IBPBII/1/415-469/13/MCZ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/1/415-469/13/MCZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 lipca 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-469/13/MCZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym dochodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym dochodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. znak: IBPB II/1/415-468/13/MCZ i znak: IBPB II/1/415-469/13/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono w dniu 27 czerwca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca rozważa objęcie funkcji członka zarządu - dyrektora spółki (dalej zwanej "Spółką") mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej zwanych "ZEA"). Fakt, iż siedziba spółki znajdować się będzie na terytorium ZEA zostanie potwierdzony dokumentami rejestrowymi wydanymi przez odpowiednie organy ZEA. Spółka będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terenie ZEA według zasad obowiązujących osoby prawne.

Powołanie Wnioskodawcy w skład organu zarządzającego Spółką nastąpi na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki. Uchwała ta zostanie podjęta zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie ZEA. Wnioskodawca pragnie również wyjaśnić, że podstawą pełnienia funkcji dyrektora - członka zarządu Spółki nie będzie umowa o pracę zawarta ze Spółką. Wnioskodawca nie będzie pracownikiem Spółki.

Wnioskodawca prawdopodobnie nie będzie jedynym członkiem zarządu - dyrektorem Spółki. Wnioskodawca zakłada, że w skład organu zarządzającego Spółką będzie wchodziła, poza nim, jeszcze co najmniej jedna osoba.

Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie od Spółki. Poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki Wnioskodawca może (chociaż nie musi) otrzymywać inne dochody podlegające opodatkowaniu na terenie Polski (przykładowo mogą to być dochody ze stosunku pracy wykonywanego w Polsce, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, dochody z wykonywania wolnego zawodu, itp.).

W piśmie z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu - 27 czerwca 2013 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował zdarzenie przyszłe i wskazał, że:

1. Zdaniem Wnioskodawcy, zakres wykonywanych przez niego obowiązków będzie się mieścił w zakresie opisanym w art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, jednakże prosi organ interpretacyjny o dokonanie własnej oceny w tej sprawie (taki jest cel złożonego przez niego wniosku o interpretację). Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia stanu faktycznego. W związku z tym, Wnioskodawca prosi aby ocena prawna została dokonana przez organ podatkowy, który wydaje interpretacje.

Wnioskodawca wyjaśnił, że jako członek zarządu Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie podejmować decyzje dotyczące prowadzenia działalności przez tą Spółkę. Będzie zajmować się zarządzaniem tą Spółką, jej finansami. Innymi słowy będzie się zachowywać podobnie jak członkowie zarządu polskich spółek kapitałowych. Będzie w Spółce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zarządczych, finansowych, będzie odpowiadać za oferowanie przez Spółkę określonych rozwiązań programowych, w szczególności kierowanych do banków, itp.

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wnioskodawcy za podejmowanie czynności zarządczych, a nie doradczych. Nie będzie pracownikiem tej Spółki.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 19) wynika, że z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu będzie podlegać opodatkowaniu właśnie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a nie na terytorium Polski. Wnioskodawca prosi jednak organ podatkowy, aby to organ dokonał interpretacji tych przepisów (taki jest cel złożonego przez niego wniosku). Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie obowiązuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie będzie tam faktycznie płacić podatku. Nie ma jednak oficjalnych interpretacji wydanych przez organy podatkowe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które potwierdzałyby taki stan rzeczy. Wnioskodawca myśli, że korzystając z pomocy międzynarodowej w sprawach podatkowych organ podatkowy może sprawdzić, czy na terenie tego kraju funkcjonują przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy będzie on tam podlegać opodatkowaniu. Wnioskodawca takiej możliwości nie posiada.

3. W ocenie Wnioskodawcy, spółka będzie rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spółka będzie bowiem zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jeden z członków zarządu tej Spółki będzie posiadaczem wizy pobytowej, uprawniającej Spółkę do otrzymania certyfikatu rezydencji podatkowej. Oficjalne spotkania pełnego Zarządu będą odbywały się co najmniej raz do roku na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wnioskodawca pragnie też wyjaśnić, że niektóre decyzje o charakterze zarządczym będą też podejmowane przez niego z Polski. Przy wykonywaniu obowiązków zarządczych zarówno on, jak i inni członkowie zarządu będą korzystali z poczty elektronicznej, będą organizować telekonferencje, itp. Innymi słowy nie każda podejmowana przez niego czynność dotycząca zarządzania będzie faktycznie podejmowana na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Spółka będzie posiadać certyfikat rezydencji potwierdzający rezydencję na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Certyfikat będzie wydany po złożeniu sprawozdania finansowego i audytu do władz odpowiedniej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą opodatkowane wyłącznie na terytorium ZEA. Innymi słowy, czy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą zwolnione z opodatkowania na terenie Polski.

2. Czy - w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) - Wnioskodawca zobowiązany będzie składać w Polsce roczne zeznania podatkowe PIT.

3. Czy - w przypadku gdy wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki nie będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) - wynagrodzenia i należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą opodatkowane wyłącznie na terytorium ZEA. Innymi słowy, wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą zwolnione z opodatkowania na terenie Polski, z zastrzeżeniem o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Ad. 2:

Jeśli wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwać żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składania w Polsce rocznych zeznań podatkowych PIT.

Ad. 3:

Jeśli wynagrodzenia oraz inne należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki nie będą jedynym źródłem dochodów Wnioskodawcy (tzn. Wnioskodawca będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce), wówczas wynagrodzenia i należności otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki będą jedynie wpływać na zasady ustalania stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy podlegających opodatkowaniu w Polsce.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Polska zawarła z ZEA umowę, dlatego też sytuację prawno-podatkową Wnioskodawcy należy ocenić przy uwzględnieniu zarówno przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i postanowień umowy. Zgodnie z art. 19 umowy wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Aby odpowiednio zastosować powyższy przepis art. 19 umowy należy wyjaśnić znaczenie pojęcia "osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie", "spółki" oraz "wynagrodzenia i inne należności z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki".

Zgodnie z art. 4 umowy określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Skoro Wnioskodawca jest uznawany przez polskie organy podatkowe za polskiego rezydenta podatkowego (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) powinien być uznawany - dla celów stosowania umowy - za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Pojęcie "spółki" zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt f umowy. Zgodnie z tym przepisem przez "spółkę" należy rozumieć każdą osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną. Z Komentarza OECD do art. 3 Konwencji Modelowej (wersja: lipiec 2010) wynika, że odpowiedź na pytanie, czy dana jednostka jest traktowana dla celów podatkowych "jak osoba prawna" powinna być udzielona na podstawie analizy przepisów państwa, w którym została ona utworzona. Należy zatem przyjąć, że art. 19 umowy znajdzie zastosowanie wtedy, gdy - zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie ZEA - Spółka będzie opodatkowana jak osoba prawna.

Jak była o tym mowa, w przedmiotowej sprawie Spółka wypłacająca Wnioskodawcy wynagrodzenie będzie miała siedzibę na terenie ZEA i dla celów podatkowych będzie tam traktowana jak osoba prawna. W związku z tym, Spółkę - dla celów stosowania umowy - należy uznać za spółkę mającą siedzibę na terytorium ZEA.

Pojęcie "wynagrodzeń i innych należności z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym podobnym organie spółki" nie zostało zdefiniowane w umowie. Definicja tego pojęcia nie budzi jednak szczególnych wątpliwości. Przyjmuje się, że obejmuje ono przychody otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach, w szczególności przychody uzyskiwane z tytułu członkostwa w zarządzie spółki z siedzibą w ZEA (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 21 stycznia 2013 r. znak: IPPB2/415-1017/12-2/EL).

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca stwierdza, że wynagrodzenia i inne należności, które będzie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora Spółki będą podlegać opodatkowaniu w ZEA.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania należy natomiast zastosować metodę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a umowy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w ZEA, to Polska zwolni (z uwzględnieniem postanowień art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie) taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

We wskazanym wyżej art. 24 ust. 1 lit. a umowy przewidziana została zatem tzw. metoda wyłączenia z progresją, która polega na tym, że dochód, który może być opodatkowany w państwie jego uzyskiwania, nie jest wprawdzie opodatkowany w państwie rezydencji danej osoby, lecz państwo rezydencji zachowuje prawo wzięcia pod uwagę tego dochodu przy ustalaniu podatku od pozostałego dochodu danej osoby.

Wyłączenie z progresją na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje art. 27 ust. 8, zgodnie z którym jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że wynagrodzenia i inne należności, które będzie otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora Spółki będą zwolnione od opodatkowania w Polsce. Dochody uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu - dyrektora Spółki będą jednak uwzględniane przy obliczeniu efektywnej stawki podatku właściwej dla opodatkowania innych dochodów, które będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

W związku z tym, jeśli Wnioskodawca - poza wynagrodzeniem za pełnienie funkcji dyrektora - członka zarządu w Spółce - otrzyma inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, to przy ustalaniu stawki właściwej do ich opodatkowania Wnioskodawca będzie musiał uwzględnić dochód uzyskany na terytorium ZEA (zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy i art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeśli zaś Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów opodatkowanych w Polsce, to dochody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora - członka zarządu Spółki będą opodatkowane tylko w ZEA. W takim wypadku Wnioskodawca nie będzie musiał składać w Polsce rocznych deklaracji PIT, gdyż nie będzie na nim spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce.

Przedstawiony powyżej pogląd Wnioskodawcy jednolicie i niezmiennie akceptowany jest przez polskie organy podatkowe, na poparcie czego Wnioskodawca wskazał szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wykazywania w zeznaniu podatkowym dochodu uzyskiwanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (pyt. nr 2 i 3). W pozostałym zakresie wniosku (pyt. nr 1) wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-468/13/MCZ.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie z art. 19 umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 1 lit. a ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozważa objęcie funkcji członka zarządu - dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jako członek zarządu Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie podejmować decyzje dotyczące prowadzenia działalności przez tą Spółkę. Będzie zajmować się zarządzaniem tą Spółką, jej finansami. Zakres wykonywanych przez niego obowiązków będzie się mieścił w zakresie opisanym w art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu - dyrektora Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie od Spółki. Poza ww. wynagrodzeniem Wnioskodawca może otrzymywać inne dochody podlegające opodatkowaniu na terenie Polski (przykładowo mogą to być dochody ze stosunku pracy wykonywanego w Polsce, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, dochody z wykonywania wolnego zawodu, itp.).

Jak stwierdzono w interpretacji znak: IBPB II/1/415-468/13/MCZ dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich według uregulowań zawartych w art. 19 umowy. To oznacza, iż dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegać będą opodatkowaniu w obu państwach, ale w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w art. 24 umowy - metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody te w Polsce będą zwolnione od opodatkowania ale będą uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów. Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich a w Polsce na mocy zawartej umowy będą zwolnione od opodatkowania. Przy czym, jeżeli oprócz ww. dochodów Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, to będzie na nim spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określonych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wyliczenia stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów.

Jeśli natomiast Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zatem, dochody (wynagrodzenia i inne należności) uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli takie wystąpią.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl