IBPBII/1/415-391/14/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-391/14/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura - 5 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej małoletniego dziecka - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty rodzinnej małoletniego dziecka.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2009 r. do lipca 2013 r. był rodziną zastępczą dla małoletniego dziecka urodzonego w marcu 1997 r.

Od sierpnia 2013 r. postanowieniem sądu Wnioskodawca wraz z żoną stał się opiekunem prawnym dla małoletniego, który jest uprawniony do renty rodzinnej po zmarłej matce.

ZUS dokonując rozliczenia dochodów małoletniego za 2013 r. wystawił dwa PIT-40A:

* PIT nr 1 wystawiony na małoletniego (uwzględniono dochody z renty za okres I - VII 2013 r.);

* PIT- nr 2 wystawiony na osobę Wnioskodawcy, który dotyczy dochodów małoletniego za okres VIII - XII 2013 r. tytułem ustanowienia opieki prawnej.

Wnioskodawca nadmienia, że posiada wraz z żoną dochody ze stosunku pracy. Za 2013 r. rozliczali się oddzielnie.

Ponadto, po rozliczeniu przez ZUS dochodu małoletniego PIT-40A - Wnioskodawca uzyskał od ZUS zwrot podatku z PIT-nr 1 i PIT nr 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć się z PIT-40A wystawionego przez ZUS na małoletniego (dotyczy PIT nr 1) i na jakich drukach.

2. Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć się z PIT-40A wystawionego przez ZUS na niego (dotyczy dochodów małoletniego, tj. z PIT nr 2) i na jakich drukach.

Jeżeli tak, to:

3. Czy Wnioskodawca powinien dodać do swoich dochodów ze stosunku pracy dochody małoletniego wynikające z PIT nr 1, a także dochody z PIT nr 2.

Wnioskodawca oświadcza, że za 2013 r. nie rozliczył się z dochodów małoletniego wynikających z PIT nr 1 i nr 2.

W Urzędzie Skarbowym Wnioskodawca uzyskał informację, że obowiązku doliczenia dochodu małoletniego dziecka do własnego nie mają opiekunowie prawni. Ponadto Wnioskodawca został poinformowany, że ZUS nie powinien wystawiać mu PIT, ponieważ jest to nadal dochód małoletniego.

Jako opiekun prawny małoletniego dziecka otrzymującego rentę rodzinną Wnioskodawca nie czerpie pożytku finansowego z tych dochodów i nie ma obowiązku łącznego rozliczenia podatkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Przepis ten, regułę zaliczania dochodów dzieci do dochodów rodziców odnosi wyłącznie do dochodów małoletnich dzieci lub przysposobionych. Oznacza to, że dziecko poddane opiece prawnej nie jest dzieckiem własnym ani przysposobionym. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, jako opiekun prawny nie może dokonać połączenia dochodów małoletniego dziecka, wynikających z PIT nr 1 i nr 2 z własnymi dochodami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Należy zauważyć, że zacytowany powyżej przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regułę zaliczania dochodów dzieci do dochodów rodziców odnosi wyłącznie do dochodów małoletnich dzieci własnych lub przysposobionych.

Instytucja opiekuna prawnego dziecka określona została w art. 94 § 3 i art. 145 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 94 § 3 tej ustawy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

W myśl natomiast art. 145 § ww. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule II niniejszego kodeksu.

Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód (art. 145 § 2 ww. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Z kolei uregulowania prawne w zakresie rodzin zastępczych uregulowane zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Rodzina zastępcza to forma rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest formą zastępczego środowiska rodzinnego, która nie stanowi stałej, a tylko czasową formę opieki nad dzieckiem.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że jeżeli podatnik stanowi rodzinę zastępczą dla małoletniego dziecka czy też jest jego opiekunem prawnym, to nie ma do niego zastosowania art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie ma więc obowiązku do swoich dochodów doliczyć dochodów uzyskanych przez małoletnie dziecko, nad którym sprawuje opiekę prawną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2009 r. do lipca 2013 r. był rodziną zastępczą dla małoletniego dziecka urodzonego w marcu 1997 r., natomiast od sierpnia 2013 r. postanowieniem sądu stał się (wraz z żoną) opiekunem prawnym dla małoletniego, który jest uprawniony do renty rodzinnej po zmarłej matce.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że brak jest podstaw prawnych do doliczenia w zeznaniu podatkowym za 2013 r. przez Wnioskodawcę do własnych przychodów uzyskanych w 2013 r. przychodów małoletniego dziecka (wynikających z wystawionych przez ZUS PIT-40A - nazwanych przez Wnioskodawcę PIT nr 1 i nr 2) z tytułu renty rodzinnej po zmarłej matce.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl