IBPBII/1/415-635/13/ASz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-635/13/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-635/13/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu do Organu - 14 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez nierezydenta polskiego stypendium naukowego finansowanego ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2013 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez nierezydenta polskiego stypendium naukowego finansowanego ze środków unijnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, niebędącą polskim rezydentem podatkowym (nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Polsce) i jest rezydentem podatkowym Republiki Tureckiej, poza terytorium Unii Europejskiej.

Wnioskodawca jest studentem, przebywa w Polsce na czas trwania studiów i uzyskuje stypendium naukowe w związku z odbywaniem studiów na Uczelni, w ramach programu edukacyjnego realizowanego w ramach działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ("EIT"), organizującego transgraniczne ośrodki innowacji, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji ("WWil" - ang. Knowledge and Innovation Communities - "KIC").

Misją EIT jest stworzenie mechanizmów, które zmniejszą innowacyjny dystans Europy względem najbardziej rozwiniętych krajów świata. Celem działalności WWil, w której uczestniczy Uczelnia, jest realizacja zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. U.UE.L 2008.97.1), ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (dalej jako "Rozporządzenie EIT") w celu m.in. integrowania szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczej i innowacyjnej, transferu działalności edukacyjnej badawczej i innowacyjnej do kręgów gospodarczych oraz ułatwiania i usprawniania tworzenia sieci współpracy między środowiskami innowacyjnymi w Europie.

Jak wynika z pkt 20 Preambuły Rozporządzenia EIT, EIT jest organem powołanym przez Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w związku z czym powinien odpowiednio stosować wynikające z niego zasady finansowe. Do EIT powinno zatem mieć zastosowanie rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia EIT, EIT jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. Zgodnie z art. 14 EIT jest finansowany z wkładu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w ramach koperty finansowej określonej w art. 19 (obowiązującej do końca 2013 r.) i z innych źródeł prywatnych i publicznych.

Podstawowym zadaniem EIT jest tworzenie WWil (KIC). Stanowią one zintegrowane konsorcja, w skład których wchodzą uniwersytety, ośrodki badawcze oraz innowacyjne przedsiębiorstwa z całej Europy, współpracujące ze sobą nad poszczególnymi projektami badawczymi. W wyniku bezpośredniej interakcji i współpracy naukowców, przedsiębiorców i menedżerów, we WWil powstawać mają nowe firmy, technologie i projekty dla przemysłu. Każdą ze Wspólnot muszą tworzyć minimum trzy jednostki partnerskie, mające siedzibę w co najmniej dwóch państwach uczestniczących w projekcie.

W ramach poszczególnych WWil realizowane są programy edukacyjne, w tym program Clean Coal Technoligy (CTT), realizowany przez WWil/KIC InnoEnergy, w których uczestniczą różne podmioty, w tym Uczelnia ("Program"). W ramach realizacji tego Programu, Uczelnia przyjmuje zagranicznych studentów, umożliwiając im odbywanie na tej uczelni studiów przez oznaczony czas. Studia w programie CTT prowadzone są w systemie czterosemestralnym, w ramach których jeden rok studiów odbywa się na Uczelni.

Studenci, w tym Wnioskodawca, uzyskują stypendia naukowe, które są finansowane przez WWil InnoEnergy. Obecnie Uczelnia jest tylko swoistym "agentem płatności", tzn. uzyskuje środki dedykowane na stypendia i bezpośrednio przekazuje je uprawnionym osobom w sposób określony w umowie edukacyjnej. Środki te obecnie nie pochodzą w żadnej mierze z zasobów własnych Uczelni lecz są bezpośrednio przekazywane przez KIC i pochodzą z właściwych funduszy europejskich, przeznaczonych na działalność innowacyjno-edukacyjną.

Wnioskodawca zawarł z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych na studiach dziennych ("educational services during full-time studiem" - "Umowa edukacyjna") w ramach Programu CTT. Zgodnie ze wskazaniami tej Umowy edukacyjnej Student otrzymuje stypendium ze środków KIC InnoEnergy ("a scholarship out of KIC InnoEnergy funds"), wypłacane mu w miesięcznych ratach przez okres do 24 miesięcy. Umowa zawierana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym szczegółowo określa prawa i obowiązki studenta, w tym Wnioskodawcy, w zakresie uczestnictwa w studiach w Programie CTT.

Każdy ze Studentów, w tym Wnioskodawca, otrzymuje powyższe środki na rachunek bankowy, prowadzony w tym celu w Banku Europejskim. Środki na ten cel są deponowane przez KIC InnoEnergy na rachunku Programu CTT i uruchamiane przez lokalnego koordynatora ze strony Uczelni.

Dodatkowo, na podstawie podpisanego aneksu do Umowy edukacyjnej, studenci, w tym Wnioskodawca, niezależnie od kwoty stypendium wskazanej powyżej, wypłacanego w okresach miesięcznych, otrzymują także dodatkowe jednorazowe stypendium w ściśle określonej kwocie i jest ono, niezależnie od ww. płatności miesięcznych, wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza rata zostaje wypłacona na początku studiów (w pierwszych trzech miesiącach studiów), a druga na końcu studiów (w ostatnich trzech miesiącach studiów).

Również środki na te płatności są przewidziane porozumieniami z KIC InnnoEnergy i są przekazywane za pośrednictwem Uczelni. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania programu lub skreślenia z listy studentów druga rata takiego dodatkowego stypendium nie przysługuje.

W odniesieniu do tego programu edukacyjnego i stypendiów w jego ramach, do tej pory nie została uzyskana decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MSW), o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. zasady przyznawania stypendiów studenckich nie zostały jak dotąd zatwierdzone przez MNSW po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Regulamin został już przygotowany, ale nie został przyjęty - nadal trwają prace nad uzyskaniem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia, stawiając do dyspozycji studentów w ramach Programu, zgodnie z powyższymi zasadami, wskazane wyżej stypendia miesięczne i dodatkowe, potrącała i wpłacała, jako płatnik, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy stypendium (zarówno w części płatnej miesięcznie jak i w zakresie dodatkowym, wypłacane na początku i na końcu programu) przyznawane i wypłacane w powyższy sposób podlega podatkowi dochodowemu w Polsce na zasadach ogólnych, czy też stanowi dochód, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlega opodatkowaniu w Polsce i przy wypłacie płatnik nie powinien pomniejszać kwoty stypendium przekazywanej Wnioskodawcy o kwotę podatku.

2. W przypadku uznania, że nie stosuje się przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: czy stypendium przyznawane i wypłacane w powyższy sposób (zarówno w części płatnej miesięcznie jak i w zakresie dodatkowym, wypłacane na początku i na końcu programu) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przy wypłacie płatnik nie powinien pomniejszać kwoty stypendium przekazywanej Wnioskodawcy o kwotę podatku.

Według Wnioskodawcy należy przyjąć następujące stanowisko:

Ad. 1

Wnioskodawca nie jest polskim rezydentem podatkowym i nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przebywa w Polsce czasowo, na okres odbywania studiów. W związku z odbywanymi studiami Wnioskodawca uzyskuje stypendium naukowe wypłacane za pośrednictwem Uczelni, w której odbywa studia, ale finansowane ze środków zewnętrznych, tj. w ramach Programu CTT, przez EIT KIC InnoEnergy.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, że osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski, czyli tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Powyższą regułę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, w tym przypadku Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 20 Umowy "Należności otrzymywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce) wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza tego Umawiającego się Państwa".

Ponieważ Wnioskodawca uzyskuje stypendium wyłącznie w celu odbycia nauki na Uczelni, w ramach realizowanego Programu CTT i środki te nie mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek inny sposób, spełniona jest pierwsza ze wskazanych przesłanek. Służy temu celowi zarówno stypendium w części wypłacanej miesięcznie jak i stypendium dodatkowe, służące pokryciu dodatkowych kosztów nauki.

Również z uwagi na opisany mechanizm pochodzenia i realizowania wypłat stypendiów (w każdej z przekazywanych studentom, w tym Wnioskodawcy części), które nie pochodzą z jakichkolwiek źródeł krajowych (polskich), lecz są w całości finansowane ze środków zewnętrznych, tj. w ramach Programu CTT, przez EIT KIC InnoEnergy, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację polityki innowacji i poprawy konkurencyjności.

Biorąc pod uwagę powyższe, stypendium, ani w części wypłacanej miesięcznie, ani w części dodatkowej, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, nie podlega opodatkowaniu w Polsce i jego kwota nie powinna podlegać pomniejszeniu o jakikolwiek podatek w Polsce.

Ad. 2

Jeżeli jednak organ podatkowy uzna, że art. 20 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak wskazano w pkt 1 powyżej, nie ma zastosowania, wówczas Wnioskodawca stoi na stanowisku, że stypendium uzyskiwane przez niego w całości podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 39, 40a (winno być 40) i 40b i Prawem o szkolnictwie wyższym.

Wnioskodawca, jako uczestnik Projektu CTT otrzymuje stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, stypendium to podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stypendium wypłacane Wnioskodawcy (zarówno w zakresie świadczeń okresowych, jak i dodatkowych) jest realizowane przez EIT jako organ powołany przez Wspólnoty Europejskie, w ramach systemowego projektu, realizowanego przez EIT z funduszy Unii Europejskiej, a w związku z tym będzie miało do niego zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pochodzenie środków Programu, z którego jest finansowane stypendium Wnioskodawcy, ma swoje oparcie w powołanym Rozporządzeniu EIT, które wprost i bezpośrednio ustanawia tzw. kopertę finansową na lata 2008-2013 w określonej w tym rozporządzeniu wysokości z przeznaczeniem na programy EIT. Służy ono finansowaniu kosztów związanych z założeniem oraz działaniami administracyjnymi i koordynacyjnymi EIT i WWil, w tym stypendiów, kosztów nauki i studiów. Działania te stanowią samoistną, odrębną podstawę i nie korzystają jednocześnie ze środków pochodzących z innych programów. Należy podkreślić, że do środków EIT, z których pochodzi stypendium Wnioskodawcy ma zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Kontrolę ksiąg rachunkowych przeprowadzi Trybunał Obrachunkowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego, mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Okoliczność, że Uczelnia pośredniczy w transferze funduszy, nie zmienia faktu, że są to środki europejskie, Uczelnia nie może nimi samodzielnie dysponować poza przekazaniem ich na wskazany rachunek Wnioskodawcy ani zmienić ich przeznaczenia.

Również w przypadku, gdyby Uczelnia wypłacała najpierw środki na stypendium z zasobów własnych, a następnie otrzymywała refinansowanie wydatkowanych kwot w ramach Programu CTT od EIT, należy przyjąć, że wypłacane stypendium pochodzi ze środków europejskich. Przedmiotowe stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania w całości (zarówno w zakresie świadczeń okresowych, jak i dodatkowych), gdyż powołany przepis nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń kwotowych w tym względzie. W konsekwencji wypłaty stypendium, ani w zakresie płatności okresowych jak i dodatkowych, nie powinny być pomniejszane przez płatnika o jakąkolwiek kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych i Wnioskodawca powinien otrzymywać pełną kwotę (zarówno w zakresie świadczeń okresowych, jak i dodatkowych) bez jakichkolwiek potrąceń.

Zarazem Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do otrzymywanego przez niego stypendium nie znajduje zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, że zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu CTT nie zostały jak dotąd jeszcze zatwierdzone przez MNSW. Z uwagi na opisane powyżej pochodzenie środków nie ma również zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 40 ani 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie stosuje się również zawartych w powołanym pkt 40b ograniczeń kwotowych podstawy świadczenia do wysokości, której przysługuje zwolnienie.

Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości wyrażonego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a powołanej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, niebędącą polskim rezydentem podatkowym (nie posiada stałego miejsca zamieszkania w Polsce) i jest rezydentem podatkowym w Republice Turcji.

Przebywa w Polsce na czas trwania studiów i uzyskuje stypendium naukowe w związku z odbywaniem studiów na Uczelni, w ramach programu edukacyjnego realizowanego w ramach działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii organizującego transgraniczne ośrodki innowacji, zwane wspólnotami wiedzy i innowacji ("WWil" - ang. Knowledge and Innovation Communities - "KIC").

W ramach poszczególnych WWil realizowane są programy edukacyjne, w tym program Clean Coal Technoligy (CTT), realizowany przez WWil/KIC InnoEnergy, w których uczestniczą różne podmioty, w tym Uczelnia. W ramach realizacji tego Programu, Uczelnia przyjmuje zagranicznych studentów, umożliwiając im odbywanie na tej uczelni studiów przez oznaczony czas. Studia w programie CTT prowadzone są w systemie czterosemestralnym, w ramach których jeden rok studiów odbywa się na Uczelni.

Stypendium naukowe, które uzyskuje Wnioskodawca jest finansowane przez WWil InnoEnergy. Obecnie Uczelnia jest tylko swoistym "agentem płatności", tzn. uzyskuje środki dedykowane na stypendia i bezpośrednio przekazuje je uprawnionym osobom w sposób określony w umowie edukacyjnej. Środki te obecnie nie pochodzą w żadnej mierze z zasobów własnych Uczelni lecz są bezpośrednio przekazywane przez KIC i pochodzą z właściwych funduszy europejskich, przeznaczonych na działalność innowacyjno-edukacyjną.

Wnioskodawca zawarł z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych na studiach dziennych w ramach Programu CTT. Zgodnie ze wskazaniami tej Umowy edukacyjnej student otrzymuje stypendium ze środków KIC InnoEnergy, wypłacane mu w miesięcznych ratach przez okres do 24 miesięcy. Umowa zawierana na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym szczegółowo określa prawa i obowiązki studenta, w tym Wnioskodawcy w zakresie uczestnictwa w studiach w Programie CTT.

Wnioskodawca, otrzymuje środki na rachunek bankowy prowadzone w tym celu w Banku Europejskim. Środki na ten cel są deponowane przez KIC InnoEnergy na rachunku Programu CTT i uruchamiane przez lokalnego koordynatora ze strony Uczelni.

Dodatkowo, na podstawie podpisanego aneksu do Umowy edukacyjnej, studenci, w tym Wnioskodawca, niezależnie od kwoty stypendium wskazanej powyżej wypłacanego w okresach miesięcznych otrzymują także dodatkowe jednorazowe stypendium w ściśle określonej kwocie i jest ono, niezależnie od ww. płatności miesięcznych, wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza rata zostaje wypłacona na początku studiów (w pierwszych trzech miesiącach studiów), a druga na końcu studiów (w ostatnich trzech miesiącach studiów).

Również środki na te płatności są przewidziane porozumieniami z KIC InnnoEnergy i są przekazywane za pośrednictwem Uczelni. W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie trwania programu lub skreślenia z listy studentów druga rata takiego dodatkowego stypendium nie przysługuje.

W przedmiotowej sprawie należy zatem uwzględnić uregulowania zawarte w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 11, poz. 58).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. Umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę prawną zarządu głównego albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Definicja "osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie" odnosi się bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. Umowy (zauważyć należy, iż uzasadniając własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca powołał art. 20 ust. 2 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji, jednakże pozostaje to bez wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy) płatności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się lub odbywania praktyki i który ma albo bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie będą opodatkowane w pierwszym Państwie, jeżeli płatności te pochodzą ze źródeł spoza tego pierwszego Państwa.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest rezydentem podatkowym Republiki Turcji. Przebywa w Polsce czasowo, na okres odbywania studiów i uzyskuje stypendium naukowe w związku z odbywaniem studiów na Uczelni, w ramach programu edukacyjnego realizowanego w ramach działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Wnioskodawca zawarł z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych na studiach dziennych w ramach Programu CTT. Obecnie Uczelnia ta jest tylko swoistym "agentem płatności", tzn. uzyskuje środki dedykowane na stypendia i bezpośrednio przekazuje je uprawnionym osobom w sposób określony w umowie edukacyjnej. Środki te obecnie nie pochodzą w żadnej mierze z zasobów własnych Uczelni lecz są bezpośrednio przekazywane przez KIC i pochodzą z właściwych funduszy europejskich, przeznaczonych na działalność innowacyjno-edukacyjną.

Z komentarza do art. 20 Modelowej Konwencji OECD, który to artykuł reguluje w większości umów zasady opodatkowania studentów wynika, iż zawarta w tym artykule norma dotyczy niektórych świadczeń otrzymywanych przez studentów lub stażystów na pokrycie kosztów utrzymania, studiów i kształcenia. Wszystkie kwoty tego rodzaju pochodzące ze źródeł położonych poza państwem, w którym student lub stażysta przebywa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania w tym państwie. Jednakże artykuł ten obejmuje jedynie wypłaty otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub szkolenie, które nie powinny przekraczać poziomu wydatków, jakie prawdopodobnie mogą być poniesione w celu zapewnienia odbiorcy utrzymania, kształcenia lub szkolenia. Nie ma więc zastosowania do wypłaty lub jakiejś jej części, która jest wynagrodzeniem za usługi świadczone przez odbiorcę i która jest objęta art. 15 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli zatem w istocie, jak wskazano we wniosku, otrzymywane przez Wnioskodawcę środki pochodzą ze źródeł położonych poza Polską (Uczelnia jest tylko "swoistym agentem płatności" tych środków) i przyznane są w celu pokrycia jego kosztów utrzymania i kształcenia, to środki te mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce na podstawie cytowanego powyżej przepisu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Tym samym ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie Organ zaznacza, iż interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl