IBPBII/1/415-537/12/AA, Określenie skutków podatkowych umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego... - OpenLEX

IBPBII/1/415-537/12/AA - Określenie skutków podatkowych umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-537/12/AA Określenie skutków podatkowych umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 23 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował i realizuje zadania wynikające z poniższych ustaw, tj. przepisów:

1.

Art. 16 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - w związku z nienależnie pobranymi zaliczkami alimentacyjnymi.

2.

Art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

3.

Art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.

4.

Art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - w związku z umorzonymi dłużnikowi alimentacyjnemu należnościami z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (powiększonych o 5%) i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetek).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustala prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaca niniejsze świadczenia. Świadczeniobiorcy, którzy pobrali nienależne świadczenia oraz dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu świadczeń i należności na podstawie stosownych przepisów. W myśl ww. regulacji prawnych Ośrodek może umorzyć ww. świadczenia i należności. W praktyce zdarzyły się oraz mogą się wydarzyć w przyszłości przypadki umorzenia na podstawie powyższych ustaw nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także umorzenia dłużnikom alimentacyjnym należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy umorzenie ww. świadczeń i należności (w tym odsetek ustawowych) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności.

Zdaniem Wnioskodawcy, nienależnie pobrane świadczenia lub należności podlegające zwrotowi, które na podstawie ww. ustaw zostały umorzone wraz z odsetkami ze względu na nadzwyczajne okoliczności są zwolnione z opodatkowania, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C.

Wnioskodawca, powołując art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazał, iż dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Zdaniem Wnioskodawcy użyte w art. 20 ust. 1 sformułowanie "w szczególności" świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w ww. przepisie.

W świetle powyższego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uważa, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Wnioskodawca cytuje art. 16 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zgodnie z którym organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, uwzględniając sytuacje dochodową i rodzinną osoby. Wnioskodawca wskazuje, iż cytowana ustawa została uchylona na mocy art. 47 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378; obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Jednakże sprawy o umarzanie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych podlegają rozpatrzeniu i dochodzeniu na zasadach i w trybie określonym w dotychczasowych przepisach (art. 42 ust. 2 ustawy) Natomiast umarzanie dłużnikom alimentacyjnym należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej odbywa się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wobec braku przepisów przejściowych.

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W myśl art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Artykuł 27 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Stosownie do art. 30 ust. 1 ww. ustawy organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 cyt. ustawy, w łącznej wysokości:

* 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

* 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

* 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Zgodnie z ust. 2 i ust. 3 ww. artykułu organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca na podstawie zacytowanego wyżej art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, umarza należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej oraz należne od nich odsetki i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje, w oparciu o cytowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, decyzje o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń i należności (wraz z odsetkami).

Zdaniem Wnioskodawcy uregulowanie w przepisach, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, kwestii dotyczących umarzania nienależnie pobranych świadczeń i należności skutkuje tym, że umorzenia takie należy traktować jako rodzaj świadczenia na gruncie tych ustaw i jako takie korzystają one ze zwolnienia od podatku w myśl cyt. art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zauważa, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2009 r. Zmiana polega na zastąpieniu zwrotu " (...) wypłacone na podstawie odrębnych przepisów" zwrotem " (...) otrzymane na podstawie odrębnych przepisów". W uzasadnieniu projektu ustawy, przygotowanym przez Departament Podatków Dochodowych wskazano, iż "zmiana brzmienia pkt 8 art. 21 ust. 1 ww. ustawy ma służyć temu, aby w przypadku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po stronie podatnika nie występował przychód podlegający opodatkowaniu". Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy art. 1 pkt 11 lit. a tiret szóste ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej należności podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zdania, że w związku z umorzeniami przedmiotowych świadczeń i należności (wraz z odsetkami), osoby te uzyskują przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie skutków podatkowych umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W pozostałym zakresie wniosku sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnymi interpretacjami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

W myśl art. 23 ust. 8 tej ustawy organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Uregulowanie w przepisach o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwestii dotyczących umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczy o tym, iż umorzenie takie jest świadczeniem pieniężnym otrzymanym w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i jako takie korzysta ze zwolnienia od podatku w myśl cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana brzmienia pkt 8 art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; zmiana ma zastosowanie do uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2009 r. Zmiana polega na zastąpieniu zwrotu " (...) wypłacone na podstawie odrębnych przepisów" zwrotem: " (...) otrzymane na podstawie odrębnych przepisów". W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, iż: "zmiana brzmienia pkt 8 art. 21 ust. 1 ma służyć temu, aby w przypadku nienależnie pobranych świadczeń (...), po stronie podatnika nie występował przychód podlegający opodatkowaniu." Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy art. 1 pkt 11 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje zadania i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczeniobiorcy są zobowiązani do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny można umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że udzielone na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia, w postaci umorzenia kwoty należności pobranej (wraz z odsetkami) podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z umorzeniami przedmiotowych świadczeń (wraz z odsetkami), osoby te uzyskują przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl