Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-512/13/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu do Organu - 30 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 10 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 1 lipca 2013 r. znak: IBPB II/1/415-512/13/AA wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 10 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 13 marca 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła z przyszłym mężem umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Na podstawie ww. umowy została ograniczona wspólność ustawowa w ten sposób, że nieruchomości nabyte przez każdego z małżonków - po zawarciu związku małżeńskiego - stanowić będą majątek osobisty każdego z małżonków, tj. dom męża, w którym obecnie mieszka syn męża z pierwszego małżeństwa będzie mu w przyszłości przekazany w formie darowizny, natomiast dom, w którym Wnioskodawczyni wraz z mężem zamieszkuje jest jej domem.

W dniu 7 czerwca 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z obecnym mężem zawarli związek małżeński, który trwa nadal. Mąż Wnioskodawczyni osiąga tylko i wyłącznie dochody z ZUS (renta inwalidzka) i nie ma innych źródeł dochodu, natomiast Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Wnioskodawczyni wskazała w uzupełnieniu wniosku, że umowa zawarta w dniu 13 marca 2012 r. między nią a jej przyszłym mężem to umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z § 1 ww. umowy: "stawiający oświadczają, iż mają zamiar zawrzeć związek małżeński w dniu 7 czerwca 2012 r., do chwili obecnej umów majątkowych małżeńskich ze sobą nie zawierali." Natomiast § 2 ww. umowy brzmi: " Pani X. i Pan Y. oświadczają, iż wyłączają majątkową wspólność ustawową - w trybie art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego obowiązywałaby ich od chwili zawarcia związku małżeńskiego."

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawczyni wraz z mężem są uprawnieni do wspólnego rozliczenia dochodów i w związku z tym będą mogli złożyć wspólne zeznanie podatkowe, ponieważ między nimi istnieje wspólność majątkowa w kształcie ustawowym.

2.

Czy w świetle przepisów prawa Wnioskodawczyni wraz z mężem będą mogli od następnego roku wystąpić z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków w sytuacji gdy: oboje będą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez cały rok będą pozostawać w związku małżeńskim, przez cały rok będą mieli małżeńską wspólność majątkową oraz żaden z małżonków nie będzie prowadził działalności gospodarczej opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym, a także nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku tonażowym.

Wnioskodawczyni uważa, że będzie mogła złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów wraz z małżonkiem i złożyć wspólne zeznanie podatkowe od następnego roku, tj. z tytułu dochodów osiągniętych w 2013 r. (pierwsze zeznanie złożone w 2014 r.).

Wnioskodawczyni zauważa, że wspólne opodatkowanie może mieć miejsce tylko za lata, w których żaden z małżonków nie sprzedał swojej nieruchomości nabytej przed zawarciem związku małżeńskiego (przed datą 7 czerwca 2013 r.) stanowiącej majątek osobisty każdego z małżonków.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

Jednakże art. 6 ust. 2 ww. ustawy przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany przepis stanowi, iż małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

W myśl art. 6 ust. 8 cyt. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zasada ta nie dotyczy osób o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (art. 6 ust. 9 powyższej ustawy).

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 (art. 6 ust. 10 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków została z woli ustawodawcy uzależniona od spełnienia ściśle określonych warunków, a mianowicie małżonkowie winni:

1.

przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim;

2.

przez cały rok podatkowy posiadać wspólność majątkową małżeńską;

3.

nie prowadzić działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem liniowym, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym, z wyjątkiem opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

4.

złożyć w ustawowym terminie wniosek o zastosowanie wspólnego opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego - po jego doprecyzowaniu w wyniku wezwania - wynika, że w dniu 13 marca 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła z przyszłym mężem umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, wyłączając tym samym majątkową wspólność ustawową - w trybie art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która obowiązywałaby ich od chwili zawarcia związku małżeńskiego. W ww. umowie strony oświadczyły, że mają zamiar zawrzeć związek małżeński i do chwili podpisania tejże umowy innych umów majątkowych małżeńskich ze sobą nie zawierali. Wnioskodawczyni w dniu 7 czerwca 2012 r. zawarła związek małżeński ze swoim obecnym mężem.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 47 § 1 i 2 ww. Kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Zgodnie z art. 51 ww. Kodeksu w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Stosownie do treści art. 511 Kodeksu rodzinnego każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż jeżeli małżonkowie zawarli przed zawarciem małżeństwa umowę majątkową wyłączającą wspólność ustawową - tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie - w ogóle nie dochodzi do powstania majątku wspólnego. Od chwili bowiem zawarcia małżeństwa, tj. od chwili, w której umowa stała się skuteczna (w tym przypadku od dnia 7 czerwca 2012 r.), małżonków obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Wszelkie zatem przedmioty majątkowe nabyte przez nich do chwili zawarcia małżeństwa, jak i później, należą do ich majątków osobistych. W świetle powyższego, nie można się zgodzić z Wnioskodawczynią, że między nią a jej małżonkiem istnieje wspólność majątkowa.

We wniosku (przed jego doprecyzowaniem) Wnioskodawczyni wskazała, że na podstawie umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej została ograniczona wspólność ustawowa dotycząca dwóch nieruchomości, które stanową odrębny majątek każdego z małżonków. Z tym stwierdzeniem nie można się zgodzić.

Zauważyć należy, że Wnioskodawczyni myli pojęcia, gdyż ustanowienie rozdzielności majątkowej a ograniczenie wspólności ustawowej to w świetle prawa dwie odrębne czynności. Potwierdzeniem tego jest ww. art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wyraźnie wskazuje, że wspólność ustawową można m.in. ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową. Małżonkowie mają prawo ograniczyć wspólność ustawową poprzez wyłączenie z majątku wspólnego określonych rodzajowo składników majątkowych, np. konkretnych nieruchomości, rzeczy, wygranych z gier i loterii, itp. Zatem, ograniczenie to dotyczy konkretnych składników majątkowych w przeciwieństwie do ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wnioskodawczyni we wniosku (jego doprecyzowaniu) wprost wskazała, że umowa jaką zawarła z przyszłym mężem to umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej a więc każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem przedmiotowej umowy jak i majątek nabyty później, którym samodzielnie zarządza. W związku z powyższym, stwierdzenie Wnioskodawczyni, że wspólne opodatkowanie może mieć miejsce tylko za lata, w których żaden z małżonków nie sprzedał swojej nieruchomości nabytej przed zawarciem związku małżeńskiego (przed datą 7 czerwca 2013 r.), stanowiącej majątek osobisty każdego z małżonków jest nieprawidłowe. Fakt ewentualnej sprzedaży ww. nieruchomości nie będzie miał wpływu na możliwość wspólnego rozliczenia Wnioskodawczyni i jej męża.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do skorzystania przez Wnioskodawczynię z łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka. Zawarta bowiem, między małżonkami, umowa o rozdzielności majątkowej, obowiązująca od chwili zawarcia związku małżeńskiego, tj. od dnia 7 czerwca 2012 r. wyklucza istnienie między Wnioskodawczynią i jej mężem wspólności majątkowej, a więc nie został spełniony jeden z warunków koniecznych dla skorzystania z łącznego opodatkowania małżonków. W tym miejscu należy jeszcze raz przywołać przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyraźnie wskazuje, że uprawnienie wspólnego opodatkowania przysługuje małżonkom, pomiędzy którymi "istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa". Zawarcie przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej wywołało skutek w postaci nie istnienia wspólności między majątkami małżonków.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl