polsko-maltańskiej.

Zgodnie z art. 16 Umowy polsko-maltańskiej, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zakres regulacji art. 16 Umowy polsko-maltańskiej obejmuje, zdaniem Wnioskodawcy także przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach. Z kolei art. 23 Umowy polsko-maltańskiej przewiduje, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania. Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora, powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał wpływ jednakże na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tekst jedn.: w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych) podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki.

Zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali;

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy;

3.

ustaloną zgodnie z pkt b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że do wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę maltańską będą miały zastosowanie postanowienia Umowy polsko-maltańskiej. Wynika to wprost z treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nakazuje stosować przepisy wprowadzające nieograniczony obowiązek podatkowy z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Ponieważ część dochodów Wnioskodawca będzie osiągał na Malcie, ich opodatkowanie musi zostać dokonane z uwzględnieniem przepisów umowy.

Postanowienia art. 16 Umowy wskazują, że ma on zastosowanie do "wynagrodzeń dyrektorów i innych podobnych należności", które rezydent Umawiającego się Państwa osiąga z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na Dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (board of directors).

W świetle powyższego Wnioskodawca stwierdza, że art. 16 Umowy dotyczy wynagrodzeń dyrektorów i innych należności jakie uzyskują oni z tytułu sprawowania stanowiska - w radzie dyrektorów.

Jak wskazano wyżej, przepisy Umowy polsko-maltańskiej wskazują, że jeżeli rezydent Polski osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania.

Wnioskodawca zauważa, iż na powyższe traktowanie, tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce, nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Malcie.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a i d) Umowy - metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik który jest polskim rezydentem osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Malta może przyznać mu prawa opodatkowania powstającego w nim dochodu (skorzystać bądź nie) odpowiednio regulując tę kwestie w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową polsko-maltańską. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją) przewidzianej stosowną umową.

Sposób w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce maltańskiej nie wpłynie, zdaniem Wnioskodawcy, na jego sytuację na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż dochód uzyskany przez niego z tytułu pełnienia opisanych funkcji w Spółce maltańskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie oraz stopnia tego zwolnienia zgodnie z wewnętrznymi zasadami Malty. Przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w następujących indywidualnych interpretacjach: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. (IPPB2/415

- 68/12-4/MS1); interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. (IPPB2/415-277/12-2/LS).

Podsumowując:

* Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.

* Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Maltą.

* Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane wyżej przepisy - w myśl art. 4a ww. ustawy - stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej prawa maltańskiego, bądź alternatywnie "dyrektora zarządzającego". Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania), z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną.

Wnioskodawca będzie otrzymywał od ww. Spółki wynagrodzenie z tytułu pełnienia w niej funkcji nadzorczych (tekst jedn.: jako powołany w drodze uchwały na stanowisko dyrektora w Spółce). Powyższe obowiązki w Spółce Wnioskodawca będzie pełnił na podstawie statutu Spółki i uchwały wspólników. Zakres obowiązków w ramach funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej będzie się mieścił w definicji przychodów określonych ww. art. 16 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić wyżej opisane funkcje. Wszelkie wyżej opisane i pełnione przez Wnioskodawcę funkcje jako dyrektor, mają wyłączną podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników.

Z tytułu pełnionej funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na Malcie.

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a i d) umowy - metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a powołanej umowy w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 23 ust. 1 lit. a i d) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Organ wydający niniejszą interpretację pragnie podkreślić, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, iż na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach-art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl