Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPBII/1/415-406/10/ŚS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu stypendiów szkoleniowych i stażowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów szkoleniowych i stażowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1 Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na jego realizację Urząd otrzymuje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy, potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioskodawca wskazuje, iż osobom tym, z racji uczestnictwa w projekcie i skierowania na staż, szkolenie, przysługują stypendia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wprowadzając w katalogu zwolnień przedmiotowych art. 21 ust. 1 pkt 137 o treści "zwalnia się z podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)". Wnioskodawca wskazuje, iż wypłaca również stypendia za staż, szkolenie ze środków przyznawanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu, a więc jak wskazuje wnioskodawca, ze środków czysto krajowych. Forma ta, jak dotąd, nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazał, iż projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zakładają równość szans, zakaz dyskryminacji. Tym samym czy słusznym jest, jak stwierdza wnioskodawca, aby ta sama forma aktywizacji zawodowej realizowanej przez Urząd Pracy była traktowana w odmienny sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy stypendia za okres stażu, szkolenia wypłacane z realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy czy też nie.

Zdaniem wnioskodawcy, projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 nie jest bezpośrednio finansowany lecz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Współfinansowanie, zdaniem wnioskodawcy oznacza, że środki finansowe przeznaczone na realizację ww. Poddziałania pochodzą również ze środków czysto krajowych, które z kolei nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Pieniężnej przekazuje więc w części płatniczej na realizację powyższego Poddziałania środki Funduszu Pracy i te są wykazywane i rozliczane we wnioskach płatniczych. Zdaniem wnioskodawcy źródłem finansowania stypendiów za staż, szkolenie dla osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są krajowe środki publiczne. Wnioskodawca stwierdził, iż do ww. świadczeń nie może znaleźć zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 cyt. ustawy. Wnioskodawca, stwierdza również, iż wypłacane stypendium za staż, szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, jak również nie jest dochodem, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W związku z czym, zdaniem Urzędu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, wnioskodawca stwierdził, iż decyzja ustawodawcy dotycząca ewentualnego zwolnienia z podatku byłaby krzywdząca dla pozostałych osób bezrobotnych korzystających z tej samej formy aktywizacji lecz finansowanej z innego krajowego źródła.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wnioskodawca realizuje projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1 Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten, jak wskazuje wnioskodawca jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na jego realizację Urząd Pracy otrzymuje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy, potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wnioskodawca wskazuje, iż osobom tym, z racji uczestnictwa w projekcie i skierowania na staż oraz szkolenie, przysługują stypendia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

* środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b;

* niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d:

a.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

b.

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

c.

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

* środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

a.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

b.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) -wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż w sytuacji, gdy stypendia stażowe i szkoleniowe są otrzymywane w 2010 r. przez osoby bezrobotne (uczestników projektu Poddziałanie 6.1.3) jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,tj. m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, to korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 137 objęci są ostateczni odbiorcy świadczenia tj. korzystający ze świadczeń, uczestnicy szkoleń, np. bezrobotni. To oznacza, iż Powiatowy Urząd Pracy jako płatnik nie jest obowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy oraz do sporządzenia imiennych informacji.

Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawcy należy uznać - za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl