Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-572/14/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (wpływ do Biura - 8 lipca 2014 r.), uzupełnionym 2 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranych otrzymywanych w ramach turnieju w warcaby klasyczne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranych otrzymywanych w ramach turnieju w warcaby klasyczne.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 15 i 18 września 2014 r. znak: IBPB II/1/415-572/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 2 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza organizować na utworzonej przez siebie platformie X turnieje w warcaby klasyczne przez internet oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone). Ogłoszenie o prowadzonych turniejach, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące turniejów w warcaby klasyczne na platformie X będą ogólnodostępne na stronie internetowej (bez wymaganej rejestracji). Udział w rozgrywkach wymagać będzie zarejestrowania się na platformie, zaakceptowania regulaminu oraz podania przez użytkownika danych i złożenia oświadczenia, iż ukończył 18 rok życia bądź posiada zgodę opiekuna prawnego.

Każdy turniej przebiegać będzie według następujących zasad:

Turniej w warcaby klasyczne jest rozgrywany na planszy 8x8 pól pokolorowanych na przemian na kolor jasny i ciemny. Każdy uczestnik rozpoczyna turniej z dwunastoma pionami (jeden koloru jasnego, drugi ciemnego) ustawionymi na ciemniejszych polach planszy. Jako pierwszy ruch wykonuje grający pionami jasnymi, po czym uczestnicy wykonują na zmianę kolejne ruchy.

Celem rozgrywki jest zbicie wszystkich pionów przeciwnika (w tym damek) albo zablokowanie wszystkich, które pozostają na planszy, pozbawiając przeciwnika możliwości wykonania ruchu. Jeśli żaden z graczy nie jest w stanie tego osiągnąć (każdy z uczestników wykona po 15 ruchów damkami bez zmniejszania liczby pionów pozostających na planszy), następuje remis.

Piony mogą poruszać się o jedno pole do przodu po przekątnej (na ukos) na wolne pola. Bicie pionem następuje przez przeskoczenie sąsiedniego pionu (lub damki) przeciwnika na pole znajdujące się tuż za nim po przekątnej (pole to musi być wolne). Zbite piony są usuwane z planszy po zakończeniu ruchu. Piony mogą bić zarówno do przodu, jak i do tyłu. W jednym ruchu wolno wykonać więcej niż jedno bicie tym samym pionem, przeskakując przez kolejne piony (lub damki) przeciwnika. Bicia są obowiązkowe.

Pion, który dojdzie do ostatniego rzędu planszy, staje się damką, przy czym jeśli znajdzie się tam w wyniku bicia i będzie mógł wykonać kolejne bicie (do tyłu), to będzie musiał je wykonać i nie staje się wtedy damką. Kiedy pion staje się damką, kolej ruchu przypada dla przeciwnika.

Damki mogą poruszać się w jednym ruchu o dowolną liczbę pól do przodu lub do tyłu po przekątnej, zatrzymując się na wolnych polach. Bicie damką jest możliwe z dowolnej odległości po linii przekątnej i następuje przez przeskoczenie pionu (lub damki) przeciwnika, za którym musi znajdować się co najmniej jedno wolne pole - damka przeskakuje na dowolne z tych pól i może kontynuować bicie (na tej samej lub prostopadłej linii). Kiedy istnieje kilka możliwych bić, uczestnik musi wykonać maksymalne (tzn. takie, w którym zbije największą liczbę pionów lub damek przeciwnika). Podczas bicia nie można przeskakiwać więcej niż jeden raz przez ten sam pion (damkę). Wygrywa uczestnik, który zbije wszystkie piony przeciwnika (w tym damki).

Zarejestrowani na platformie użytkownicy po uruchomieniu rozgrywki w warcaby klasyczne, w której chcieliby wziąć udział, będą mogli dołączyć do istniejącego już turnieju założonego przez innego uczestnika bądź utworzyć własny turniej dla dwóch lub większej ilości rozgrywających. Uczestnik zakładający turniej wybierałby wysokość wpisowego z wariantów ustalonych przez Spółkę poprzez wejście do odpowiedniego "pokoju". Aby dołączyć do stworzonej już rozgrywki przez uczestnika zakładającego turniej w określonym "pokoju", drugi uczestnik bądź pozostali uczestnicy akceptowaliby rozgrywkę co jest równoznaczne z pobraniem z ich konta użytkownika wpisowego w ustalonej dla danego turnieju wysokości. W momencie rozpoczęcia turnieju od uczestników pobierana byłaby z wpłaconej puli prowizja za organizację turnieju. Kolejność wykonywania ruchów bądź rozgrywania tur przez użytkowników byłaby taka jak ich kolejność dołączania do turnieju (pierwszy ruch należy do założyciela turnieju, drugi do drugiego uczestnika).

Spółka pobierałaby z kwoty powstałej po wpłaceniu przez wszystkich uczestników biorących udział w danym turnieju prowizję za udostępnienie platformy w celu organizacji turnieju. Pozostała część kwoty powstałej z wpłaty wpisowego byłaby przeznaczana na nagrodę dla zwycięzcy turnieju a w przypadku turniejów, w których udział bierze większa ilość uczestników niż dwóch - dla użytkowników, którzy uzyskali największy wynik w danej rozgrywce. Stosunkowe wysokości nagród dla uczestników, którzy uzyskali największe wyniki w przypadku turniejów dla większej ilości uczestników będą umieszczone w regulaminie w sposób przejrzysty, jasny i nie budzący wątpliwości, a z samym systemem wynagradzania uczestnik będzie mógł zapoznać się przed rejestracją oraz po rejestracji. To samo tyczy się wysokości prowizji pobieranej przez Spółkę. Wartości wygranych w poszczególnych turniejach wpłacane byłyby na profil użytkownika. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego od chwili rozpoczęcia rozgrywki.

Z uzupełnienia wniosku, który wpłynął do Biura 2 października 2014 r. wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić ogólnodostępne czasopismo internetowe spełniające wymagania przewidziane dla czasopism w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) wg którego "dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu".

Wnioskodawca na stronie internetowej czasopisma będzie organizował stałe, powtarzające się turnieje w różnego rodzaju gry logiczne i zręcznościowe. W przypadku części turniejów, w których wygrana zależna jest wyłącznie od umiejętności uczestnika turnieju lub wiedzy, Wnioskodawca przewiduje nagrody rzeczowe lub pieniężne.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z interpretacjami indywidualnymi wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygnaturach: IBPB II/1/415-966/11/BD z 24 lutego 2012 r. i IBPBII/2/415-223/14/MZa z 7 kwietnia 2014 r. "zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji - portalu internetowego (np....,...)".

Zważając na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy do kwalifikowania się jako środek masowego przekazu, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest wymagana rejestracja w rejestrach środków masowego przekazu, tym bardziej, iż nic takiego nie wynika ze wspomnianego przepisu. Przepis ten bowiem nie zawiera przesłanki rejestracji podmiotu w rejestrze "środków masowego przekazu", uzależniając od jej spełnienia możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Ponadto Wnioskodawca informuje, iż nie funkcjonuje ogólny rejestr środków masowego przekazu.

Wnioskodawca planuje natomiast zarejestrować w Rejestrze Dzienników i Czasopism własne czasopismo internetowe, spełniające wymagania z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo Prasowe. Rejestracja stron i portali internetowych w Rejestrze Dzienników i Czasopism jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo Prasowe. W konsekwencji Wnioskodawca do czasu zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego z 24 czerwca 2014 r. będzie pełnił rolę "środka masowego przekazu".

Wnioskodawca wskazał jaki jest aktualnie przedmiot jego działalności (zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym) i zaznaczył, że planuje rozszerzyć przedmiot swojej działalności do chwili opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego o:

58.13.Z wydawanie gazet

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

1. Czy wygrane w jednostkowych turniejach organizowanych przez Spółkę podlegałyby przepisowi art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Spółka jako organizator turniejów na platformie przy przyznaniu nagrody korzystałaby ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 tejże ustawy, stanowiącym przepis szczególny w stosunku do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku przyznania nagrody w poszczególnej, jednostkowej rozgrywce nieprzekraczającej kwoty w wysokości 760,00 złotych.

2. Czy przy kwalifikacji wartości wygranej do zwolnienia podatkowego przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brana pod uwagę będzie kwota wygranej w pojedynczej rozgrywce czy suma wygranych w kilku rozgrywkach.

Ad.1

Zdaniem Spółki wygrane w organizowanych przez nią partiach warcab klasycznych podlegają przepisowi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w konsekwencji przepisowi z art. 21 ust. 1 pkt 68 tejże ustawy w przypadku wygranej nieprzekraczającej 760,00 złotych w jednostkowym turnieju.

Przepis z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnia podleganie zwolnieniu podatkowemu od alternatywnego spełnienia jednej z przesłanek podmiotowo-przedmiotowych, w przypadku nieprzekroczenia kwoty wygranej w wysokości 760,00 złotych. Konkursy i gry podlegające zwolnieniu muszą być:

a.

albo organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja);

b.

albo muszą być konkursami/grami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu lub związane ze sprzedażą premiową.

W przedmiotowej sytuacji gry organizowane przez Spółkę spełniałyby pierwszą z przesłanek. Zgodnie z utartą linią interpretacyjną Izb Skarbowych internet zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Odzwierciedlenie znajduje to w licznych interpretacjach indywidualnych takich jak interpretacja indywidualna z 24 lutego 2012 r. znak: IBPB II/1/415-966/1 I/BD czy interpretacja indywidualna z 7 kwietnia 2014 r. znak: IBPBII/2/415-223/14/MZa wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Zgodnie z tymi interpretacjami "zwolnieniu z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) - w tym przypadku - przez internet jak i organizatorem konkursu również jest internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego - niewymagającego rejestracji - portalu internetowego (np....,...)". Korzystanie ze strony internetowej nie wymagałoby rejestracji, treści umieszczone na niej dostępne byłyby dla niezarejestrowanych użytkowników w związku z czym uznać należy, iż strona ta byłaby ogólnodostępna. Dopiero udział w partiach wymagałby rejestracji ze zrozumiałych względów takich jak identyfikacja uczestników w celu zapewnienia przepisowych rozgrywek, ograniczenie anonimowości uczestników w celu uniknięcia oszustw podczas rozgrywek, weryfikacja wieku uczestników.

Ad.2

Nagroda za wygraną w każdej poszczególnej rozgrywce między użytkownikami stanowi osobny byt i jest niezależna od nagród przyznanych za wygraną w innych rozgrywkach prowadzonych przez tego samego uczestnika. W związku z tym obliczanie kwoty wygranej w celu stwierdzenia czy wysokość nagrody podlega zwolnieniu podatkowemu obliczałoby się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdym razem osobno, biorąc pod uwagę tylko poszczególną wygraną w konkretnej rozgrywce a nie różnicę pomiędzy kwotą jaką użytkownik przelał z profilu na konto bankowe po rozegraniu kilku rozgrywek a kwotą jaką użytkownik przelał z konta bankowego na profil przed rozpoczęciem rozgrywek, gdyż ta wartość dodana stanowiłaby nie całość nagrody a sumę jednostkowych nagród. Tym samym spełniona byłaby przesłanka przedmiotowa z przepisu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wygranych otrzymywanych w ramach turnieju w warcaby klasyczne.

W pozostałym zakresie - wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródeł przychodów zalicza się tzw. "inne źródła".

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie "w szczególności" dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazany przepis - w zakresie wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu - zawiera przesłanki przedmiotowo-podmiotowe, których spełnienie jest niezbędne do zastosowania zwolnienia.

Aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie 3 warunki:

* organizatorem gry musi być środek masowego przekazu;

* podmiotem emitującym (ogłaszającym) grę musi być środek masowego przekazu;

* jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Niewątpliwie, w dzisiejszych czasach nie sposób kwestionować internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt organizowania i ogłaszania gier w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wskazuje bowiem, iż zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do gier organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w grze będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie (poza wartością wygranej) przesłanki, czyli gra będzie nie tylko emitowana (ogłaszana) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowana; organizowana przez instytucję (podmiot) zaliczany do środków masowego przekazu.

Zatem w przypadku wygranych w grach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o grze została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby gry były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik "i" w wyrażeniu "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)". To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja gry przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia "środki masowego przekazu", do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, iż są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako "mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet".

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej, czyli jako instytucje oraz jako narzędzie do przekazywania różnego rodzaju treści.

Z wniosku wynika, że Spółka zamierza organizować na utworzonej przez siebie platformie X turnieje w warcaby klasyczne przez internet oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych zainstalowanych na urządzeniach przenośnych (tablet, smartphone). Ogłoszenie o prowadzonych turniejach, regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące turniejów w warcaby klasyczne na platformie X będą ogólnodostępne na stronie internetowej (bez wymaganej rejestracji).

Wnioskodawca planuje w Rejestrze Dzienników i Czasopism zarejestrować własne czasopismo internetowe, spełniające wymagania z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo Prasowe. Rejestracja stron i portali internetowych w Rejestrze Dzienników i Czasopism jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo Prasowe. W konsekwencji Wnioskodawca do czasu zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie pełnił rolę "środka masowego przekazu". Na stronie internetowej czasopisma będzie organizował stałe, powtarzające się turnieje w różnego rodzaju gry logiczne i zręcznościowe.

Skoro, jak stwierdza Wnioskodawca, będzie pełnił rolę "środka masowego przekazu", a tym samym gra w warcaby klasyczne będzie zarówno ogłaszana (emitowana) przez środki masowego przekazu ("mass media"), jak i środek masowego przekazu będzie jej organizatorem, to wygrana w grze w warcaby klasyczne organizowanej i emitowanej przez tzw. "mass media" zwolniona będzie z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych - jeżeli jednorazowa wartość wygranej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

W odniesieniu do zastosowania ww. zwolnienia do kilku nagród uzyskanych przez tego samego uczestnika ale z tytułu wygranych w różnych rozgrywkach, w których będzie uczestniczył należy zauważyć, że poprzez pojęcie "jednorazowa wartość nagrody" należy rozumieć wartość każdej odrębnie wygranej przez uczestnika turnieju w warcaby klasyczne nagrody.

Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje zatem ilość otrzymanych przez tego samego uczestnika (ale w różnych rozgrywkach) nagród. Wartości tych nagród nie należy więc sumować, gdyż kwota 760 zł dotyczy każdej odrębnej wygranej. Z wniosku wynika bowiem, że nagroda za wygraną w każdej poszczególnej rozgrywce między użytkownikami stanowi osobny byt i jest niezależna od nagród przyznanych za wygraną w innych rozgrywkach prowadzonych przez tego samego uczestnika.

Należy jednak zauważyć, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekroczy kwotę 760 zł, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy) podlegać będzie cała wartość wygranej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, iż interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl