IBPBII/1/415-615/10/BJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-615/10/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania prezentów dla kontrahentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania prezentów dla kontrahentów.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 6 sierpnia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-615/10/BJ, IBPB II/1/415-616/10/BJ wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 24 sierpnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) specjalizuje się w produkcji osprzętu lejniczego i obciążników do dźwigów przejezdnych. Odlewy produkowane są z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz wermikularnego. Masa odlewów mieści się w przedziale od 1 do 80 ton. Obecnie Spółka zaopatruje w osprzęt hutniczy ok. 50 stalowni w Polsce, Czechach, Słowenii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii, Włoszech, Belgii, USA. Spółka prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe w celu zwiększenia przychodów. Do tych działań należy między innymi wręczanie prezentów reklamowych kontrahentom. Ze względu na przedmiot produkcji Spółki trudno byłoby prowadzić promocję i reklamę poprzez obdarowanie kontrahentów własnymi wyrobami. Dlatego też, Spółka chcąc kształtować wizerunek firmy oraz wiedzę o jej działaniach i produktach - zachęcając do ich nabycia - musi posiłkować się prezentami niezwiązanymi z działalnością Spółki, ale umieszcza na nich swoje logo i dane identyfikujące Spółkę. Są to najczęściej: długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę i słodycze, alkohol. Część prezentów opatrzonych jest nadrukiem z logo firmy, a część jedynie pakowana w firmowe reklamówki, papier z logo firmy. Jednorazowa wartość takiego prezentu zwykle mieści się w kwocie do 200,00 zł. Zakupy prezentów dokumentowane są fakturami z oznaczeniem konkretnych osób, które zostały obdarowane (opis na fakturze). Upominki przekazywane są osobom fizycznym również obcokrajowcom. Prezenty przekazywane są na terenie Polski, jak również w siedzibie kontrahentów poza granicami Polski.

W piśmie z daty wpływu do tut. Biura - 24 sierpnia 2010 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wnioskodawca wyjaśnił, iż osoby, którym przekazywane są upominki nie są związane ze Spółką umowami cywilnoprawnymi, nie prowadzą działalności gospodarczej. Są jedynie przedstawicielami kontrahentów wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów o wartości do 200,00 zł opatrzonych logo firmy korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów w postaci alkoholu o wartości do 200,00 zł korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zdaniem wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a korzystają jedynie te świadczenia, które spełniają jednocześnie warunki:

* otrzymane są od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą,

* jednorazowa wartość tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 200 zł,

* świadczenie nie może być dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zdaniem wnioskodawcy, upominki, które nie spełniają warunku promocji i reklamy, a są jedynie świadczeniami dotyczącymi ściśle pojętej reprezentacji nie korzystają ze zwolnienia z ww. artykułu. Ponieważ wnioskodawca przekazuje prezenty nie związane z działalnością firmy umieszczenie logo bądź danych identyfikujących Spółkę spełnia warunek przekazania ich w ramach promocji i reklamy. Dotyczy to jego zdaniem zarówno sytuacji kiedy logo firmy umieszczone jest na stałe na prezencie jak również kiedy logo umieszczone jest tylko na opakowaniu (papier, torebki, reklamówki). Tym samym nie ciąży na Spółce obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy, poszczególnym obdarowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 odpowiedzi udzielono w interpretacji Znak: IBPB II/1/415-616/10/BJ.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z wniosku wynika, iż Spółka specjalizuje się w produkcji osprzętu lejniczego i obciążników do dźwigów przejezdnych i prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe w celu zwiększenia przychodów. Do tych działań należy między innymi wręczanie prezentów reklamowych kontrahentom. Ze względu na przedmiot produkcji Spółka musi posiłkować się prezentami niezwiązanymi z działalnością Spółki, ale umieszcza na nich swoje logo i dane identyfikujące Spółkę. Są to najczęściej: długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę i słodycze, alkohol. Część prezentów opatrzonych jest nadrukiem z logo firmy, a część jedynie pakowana w firmowe reklamówki, papier z logo firmy. Jednorazowa wartość takiego prezentu zwykle mieści się w kwocie do 200,00 zł. Osoby, którym przekazywane są upominki nie są związane ze Spółką umowami cywilnoprawnymi, nie prowadzą działalności gospodarczej. Są jedynie przedstawicielami kontrahentów wnioskodawcy.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku otrzymania od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą.

Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno - reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne takie jak: kalendarze, upominki i drobne prezenty w postaci materiałów piśmiennych, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie kontrahentom prezentów (długopisy, kalendarze, pióra, świąteczne gadżety, ozdobne kosze zawierające kawę i słodycze) o wartości do 200,00 zł opatrzonych logo firmy bądź też zapakowanych w opakowanie opatrzone logo firmy korzysta i będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić bowiem należy, iż wręczanie prezentów o niskiej wartości, oznaczonych logo firmy ma na celu jej popularyzację poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jej istnieniu oraz budowanie pozytywnych skojarzeń. Takie działanie należy zatem zaliczyć do promocji i reklamy firmy. Zatem na wnioskodawcy nie ciąży i nie będzie ciążyć obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy, poszczególnym obdarowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl