IBPBII/1/415-67/10/BD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-67/10/BD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 21 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu poniesionych wydatków w ramach tzw. ulgi odsetkowej

* w części dotyczącej prawa do odliczenia przez wnioskodawcę w zeznaniu za 2009 r. wydatków z tytułu zapłaconych odsetek od wspólnie zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania - jest prawidłowe

* w części dotyczącej odliczenia odsetek od kredytu do wysokości limitu nieprzekraczającego w 2009 r. 243 tys. 460 zł - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu poniesionych wydatków w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W grudniu 2004 r. został zakupiony wspólnie przez siostry lokal mieszkalny od dewelopera (rynek pierwotny) mający na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zakup lokalu mieszkalnego został sfinansowany ze wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego uruchomionego w miesiącu styczniu 2005 r. Akt notarialny dla tego lokalu mieszkalnego został podpisany w grudniu 2005 r. przyznając prawo do udziału w nieruchomości w wysokości #189; każdej z sióstr. W 2006 r. w rozliczeniu podatkowym za rok 2005 jedna z sióstr odliczyła w całości odsetki zapłacone od kredytu I w swoim zeznaniu podatkowym PIT-37, ponieważ spłacała w całości raty kredytu wraz z odsetkami. We wrześniu 2006 r. został zawarty związek małżeński między wnioskodawcą a jedną z sióstr, która spłacała kredyt I. Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż nie została między małżonkami ustanowiona rozdielność majątkowa. W listopadzie 2006 r. małżonkowie wspólnie zakupili lokal mieszkalny od dewelopera (rynek pierwotny) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie przez małżonków na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego został uruchomiony w miesiącu listopadzie 2006 r.

W 2007 r. rozliczenie podatkowe za rok 2006 zostało dokonane oddzielnie przez wnioskodawcę i jego żonę, która odliczyła w całości odsetki zapłacone od kredytu I, ponieważ spłacała w całości raty kredytu wraz z odsetkami. W 2008 r. rozliczenie podatkowe za rok 2007 również zostało dokonane oddzielnie przez małżonków, gdzie małżonka odliczyła w całości odsetki zapłacone od kredytu I w swoim zeznaniu podatkowym, ponieważ spłacała w całości raty kredytu wraz z odsetkami. W 2009 r. rozliczenia podatkowego za rok 2008 małżonkowie dokonali wspólnie odliczając w nim całość odsetek od kredytu I, ponieważ małżonka spłacała w całości raty kredytu I wraz z odsetkami. W lutym 2009 r. małżonkowie podpisali akt notarialny dotyczący wspólnie nabytego lokalu mieszkalnego, dla którego uruchomiony został kredyt II i który jest aktualnie wspólnie spłacany. Podpisany akt notarialny dał małżonkom możliwość odliczania także tych odsetek w rozliczeniu rocznym za 2009 r. Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż żaden z małżonków nie korzystał i nie korzysta z innych ulg związanych z zakupem lokalu mieszkalnego poza ulgą odsetkowa od udzielonego kredytu I.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wnioskodawca ma prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką na zakup mieszkania w zeznaniu podatkowym za 2009 r. i lata kolejne.

2.

Czy jeśli inwestycja I została zakończona w 2006 r., natomiast inwestycja II w 2009 r., jako że jest to ulga "małżeńska" to odsetki można odliczyć od kredytu nieprzekraczającego limitu 189 tys. zł, gdyż taka kwota została ustalona na 2006 r., czy w związku, że inwestycja II została zakończona w 2009 r. według limitu obowiązującego w 2009 r. tj. 243 tys 460 zł.

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego małżonkowie mają prawo do odliczenia odsetek od obydwu kredytów, a w przypadku rozliczenia oddzielnego wnioskodawca będzie miał prawo tylko do odliczenia odsetek od kredytu II w należnej dla niego części, a małżonka będzie miała prawo do odliczenia w całości odsetek zapłaconych od kredytu I oraz odsetek zapłaconych od kredytu II w należnej dla niej części.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż limitem obowiązującym małżonków będzie limit z 2009 r., jako, że stosowanie określonego limitu wiąże się z zakończeniem inwestycji a inwestycja II została zakończona w 2009 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

1.

od kredytu mieszkaniowego,

2.

od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3.

od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowane zostało zatem prawo do korzystania z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym udzielono kredytu mieszkaniowego w latach 2002 - 2006.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1.

budową budynku mieszkaniowego albo

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Ponadto w myśl art. 26b ust. 2 ustawy, odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika stosuje się, jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) był udzielony po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.

do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki od kredytu:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b.

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Omawiana ulga, w świetle powyższych przepisów, została obwarowana licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych. Nie obejmuje ona spłaty samego kredytu (pożyczki), a jedynie spłatę odsetek od kredytu.

Jednocześnie na mocy przepisu art. 26b ust. 4 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego obejmuje wyłącznie odsetki:

1.

naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,

2.

od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także termin, od którego możliwe jest dokonywanie odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy pierwszego odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa w ust. 4 zostały zapłacone także przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, to wówczas mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki, a także mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy).

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przyznany kredyt wykorzystany jest na inwestycję mieszkaniową oraz zakup gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych, ze względu na fakt, iż w zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się powyższe wydatki (art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją.

Jak już wskazano stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tekst jedn. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów - pożyczek).

Z kolei treść przepisu art. 26b ust. 8 stanowi, iż wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż we wrześniu 2006 r. został zawarty związek małżeński pomiędzy wnioskodawcą a jedną z sióstr, która spłacała i nadal spłaca uruchomiony w 2005 r. kredyt zaciągnięty wraz z siostrą na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Pomiędzy małżonkami nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa. W listopadzie 2006 r. małżonkowie wspólnie zakupili lokal mieszkalny od dewelopera (rynek pierwotny) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Kredyt hipoteczny jaki wspólnie zaciągnęli na sfinansowanie zakupu został uruchomiony w miesiącu 2006 r. Za lata 2006-2008 najpierw obecna żona wnioskodawcy a potem małżonkowie razem odliczali w całości odsetki zapłacone od kredytu I. W lutym 2009 r. małżonkowie podpisali akt notarialny dotyczący wspólnie nabytego lokalu mieszkalnego, dla którego uruchomiony został wspólnie zaciągnięty kredyt i który jest aktualnie wspólnie spłacany. Podpisany akt notarialny dał małżonkom możliwość odliczania także tych odsetek w rozliczeniu rocznym za 2009 r. Wnioskodawca dodatkowo zaznacza, iż żaden z małżonków nie korzystał i nie korzysta z innych ulg związanych z zakupem lokalu mieszkalnego poza ulgą odsetkową od udzielonego kredytu I.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż przepis art. 26b cyt. ustawy pozwalał na realizację wyłącznie jednego rodzaju inwestycji. Świadczy o tym użycie na końcu pkt 1-3 w art. 26b ust. 1 ww. ustawy wyrazu "albo". W konsekwencji skorzystanie przez podatnika z odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu na zakup mieszkania pozbawiłaby możliwości odliczenia odsetek od kolejnego kredytu przeznaczonego np. na budowę budynku mieszkalnego. Jeżeli jednak podatnik, który uzyskał kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania zaciągnie następnie kredyt mieszkaniowy ponownie z przeznaczeniem na zakup mieszkania, to o ile spełnia pozostałe warunki może odliczyć zarówno odsetki zapłacone od pierwszego kredytu jak i drugiego, z tym że do wysokości limitu.

Zawarcie związku małżeńskiego na gruncie przepisów art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozbawia w żaden sposób wnioskodawcy prawa do skorzystania z odliczenia spłaconych odsetek od zaciągniętego wspólnie kredytu na cele mieszkaniowe (zakup mieszkania), o ile istotnie mąż ani żona nie korzystali w latach ubiegłych z odliczeń, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 7. Wobec tego jeżeli wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do ulgi na podstawie art. 26b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia od dochodu z tytułu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu na zasadach unormowanych w art. 26b.

Dla skutków podatkowych na gruncie ww. przepisów fakt zawarcia związku małżeńskiego wnioskodawcy z osobą, która przed zawarciem związku małżeńskiego nabyła prawo do dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oznacza, iż w roku zawarcia związku małżeńskiego małżonkom przysługuje wspólny limit, w ramach którego odliczeń dokonywała już osoba korzystająca z odliczeń wydatków poniesionych na spłatę kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania inwestycji mieszkaniowych określonych w art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się w ramach limitu, który wyznacza kwota zaciągniętego kredytu. Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu. W latach 2002-2007 limit ten wynosił 189 tys. zł, w 2008 r. limit wynosił 212 tys. 870 zł, natomiast w 2009 r. limit wynosił 243 tys. 460 zł. Ostateczną kwotę limitu kredytu podatnik zobowiązany jest ustalić w roku zakończenia inwestycji i będzie to limit dla niego obowiązujący w następnych latach.

Rację należy zatem przyznać wnioskodawcy, że przysługiwać mu będzie w przedstawionej sytuacji prawo do dokonywania odliczeń związanych z korzystaniem przez niego z ulgi odsetkowej. Nie można się jednak zgodzić ze sposobem ustalenia przez niego limitu odliczeń.

Podkreślić należy, iż jeżeli podatnik realizuje dwie inwestycje tego samego rodzaju, które zakończyły się w różnych latach, w których obowiązywały różne limity, to w związku z nowo zaciągniętym kredytem na realizację kolejnej inwestycji może skorzystać z ulgi odsetkowej tylko do wysokości pierwotnego limitu, dotyczącego łącznie obu inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Nabywając bowiem prawo do odliczenia ulgi odsetkowej po raz pierwszy podatnik przesądza o tym jaki limit będzie go obowiązywał. Uprawnienie do odliczenia odsetek od drugiego zaciągniętego kredytu nie może bowiem służyć do zwiększenia sobie limitów określonych ustawą. Nabycie prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej przez jednego małżonka decyduje o wysokości limitu ulgi na wszystkie następne lata. Skoro limit dotyczy łącznie obojga małżonków, to rzutuje na kwoty jakie będzie mógł w przyszłości odliczyć wnioskodawca.

Małżonka wnioskodawcy przed zawarciem związku małżeńskiego korzystała i nadal korzysta z ulgi odsetkowej w wyniku uruchomionego w 2005 r. kredytu na zakup mieszkania. Powyższa inwestycja zakończyła się z dniem podpisania w grudniu 2005 r. aktu notarialnego przenoszącego prawo do ww. nieruchomości a więc w roku, w którym obowiązywał limit w wysokości 189 tys. zł. Zatem odsetki mogą być odliczane od kwoty obydwu kredytów nie przekraczających kwoty obowiązującego limitu tj. 189 tys. zł. Skoro już małżonka dokonywała odliczeń odsetek od kredytu uruchomionego w roku 2005, to w przypadku kredytu zaciągniętego w roku 2006 odliczeniu za 2009 r. podlegać będą odsetki tylko od tej części kredytu, która nie przekroczyła kwoty limitu 189 tys. zł, który dotyczy łącznie obojga małżonków.

Innymi słowy, w przedstawionym stanie faktycznym każdy z małżonków nabył prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów jednakże w wysokości przysługującego im wspólnego limitu tj. kwoty 189.000 zł z uwzględnieniem odliczeń dokonanych w poprzednich latach przez żonę. Dlatego też w przedmiotowym stanie faktycznym małżonkowie muszą sprawdzić czy suma kredytów zaciągniętych przez nich nie przekracza kwoty 189.000 zł, gdyż odsetki od kredytu przewyższającego tę kwotę nie podlegają odliczeniu.

Ustalenie łącznej kwoty odsetek podlegających odliczeniu za 2009 r. zarówno przez wnioskodawcę i jego żonę należy dokonać w oparciu o następujące parametry:

* ustawowy limit kredytu, który wynosi 189.000 zł,

* łączna kwota kredytów zaciągniętych przez wnioskodawcę i jego żonę,

* łączna kwota zapłaconych odsetek przez wnioskodawcę i jego żonę.

Dopiero na podstawie tak ustalonych parametrów należy dokonać prawidłowych wyliczeń co do faktycznej kwoty odsetek podlegających odliczeniu przez wnioskodawcę i jego żonę w rozliczeniu za 2009 r. Powyższe wyliczenie ma na celu ustalenie czy wysokość zaciągniętych przez wnioskodawcę i jego żonę kredytów mieści się czy ewentualnie wykracza poza granice wyznaczonego na 2005 r. limitu a tym samym pozwala ustalić czy wnioskodawca w rozliczeniu za 2009 r. będzie mógł faktycznie odliczyć całość odsetek od zaciągniętego kredytu. Jak już wyżej wskazano wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana, a to oznacza że odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.

Nie ma bowiem jakichkolwiek podstaw prawnych aby wnioskodawcy przyznać prawo do korzystania z innego limitu tylko dlatego, że odliczeniu będą podlegały odsetki płacone od wspólnie zaciągniętego kredytu.

Reasumując, zarówno wnioskodawca jak i jego żona uzyskując prawa do tzw. ulgi odsetkowej mogą dokonać odliczenia za 2009 r. odsetek od łącznej kwoty zaciągniętych kredytów w częściach proporcjonalnie przypadających na każdego z nich w stosunku do wydatków, które faktycznie ponieśli jednakże do wysokości nieprzekraczającej limitu tj. kwoty 189 tys. zł z uwzględnieniem odsetek odliczonych przez żonę w latach poprzednich.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy nie mogło zostać w całości uznane za prawidłowe.

Jednocześnie mając na uwadze, iż ww. kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty przez oboje małżonków, zaznacza się, że niniejsza interpretacja dotyczy również małżonki, z tym, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić - również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej - tylko wnioskodawcy.

Pana małżonka chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl