Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-47/10/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 01 i 22 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 9 marca 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-47/10/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 1 kwietnia 2010 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku. Jednak w uzupełnieniu tym stwierdzono brak wszystkich elementów, o przedstawienie których wezwał organ podatkowy. Zatem pismem z dnia 8 kwietnia 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-47/10/HK ponownie wezwano o uzupełnienie wniosku. W dniu 22 kwietnia 2010 r. wpłynęło wymagane uzupełnienie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W latach 50-tych władze Polski Rzeczypospolitej Ludowej odebrały grunty rolne ojcu wnioskodawcy, w zamian nie przyznając żadnego odszkodowania. Postępowanie dochodzeniowe władz miasta w tej sprawie potwierdziło ww. fakty. W roku 2007 Urząd Miejski zawiadomił wnioskodawcę o zamiarze zwrotu części działki, która nie została wykorzystana w latach 50-tych pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioskodawca przywołuje treść art. 136 ust. 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), na podstawie którego zwrot nieruchomości przysługuje poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom mającym prawo do tegoż zwrotu nieruchomości na zasadach określonych cyt. ustawą. Wnioskodawca złożył wniosek - jako spadkobierca poprzedniego właściciela - o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. W wyniku czego decyzją Starosty w dniu 12 marca 2009 r. zwrócono wnioskodawcy ww. działkę. W dniu 9 lipca 2009 r. wnioskodawca tę działkę sprzedał za cenę 1.000,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 kwietnia 2010 r.) podano datę śmierci ojca wnioskodawcy, tj. 30 marca 1984 r. oraz datę postanowienia o nabyciu spadku - 29 czerwca 1984 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy uiścić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy podatek dochodowy od opisanej czynności (tekst jedn. sprzedaży nieruchomości) nie należy się. Wnioskodawca powołuje się na treść posiadanych dokumentów oraz fakt, że nieruchomość gruntowa została zabrana jego ojcu pod budownictwo mieszkaniowe, a następnie zwrócona decyzją Starosty z dnia 12 marca 2009 r. Zabranie nieruchomości gruntowej nastąpiło w latach 50-tych. Wnioskodawca posiada Postanowienie z dnia 29 czerwca 1984 r. o nabyciu spadku po zmarłym ojcu. Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpiła 9 lipca 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony do przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu na jaki dokonano wywłaszczenia.

Stosownie zatem do art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. W przedmiotowej sprawie nieruchomość została zwrócona wnioskodawcy, jako spadkobiercy poprzedniego właściciela - ojca - decyzją z dnia 12 marca 2009 r.

Jak wynika z powyższego, zwrotu - a tym samym zmiany stanu prawnorzeczowego - dokonano w trybie postępowania administracyjnego, którego celem było przywrócenie stosunków własnościowych sprzed wywłaszczenia. Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni zatem funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości - w tym przypadku następcy prawnemu poprzednich właścicieli. W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. W związku z powyższym, w przedstawionym stanie faktycznym, określony decyzją z dnia 12 marca 2009 r. zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie, nabycie przez wnioskodawcę zwróconej nieruchomości nastąpiło z datą śmierci spadkodawcy (ojca wnioskodawcy), tj. z datą nabycia spadku po nim, czyli w dniu 30 marca 1984 r.

Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Sąd postanowieniem stwierdza jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu). Postanowienie o nabyciu spadku potwierdza prawo spadkobiercy do spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego jest zatem data stwierdzająca dzień otwarcia spadku czyli data śmierci spadkodawcy, a nie data postanowienia sądu o nabyciu spadku.

W myśl natomiast art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca wskazał datę śmierci spadkodawcy (ojca), do którego pierwotnie należała nieruchomość będąca przedmiotem wywłaszczenia. Wskazał również, iż jest spadkobiercą poprzedniego właściciela. Należy zatem zauważyć, że w przedmiotowej sprawie przychód uzyskany tytułu odpłatnego zbycia ww. nieruchomości, nabytej w 1984 r., nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości upłynął 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Reasumując, wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nieruchomości nabytej w 1984 r., nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jej nabycie.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl