IBPBII/1/415-337/11/HK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-337/11/HK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 28 marca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2011 r. i 1 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury wypłacanej z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 24 maja 2011 r. Znak: IBPBII/1/415-337/11/HK wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek został uzupełniony w dniu 27 maja 2011 r. (uiszczenie opłaty) oraz w dniu 1 czerwca 2011 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obywatelem Niemiec, mieszkającym w Polsce na podstawie karty pobytu. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego jest w trakcie załatwiania formalności związanych z otrzymaniem emerytury niemieckiej. Biorąc pod uwagę fakt, iż wnioskodawca posiada niemieckie obywatelstwo oraz z uwagi na jego miejsce zamieszkania oraz źródło przyszłych dochodów (emerytura) wnioskodawca ma wątpliwości, czy otrzymaną w przyszłości niemiecką emeryturę będzie zobowiązany opodatkować w Polsce.

Z informacji otrzymanych z niemieckich organów, które będą obliczać i wypłacać przyznaną emeryturę wynika, iż wysokość świadczeń emerytalnych powoduje, że będą one zwolnione z opodatkowania w Niemczech. Wnioskodawca podkreśla, iż miejscem wypłaty emerytury będą Niemcy, gdzie wnioskodawca posiada miejsce zameldowania oraz własny rachunek bankowy.

W treści uzupełnienia z dnia 27 maja 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP - 1 czerwca 2011 r.) wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny wskazując, iż w 1992 r. założył firmę na terenie Polski, której był współwłaścicielem (w 50%) i pełnił funkcję prezesa. W związku z powyższym wnioskodawca rozpoczął procedurę ubiegania się o wydanie karty pobytu i możliwość przebywania w Polsce bez ograniczeń czasowych i dodatkowych procedur. Po otrzymaniu karty pobytu na przełomie lat 1994/1995 postanowił zamieszkać w Polsce, aby dopilnować dalszego rozwoju spółki. W związku z tym w 1995 r. zakupił dom w Polsce. Wnioskodawca funkcję prezesa pełnił do 2005 r., tj. do momentu sprzedaży posiadanych udziałów w spółce. W 2006 r. otworzył spółkę z o.o., w 2007 r. - spółkę komandytową, w których również pełnił funkcję prezesa. W związku z faktem, iż ww. firmy miały siedziby w Polsce podlegały opodatkowaniu w Polsce. Będąc prezesem w tych firmach wnioskodawca dokonywał rozliczeń również w Polsce. W 2010 r. zostały zlikwidowane obie ww. spółki, a wnioskodawca - będąc w wieku emerytalnym - rozpoczął procedurę starania się o przyznanie emerytury niemieckiej, bowiem w Polsce nie przysługuje mu żadna emerytura. W Polsce w czasie stałego pobytu podlegał ubezpieczeniu społecznemu jedynie w okresie od 2007 r. do 2010 r. jako współwłaściciel spółki komandytowej.

Jako obywatel Niemiec wnioskodawca był przez cały czas ubezpieczony i odprowadzał składki emerytalne w Niemczech, tam posiada własnościowe mieszkanie i jest zameldowany.

Wnioskodawca uważa, że w Niemczech ma swój ośrodek interesów życiowych, ponieważ tam jestem obywatelem pełnoprawnym. Emerytura będzie wypłacana z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, a jej wysokość wstępnie ustalona, zwalnia od pobierania podatku w Niemczech.

Miejscem wypłat będą Niemcy, gdzie wnioskodawca posiada własny rachunek bankowy. Powodem przebywania w Polsce było prowadzenie interesów, które przyczyniły się do podjęcia decyzji, tj. zakupu domu i zamieszkania w Polsce. Na dzień dzisiejszy wnioskodawca nie zdecydował, gdzie będę mieszkać, bo nie widzi powodów do dokonania takiego wyboru. Wnioskodawca nie posiada certyfikatu rezydencji ani polskiego ani niemieckiego, bowiem nigdy nie był wymagany od niego taki dokument do jakichkolwiek czynności podejmowanych na terenie Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana w przyszłości emerytura niemiecka będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy, niemiecka emerytura wypłacana na podstawie długoletnich składek w Niemczech nie powinna być opodatkowana w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie natomiast z treścią art. 3 ust. 2a powołanej ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a tej ustawy przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 4 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) w rozumieniu niniejszej umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Stosownie zaś do brzmienia ust. 2 powołanego powyżej art. 4 umowy - jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a.

osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b.

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c.

jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d.

jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 powołanej umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) z drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa (Niemcy), podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech). W świetle stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2005 r. powyższe świadczenia podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Jak wynika z informacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów niemieckie ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

* ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,

* ustawowe ubezpieczenie emerytalne,

* ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,

* ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz

* ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z wszystkich pięciu działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego, które wypłaca się osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech. Wszelkie inne świadczenia emerytalno-rentowe przekazywane osobom mającym miejsce zamieszkania w Polsce mogą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce.

Z przedstawionego w uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, iż emerytura wnioskodawcy wypłacana będzie z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Zatem mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny oraz zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że skoro emerytura wnioskodawcy wypłacana będzie z ustawowego ubezpieczenia socjalnego Niemiec, to bez względu na to czy wnioskodawca posiada polską rezydencję podatkową czy też niemiecką - w świetle powołanych przepisów umowy - emerytura ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Przy czym bez znaczenia pozostaje, czy w Niemczech podatek faktycznie wystąpi czy też ze względu na niską kwotę świadczenia emerytalnego nie zostanie pobrany.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl