IBPBII/1/415-303/10/MK - Sporządzenie korekt informacji PIT-11 w związku z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/1/415-303/10/MK Sporządzenie korekt informacji PIT-11 w związku z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sporządzenia korekt informacji PIT-11 w związku z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sporządzenia korekt informacji PIT-11 w związku z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Senat Uczelni podjął w 2008 r. uchwałę na rok 2009 r. i lata następne dotyczącą zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wykonujących w ramach stosunku pracy czynności stanowiące przedmiot prawa autorskiego.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zwanego dalej pracownikiem składa się z:

1.

honorarium za pracę dydaktyczną oraz badania naukowe niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 90% wynagrodzenia zasadniczego

2.

pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną stanowiące co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Powyższy zapis wynika z umowy o pracę lub umowy mianowania. Do wynagrodzeń z tytułu chronionych prawem autorskim prac twórczych, o których mowa w pkt 1 wykonywanych przez pracowników stosuje się normy 50% kosztów uzyskania przychodów. Planowaną wysokość procentową wynagrodzenia zasadniczego określa indywidualnie każdy pracownik w złożonym "oświadczeniu planie" przed rozpoczęciem roku kalendarzowego - podatkowego. Rzeczywistą wysokość procentową wynagrodzenia zasadniczego określa indywidualnie każdy pracownik w złożonym "oświadczeniu sprawozdaniu" po zakończonym roku kalendarzowym - podatkowym. Wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczana na podstawie i zgodnie z "oświadczeniem planem" przy uwzględnieniu 50% kosztów uzyskania przychodów. Normy 50% kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się przy obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych za okres urlopu wypoczynkowego, urlopu dla poratowania zdrowia, wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, urlopu macierzyńskiego, usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu choroby pracownika, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, świadczenia rehabilitacyjnego, usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Uczelnia jako płatnik uwzględniła 50% koszty uzyskania przychodów przy naliczaniu należnych zaliczek w miesiącach, w których faktycznie one się należały tzn. były wykonane przez pracowników zadania, przy których było zasadne zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. W imiennych informacjach o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2009 r. zgodnie z objaśnieniami zawartymi w części E.1. w kolumnie "koszty uzyskania przychodów" w kwocie kosztów uzyskania przychodów Uczelnia jako płatnik wykazała koszty faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek. Do imiennych informacji PIT-11 Uczelnia jako płatnik dołączyła imienne zaświadczenia dla celów rozliczenia rocznego podatku zrealizowanych prac, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów (w PIT-36 lub PIT-37), na których wyliczono faktycznie uzyskane wynagrodzenia objęte 50% kosztami uzyskania przychodów (pozycje z PIT-11 Nr 36, 41, 42, 38) wysyłając jednocześnie ww. zaświadczenia do Urzędów Skarbowych wg miejsca zamieszkania podatnika.

Z wniosku wynika również, iż pracownicy Uczelni w 2009 r. otrzymali wypłatę z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na mocy znowelizowanego z dniem 22 sierpnia 2009 r. art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwolnione są z podatku wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości 380 zł. Zwolnienie obejmuje świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe otrzymane w 2009 r. W związku z faktem, że przepisy nowelizacji weszły w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2009 r. pracownicy, którzy otrzymali ww. świadczenie przed datą nowelizacji ustawy, winni kwoty wykazane w pozycjach 36 i 38 imiennych informacjach o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2009 r. pomniejszyć o wartość 380 zł w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36 lub PIT-37), o ile ulga nie miała zastosowania u innego pracodawcy. W tym celu dla ww. pracowników do informacji PIT-11 za 2009 r. dołączono zaświadczenia o treści wskazującej na dokonanie "korekty".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Uczelnia postąpiła słusznie sporządzając imienne zaświadczenia dla celów rozliczenia rocznego podatku zrealizowanych prac, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, a nie skorygowała imiennej informacji PIT-11...

2.

Czy Uczelnia postąpiła słusznie sporządzając imienne zaświadczenia dla celów rozliczenia rocznego podatku, a nie skorygowała informacji PIT-11...

Ad. 1

Zdaniem wnioskodawcy Uczelnia jako płatnik zajęła właściwe stanowisko nie dokonując korekty PIT-11 dając jedynie informację na niesformalizowanym druku (zaświadczeniu), aby podatnik (pracownik) mógł je uwzględnić w indywidualnym zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) zgodnie z przysługującymi mu faktycznie kosztami uzyskania przychodu.

Ad. 2

Zdaniem wnioskodawcy Uczelnia jako płatnik zajęła właściwe stanowisko nie dokonując korekty PIT-11 dając jedynie informację na niesformalizowanym druku (zaświadczeniu), aby podatnik (pracownik) mógł uwzględnić w indywidualnym zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) ulgę z tytułu znowelizowanej ustawy jw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia korekt informacji PIT-11 w związku z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

W pozostałym zakresie, tj. dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia korekt informacji PIT-11 w związku z wypłatą w 2009 r. świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przed zmianą przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67, dokonano odrębnego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (PIT-11).

W odniesieniu do braku obowiązku złożenia przez wnioskodawcę jako płatnika korekt informacji PIT-11 należy stwierdzić, iż w świetle powołanego powyżej w tym zakresie przepisu art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nałożył na płatnika - pracodawcę m.in. obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji według ustalonego wzoru.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta informacji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Skorygowanie informacji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza, z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Senat Uczelni podjął w 2008 r. uchwałę na rok 2009 r. i lata następne dotyczącą zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich wykonujących w ramach stosunku pracy czynności stanowiące przedmiot prawa autorskiego.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego składa się z:

1.

honorarium za pracę dydaktyczną oraz badania naukowe niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego do 90% wynagrodzenia zasadniczego

2.

pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną stanowiące co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Powyższy zapis wynika z umowy o pracę lub umowy mianowania. Do wynagrodzeń z tytułu chronionych prawem autorskim prac twórczych, o których mowa w pkt 1 wykonywanych przez pracowników stosuje się normy 50% kosztów uzyskania przychodów. Planowaną wysokość procentową wynagrodzenia zasadniczego określa indywidualnie każdy pracownik w złożonym "oświadczeniu planie" przed rozpoczęciem roku kalendarzowego - podatkowego. Rzeczywistą wysokość procentową wynagrodzenia zasadniczego określa indywidualnie każdy pracownik w złożonym "oświadczeniu sprawozdaniu" po zakończonym roku kalendarzowym - podatkowym. Wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczana na podstawie i zgodnie z "oświadczeniem planem" przy uwzględnieniu 50% kosztów uzyskania przychodów. Normy 50% kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się przy obliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych za okres urlopu wypoczynkowego, urlopu dla poratowania zdrowia, wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, urlopu macierzyńskiego, usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu choroby pracownika, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, świadczenia rehabilitacyjnego, usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Uczelnia jako płatnik uwzględniła 50% koszty uzyskania przychodów przy naliczaniu należnych zaliczek w miesiącach, w których faktycznie one się należały tzn. były wykonane przez pracowników zadania, przy których było zasadne zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. W imiennych informacjach o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2009 r. zgodnie z objaśnieniami zawartymi w części E.1. w kolumnie "koszty uzyskania przychodów" w kwocie kosztów uzyskania przychodów Uczelnia jako płatnik wykazała koszty faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek. Do imiennych informacji PIT-11 Uczelnia jako płatnik dołączyła imienne zaświadczenia dla celów rozliczenia rocznego podatku zrealizowanych prac, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów (w PIT-36 lub PIT-37), na których wyliczono faktycznie uzyskane wynagrodzenia objęte 50% kosztami uzyskania przychodów (pozycje z PIT-11 Nr 36, 41, 42, 38) wysyłając jednocześnie ww. zaświadczenia do Urzędów Skarbowych wg miejsca zamieszkania podatnika.

Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy stwierdza, że zaistniała sytuacja nie upoważnia płatnika do dokonania korekt informacji PIT-11 za 2009 r., jeżeli wystawiane przez Uczelnię informacje sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w 2009 r. stan faktyczny, a więc wysokość zastosowanych przez wnioskodawcę - płatnika kosztów uzyskania przychodów; w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

Należy jednak podkreślić, iż w razie wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej (lub innego stosownego dokumentu) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca w ramach umowy o pracę jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć należy, że fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego powinien wynikać wyraźnie z treści zawartej umowy o pracę bądź też innego dokumentu regulującego w tym zakresie stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów można więc stosować, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z umowy o pracę (bądź innego stosownego dokumentu) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie, jak wyżej wspomniano, daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Przy czym zaznaczyć należy, iż ta część wynagrodzenia, do której zastosowane zostały podwyższone koszty uzyskania przychodów dotyczyć winna faktycznej pracy związanej z autorskimi prawami, a nie pracy planowanej. Zatem płatnik naliczając podwyższone koszty uzyskania przychodów, ma prawo zastosować je tylko do tych przychodów, które wypłacane są za czynności związane z prawami autorskimi. Jak bowiem wynika z treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania tymi prawami (...).

Należy w tym miejscu zauważyć, że jeżeli Uczelnia dysponuje odpowiednimi narzędziami - metodami, które w sposób precyzyjny potrafią ustalić czy część wynagrodzenia obejmującego wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich wynikające z "oświadczenia sprawozdania" jest wyższa niż z przyjętego przez wnioskodawcę - Uczelnię przychodu do obliczania w ciągu roku podatkowego należnych zaliczek na podatek dochodowy wynikającego z "oświadczenia planu" co w konsekwencji pozwala na ustalenie wynagrodzenia z tytułu pracy nad utworem będącym przedmiotem prawa autorskiego, do którego mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, to niesformalizowany druk (zaświadczenie) z takimi danymi jakie wskazał płatnik we wniosku, dołączony do informacji PIT-11 wystawionej za 2009 r. będzie podstawą dokonania samodzielnego rozliczenia rocznego przez pracownika.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl